Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Huyện Bình Xuyên > Thi hành án dân sự
Tên thủ tục
Đề nghị nhận tài sản đã kê biên để trừ vào tiền được THA
Trình tự thực hiện

- Trường hợp đương sự thoả thuận để người được thi hành án nhận tài sản đã kê biên để trừ vào số tiền được thi hành án thì Chấp hành viên lập biên bản về việc thoả thuận.

Trường hợp có nhiều người được thi hành án thì người nhận tài sản phải được sự đồng ý của những người được thi hành án khác và phải thanh toán lại cho những người được thi hành án khác số tiền tương ứng tỷ lệ giá trị mà họ được hưởng.

Việc giao tài sản để trừ vào số tiền được thi hành án được thực hiện trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có thoả thuận.

- Trường hợp tài sản không có người tham gia đấu giá, bán đấu giá không thành, từ sau lần giảm giá thứ hai trở đi mà không có người tham gia đấu giá, trả giá hoặc bán đấu giá không thành thì người được thi hành án có quyền nhận tài sản để trừ vào số tiền được thi hành án.

Trường hợp người được thi hành án đồng ý nhận tài sản để trừ vào số tiền được thi hành án, trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo về việc không có người tham gia đấu giá, trả giá hoặc bán đấu giá không thành thì Chấp hành viên thông báo cho người phải thi hành án biết.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày người phải thi hành án nhận được thông báo về việc người được thi hành án đồng ý nhận tài sản để thi hành án, nếu người phải thi hành án không nộp đủ số tiền thi hành án và chi phí thi hành án để lấy lại tài sản đưa ra bán đấu giá thì Chấp hành viên giao tài sản cho người được thi hành án. Đối với tài sản là bất động sản, động sản phải đăng ký quyền sở hữu, sử dụng thì Chấp hành viên ra quyết định giao tài sản cho người được thi hành án để làm thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng tài sản đó cho người được thi hành án. Người phải thi hành án, người đang quản lý, sử dụng tài sản không tự nguyện giao tài sản cho người được thi hành án thì bị cưỡng chế thi hành án.

Cách thức thực hiện

Tại trụ sở cơ quan THADS hoặc qua bưu điện

Thành phần, số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ: Hồ sơ bao gồm một trong các tài liệu sau:

- Đơn yêu cầu cơ quan THADS giao tài sản để thi hành án theo thỏa thuận của người được thi hành án và người phải thi hành án; Văn bản thoả thuận của những người được thi hành án khác về việc nhận tài sản để thi hành án trong trường hợp có nhiều người được thi hành án;

- Đơn đề nghị nhận tài sản để trừ vào số tiền được thi hành án trong trường hợp tài sản không có người tham gia đấu giá, bán đấu giá không thành.

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có thỏa thuận hoặc:

- Trong trường hợp bán đấu giá không thành, không có người tham gia đấu giá, trả giá: người được thi hành án đồng ý nhận tài sản để trừ vào số tiền được thi hành án, trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo về việc không có người tham gia đấu giá, trả giá hoặc bán đấu giá không thành thì Chấp hành viên thông báo cho người phải thi hành án biết.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày người phải thi hành án nhận được thông báo về việc người được thi hành án đồng ý nhận tài sản để thi hành án, nếu người phải thi hành án không nộp đủ số tiền thi hành án và chi phí thi hành án để lấy lại tài sản đưa ra bán đấu giá thì Chấp hành viên giao tài sản cho người được thi hành án. 

Đối tượng thực hiện

Người được thi hành án (cá nhân, tổ chức)

Cơ quan thực hiện

Chi cục THADS.

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn tờ khai

Không 

Yêu cầu thực hiện

Không 

Kết quả thực hiện

 - Biên bản về việc thoả thuận của người được thi hành án, người phải thi hành án về việc đồng ý để người được thi hành án nhận tài sản đã kê biên để trừ vào số tiền được thi hành án;

- Quyết định giao tài sản

Căn cứ pháp lý

Luật THADS số 26/2008/QH12; Luật THADS số 64/2014/QH13.

*Nguồn: Quyết định số 1557/QĐ-BTP ngày 26/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thi hành án dân sự.