Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Huyện Bình Xuyên > Thi hành án dân sự
Tên thủ tục
Yêu cầu áp dụng biện pháp bảo đảm THA
Trình tự thực hiện

- Người yêu cầu áp dụng biện pháp bảo đảm có văn bản đề nghị Chấp hành viên áp dụng ngay biện pháp bảo đảm thi hành án nhằm ngăn chặn việc tẩu tán, huỷ hoại tài sản, trốn tránh việc thi hành án;

- Chấp hành viên lựa chọn việc áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án theo quy định của pháp luật (Phong toả tài khoản; Tạm giữ tài sản, giấy tờ; Tạm dừng việc đăng ký, chuyển dịch, thay đổi hiện trạng về tài sản). 

Cách thức thực hiện

trực tiếp tại Cơ quan THADS hoặc qua bưu điện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị áp dụng biện pháp bảo đảm

- Các tài liệu chứng minh tính cần thiết của việc áp dụng biện pháp bảo đảm (nếu có).

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

Chưa quy định cụ thể (về nguyên tắc là áp dụng ngay)

Đối tượng thực hiện

đương sự

Cơ quan thực hiện

Chi cục THADS

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn tờ khai

Không

Yêu cầu thực hiện

 Người yêu cầu Chấp hành viên áp dụng biện pháp bảo đảm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về yêu cầu của mình. Trường hợp yêu cầu áp dụng biện pháp bảo đảm không đúng mà gây thiệt hại cho người bị áp dụng biện pháp bảo đảm hoặc cho người thứ ba thì phải bồi thường.

Kết quả thực hiện

Quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm.

Căn cứ pháp lý

 Luật THADS số 26/2008/QH12; Luật THADS số 64/2014/QH13.

*Nguồn: Quyết định số 1557/QĐ-BTP ngày 26/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thi hành án dân sự.