Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Huyện Bình Xuyên > Thi hành án dân sự
Tên thủ tục
Đề nghị miễn, giảm chi phí cưỡng chế THA
Trình tự thực hiện

- Người được thi hành án, người phải thi hành án làm đơn đề nghị xét miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án gửi cơ quan THADS trực tiếp thi hành án;

- Thủ trưởng Cơ quan THADS có thẩm quyền xem xét:

+ Ra quyết định miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án;

+ Thông báo cho đương sự biết và nêu rõ lý do về việc không được miễn hoặc giảm chi phí cưỡng chế thi hành án.

Cách thức thực hiện

(không quy định cụ thể) trực tiếp gửi đơn tại trụ sở cơ quan THADS hoặc qua bưu điện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ: (không quy định cụ thể)

- Thông báo của Cơ quan THADS về các khoản chi phí cưỡng chế thi hành án;

- Đơn đề nghị xét miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án nêu rõ lý do đề nghị xét miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án.

- Giấy tờ chứng minh lý do đề nghị xét miễn, giảm thi hành án:

+ Đương sự có khó khăn về kinh tế, thuộc diện neo đơn thì phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú, sinh sống hoặc xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức nơi người đó nhận thu nhập.

+ Đương sự là gia đình chính sách, có công với cách mạng phải có giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp để chứng minh;

+ Đương sự bị tàn tật, ốm đau kéo dài phải có xác nhận của Hội đồng giám định y khoa hoặc cơ quan y tế cấp huyện trở lên.

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị và tài liệu kèm theo của đương sự, cơ quan THADS xem xét, quyết định về việc miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân, tổ chức

Cơ quan thực hiện

Chi cục THADS

 

Lệ phí

không.

Tên mẫu đơn tờ khai

không. 

Yêu cầu thực hiện

Đương sự là cá nhân thuộc một trong các trường hợp sau:

- Có thu nhập không đảm bảo mức sinh hoạt tối thiểu để sinh sống bình thường hoặc bị lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn kéo dài do thiên tai, hỏa hoạn. Mức thu nhập tối thiểu được xác định theo chuẩn hộ nghèo của từng địa phương nơi người đó cư trú, nếu địa phương chưa có quy định thì theo chuẩn hộ nghèo do Thủ tướng Chính phủ ban hành theo từng giai đoạn cụ thể.

- Thuộc diện gia đình chính sách, có công với cách mạng;

- Thuộc diện neo đơn, tàn tật, ốm đau kéo dài.

Kết quả thực hiện

Quyết định miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án hoặc Thông báo về việc không được miễn hoặc giảm chi phí cưỡng chế thi hành án.

Căn cứ pháp lý

- Luật THADS số 26/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 64/2014/QH13.

-  Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật THADS và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS.

*Nguồn: Quyết định số 1557/QĐ-BTP ngày 26/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thi hành án dân sự.