Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Huyện Bình Xuyên > Thi hành án dân sự
Tên thủ tục
Đề nghị miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu, nộp ngân sách nhà nước
Trình tự thực hiện

- Người phải thi hành án xét thấy đủ điều kiện để được xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu, nộp ngân sách nhà nước có đơn đề nghị xét miễn, giảm gửi cơ quan THADS trực tiếp thi hành việc thi hành án;

- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị, Chấp hành viên xác minh điều kiện để xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án:

+ Trường hợp đủ điều kiện: lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án;

+ Trường hợp không đủ điều kiện, trong thời hạn 05 ngày ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả xác minh, cơ quan THADS phải thông báo bằng văn bản cho người phải thi hành án đã có đơn đề nghị xét miễn, giảm thi hành án, nêu rõ lý do chưa đủ điều kiện xét miễn, giảm. 

Cách thức thực hiện

 Đơn đề nghị được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho cơ quan THADS.

Thành phần, số lượng hồ sơ

01 đơn đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án.

Thời hạn giải quyết

- 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị phải tiến hành xác minh;

- 05 ngày, kể từ ngày có kết quả xác minh cho thấy không đủ điều kiện phải thông báo cho người đã có đơn đề nghị.

Đối tượng thực hiện

Người phải thi hành án thuộc diện được xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án.

Cơ quan thực hiện

Chi cục THADS

Lệ phí

không.

Tên mẫu đơn tờ khai

chưa quy định cụ thể 

Yêu cầu thực hiện

không.

Kết quả thực hiện

Lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm hoặc thông báo không đủ điều kiện xét miễn, giảm.

Căn cứ pháp lý

- Luật THADS số 26/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 64/2014/QH13;

 - Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật THADS và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS

*Nguồn: Quyết định số 1557/QĐ-BTP ngày 26/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thi hành án dân sự.