Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Huyện Bình Xuyên > Thi hành án dân sự
Tên thủ tục
Yêu cầu hủy hợp đồng bán đấu giá tài sản khi không được giao tài sản bán đấu giá
Trình tự thực hiện

- Người mua được trai sản bán đấu giá không được giao tài sản trong thời hạn theo hợp đồng bán đấu giá yêu cầu hủy bỏ hợp đồng;

- Cơ quan THADS, trung tâm bán đấu giá tài sản thực hiện thủ tục hủy bỏ hợp đồng theo quy định của Bộ luật Dân sự.

Cách thức thực hiện

(không quy định cụ thể) trực tiếp yêu cầu hoặc qua bưu điện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

(không quy định cụ thể) yêu cầu trực tiếp hoặc bằng văn bản.

Thời hạn giải quyết

(không quy định cụ thể) giải quyết ngay khi có yêu cầu.

Đối tượng thực hiện

Người mua được tài sản bán đấu giá

Cơ quan thực hiện

Chi cục THADS chủ trì, phối hợp với trung tâm bán đấu giá tài sản.

Lệ phí

 không.

Tên mẫu đơn tờ khai

không quy định

Yêu cầu thực hiện

 không.

Kết quả thực hiện

(không quy định cụ thể) Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá bị hủy và xử lý hậu quả theo Bộ luật Dân sự.

Căn cứ pháp lý

- Bộ luật Dân sự;

- Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật THADS và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS.

*Nguồn: Quyết định số 1557/QĐ-BTP ngày 26/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thi hành án dân sự.