Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Huyện Bình Xuyên > Thi hành án dân sự
Tên thủ tục
Yêu cầu định giá tài sản khi có thay đổi giá tại thời điểm thi hành án
Trình tự thực hiện

- Theo bản án, quyết định, một bên được nhận tài sản và phải thanh toán cho người khác giá trị tài sản họ được nhận.

- Tại thời điểm thi hành án, có căn cứ xác định giá tài sản thay đổi tăng hoặc giảm từ 20% trở lên so với giá trị tài sản khi bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật; một trong các đương sự có đơn yêu cầu định giá tài sản.

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu định giá tài sản của đương sự và tài liệu chứng minh có thay đổi giá tài sản, Chấp hành viên tiến hành thủ tục định giá theo quy định tại Điều 98 của Luật THADS.

- Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày có kết quả định giá, Chấp hành viên thông báo bằng văn bản yêu cầu người được nhận tài sản nộp số tiền tương ứng với tỷ lệ giá trị tài sản mà đương sự được nhận theo bản án, quyết định so với giá tài sản đã định trong bản án, quyết định để thanh toán cho người được nhận tiền thi hành án.

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu nộp tiền thi hành án, nếu người được nhận tài sản không tự nguyện nộp tiền thi hành án thì Chấp hành viên ra quyết định bán đấu giá tài sản để thi hành án. Số tiền thu được thanh toán theo tỷ lệ tương ứng so với số tiền, tài sản mà các đương sự được nhận theo bản án, quyết định nhưng không tính lãi chậm thi hành án.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp yêu cầu hoặc qua bưu điện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần:

+ 01 đơn yêu cầu định giá tài sản;

+ Tài liệu chứng minh có thay đổi giá tài sản (có thể là khung giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định được áp dụng tại địa phương hoặc giá thị trường phổ biến của tài sản giống hệt hoặc tương tự với tài sản cần định giá tại địa phương hoặc giá chuyển nhượng thực tế ở địa phương của tài sản cùng loại.)

- Số lượng: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

30 ngày, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu và tài liệu chứng minh

Đối tượng thực hiện

Đương sự.

Cơ quan thực hiện

Chi cục THADS

Lệ phí

không (nhưng phải chịu chi phí định giá tài sản, chi phí cưỡng chế thi hành án theo quy định pháp luật)

Tên mẫu đơn tờ khai

(không quy định cụ thể).

Yêu cầu thực hiện

không.

Kết quả thực hiện

(không quy định cụ thể) Tổ chức định giá tài sản (và xử lý kết quả định giá), hoặc thông báo về việc không tổ chức định giá tài sản theo yêu cầu.

Căn cứ pháp lý

- Luật THADS số 26/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 64/2014/QH13;

- Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật THADS và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS.

*Nguồn: Quyết định số 1557/QĐ-BTP ngày 26/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thi hành án dân sự.