Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Huyện Bình Xuyên > Thi hành án dân sự
Tên thủ tục
Yêu cầu áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án
Trình tự thực hiện

- Người yêu cầu áp dụng biện pháp cưỡng chế có văn bản đề nghị Chấp hành viên áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án;

- Chấp hành viên lựa chọn việc áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án theo quy định của pháp luật

Cách thức thực hiện

trực tiếp tại Cơ quan THADS hoặc qua bưu điện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ: (không quy định cụ thể) Văn bản đề nghị áp dụng biện pháp cưỡng chế;

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

 

Thời hạn giải quyết

Chưa quy định cụ thể (về nguyên tắc là áp dụng ngay)

Đối tượng thực hiện

đương sự

Cơ quan thực hiện

Chi cục THADS.

Lệ phí

Không (nhưng phải chịu chi phí cưỡng chế theo quy định của pháp luật).

Tên mẫu đơn tờ khai

không

Yêu cầu thực hiện

(không quy định cụ thể).

Kết quả thực hiện

Quyết định cưỡng chế thi hành án.

Căn cứ pháp lý

- Luật THADS số 26/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 64/2014/QH13;

- Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật THADS và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS.

*Nguồn: Quyết định số 1557/QĐ-BTP ngày 26/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thi hành án dân sự.