Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Huyện Bình Xuyên > Thi hành án dân sự
Tên thủ tục
Yêu cầu thay đổi Chấp hành viên
Trình tự thực hiện

 Đương sự có văn bản gửi Thủ trưởng cơ quan THADS đang thụ lý vụ việc, trong đó nêu rõ lý do và căn cứ của việc yêu cầu thay đổi Chấp hành viên. Trường hợp Chấp hành viên đang thi hành vụ việc là Thủ trưởng cơ quan THADS không đồng ý thay đổi Chấp hành viên thì đương sự gửi văn bản đến Thủ trưởng cơ quan THADS hoặc cơ quan quản lý THADS cấp trên trực tiếp.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan THADS hoặc qua bưu điện

Thành phần, số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghị thay đổi Chấp hành viên

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu thay đổi Chấp hành viên

Đối tượng thực hiện

Đương sự (cá nhân, tổ chức)

Cơ quan thực hiện

Chi cục THADS.

Lệ phí

Không có lệ phí.

Tên mẫu đơn tờ khai

không.

Yêu cầu thực hiện

 Đương sự có quyền yêu cầu thay đổi Chấp hành viên trong trường hợp sau đây:

- Thuộc trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 21 Luật THADS;

- Chấp hành viên đã tham gia với tư cách người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, người làm chứng trong cùng vụ án đó;

- Chấp hành viên chậm trễ giải quyết việc thi hành án;

- Có căn cứ khác cho rằng Chấp hành viên không vô tư trong khi làm nhiệm vụ.

Kết quả thực hiện

Thủ trưởng cơ quan THADS hoặc cơ quan quản lý THADS cấp trên phải xem xét, quyết định thay đổi Chấp hành viên; trường hợp không có căn cứ thay đổi Chấp hành viên thì trả lời bằng văn bản cho người đã có yêu cầu thay đổi Chấp hành viên và nêu rõ lý do. 

Căn cứ pháp lý

 - Luật THADS số 26/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 64/2014/QH13.

- Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật THADS và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS.

*Nguồn: Quyết định số 1557/QĐ-BTP ngày 26/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thi hành án dân sự.