Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Huyện Bình Xuyên > Thi hành án dân sự
Tên thủ tục
Yêu cầu chứng kiến thỏa thuận về thi hành án
Trình tự thực hiện

 - Đương sự có quyền thỏa thuận về việc thi hành án, nếu thỏa thuận đó không vi phạm điều cấm của pháp luật và không trái đạo đức xã hội. Kết quả thi hành án theo thỏa thuận được công nhận.

Theo yêu cầu của đương sự, Chấp hành viên có trách nhiệm chứng kiến việc thỏa thuận về thi hành án.

- Trường hợp đương sự không thực hiện đúng thỏa thuận thì có quyền yêu cầu cơ quan THADS thi hành phần nghĩa vụ chưa được thi hành theo nội dung bản án, quyết định.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp

Thành phần, số lượng hồ sơ

Không yêu cầu

Thời hạn giải quyết

Không quy định

Đối tượng thực hiện

Đương sự (cá nhân, tổ chức)

Cơ quan thực hiện

 Chi cục THADS.

Lệ phí

Không có lệ phí.

 

Tên mẫu đơn tờ khai

không.

 

Yêu cầu thực hiện

Không quy định

 

Kết quả thực hiện

Chấp hành viên lập biên bản về việc thỏa thuận về thi hành án của các đương sự. 

Căn cứ pháp lý

- Luật THADS số 26/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 64/2014/QH13.

- Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật THADS và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS.

*Nguồn: Quyết định số 1557/QĐ-BTP ngày 26/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thi hành án dân sự.