Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Xã, Thị trấn > Bảo trợ xã hội
Tên thủ tục
Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở
Trình tự thực hiện

Bước1. Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở lập tờ khai đề nghị hỗ trợ về nhà ở gửi Chủ tịch UBND cấp xã.

Bước 2.Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đượctờkhai đềnghịcủahộgia đình,Hội đồngxétduyệtthốngnhấtdanhsách, mứchỗtrợ, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định;

Bước 3. Chủ tịch UBND cấp xã quyết định cứu trợ ngay những trường hợp cấp thiết. Trường hợp thiếu nguồn lực thì có văn bản đề nghị trợ giúp gửi Phòng Lao động – TB&XH.

Bước 4. Phòng Lao động – TB&XH thẩm định, trình Chủ tịch UBND huyện quyết định hỗ trợ.

Bước 5. Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định hỗ trợ. Trường hợp thiếu nguồn lực thì có văn bản đề nghị trợ giúp gửi Sở Lao động – TB&XH, Sở Tài chính; Sở Lao động – TB&XH chủ trì phối hợp với Sở Tài chính tổng hợp, trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định. Trường hợp thiếu nguồn lực thì Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản đề nghị trợ giúp gửi Bộ Lao động – TB&XH, Bộ Tài chính; Bộ Lao động – TB&XH, phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

Thành phần, số lượng hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ:

- Tờ khai hỗ trợ về nhà ở (theo mẫu 07 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC)

2. Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết

02 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

Đối tượng thực hiện

Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở (quy định tại Khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 15 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP). ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC)

Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã

- Cơ quan phối hợp: Không 

Lệ phí

Không 

Yêu cầu thực hiện

Không

Kết quả thực hiện

Quyết định trợ giúp của Chủ tịch UBND cấp xã 

Căn cứ pháp lý

1. Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

2. Thông tư Liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014 của Bộ Lao động – TB&XH và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. 
*Nguồn: Quyết định số 2958/QĐ-CT ngày 27/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tỉnh Vĩnh Phúc.