Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Xã, Thị trấn > Bảo trợ xã hội
Tên thủ tục
Xác định và xác định lại mức độ khuyết tật
Trình tự thực hiện

 Bước 1.Khi có nhu cầu xác định mức độ khuyết tật, xác định lại mức độ khuyết tật, Cá nhân (người khuyết tật hoặc người đại diện hợp pháp của người khuyết tật) chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã nơi người khuyết tật cư trú (khi nộp hồ sơ xuất trình sổ hộ khẩu hoặc chứng minh nhân dân để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu các thông tin kê khai trong đơn).

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).

Bước 2. Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì thụ lý, viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 3. UBND xã gửi thông báo về thời gian và địa điểm xác định mức độ khuyết tật cho người khuyết tật hoặc người đại diện hợp pháp của họ và Tổ chức đánh giá dạng khuyết tật và mức độ khuyết tật đối với người khuyết tật Bước 4. Cá nhân nhận kết quảtại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã.

Cách thức thực hiện

 Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Trạm y tế. Trường hợp người khuyết tật không thể đến được địa điểm quy định trên đây thì Hội đồng tiến hành xác định mức độ khuyết tật tại nơi cư trú của người khuyết tật

Thành phần, số lượng hồ sơ

 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

*Hồ sơ đề nghị xác định mức độ khuyết tật gồm:

- Đơn đề nghị theo Mẫu số 01;

- Bản sao các giấy tờ y tế chứng minh về khuyết tật: bệnh án, giấy tờ khám, điều trị, phẫu thuật hoặc các giấy tờ liên quan khác (nếu có);

- Bản sao kết luận của Hội đồng Giám định y khoa về khả năng tự phục vụ, mức độ suy giảm khả năng lao động đối với trường hợp người khuyết tật đã có kết luận của Hội đồng Giám định y khoa trước ngày Nghị định số 28/2012/NĐ-CP có hiệu lực.

* Hồ sơ đề nghị xác định lại mức độ khuyết tật gồm:

- Đơn đề nghị theo Mẫu số 01;

- Bản sao Giấy xác nhận mức độ khuyết tật.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

 30 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện

 Cá nhân (người khuyết tật hoặc người đại diện hợp pháp của người khuyết tật)

Cơ quan thực hiện

 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã

- Cơ quan phối hợp: Không

Lệ phí

 Không

Tên mẫu đơn tờ khai

 Đơn đề nghị xác định mức độ khuyết tật- Mẫu số 01

(Theo Thông tư liên tịch số số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT ngày 28/12/2012)

Yêu cầu thực hiện

 Không

Kết quả thực hiện

 Biên bản kết luận xác định mức độ khuyết tật

Căn cứ pháp lý

 - Luật Người Khuyết tật số 51/2010/QH12 ngày 17/6/2010 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Nghị định 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật

- Thông tư số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT ngày 28/12/2012 thông tư liên tịch quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện.