Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Xã, Thị trấn > Nội vụ
Tên thủ tục
Thủ tục đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở
Trình tự thực hiện

Bước 1: Người phụ trách tổ chức tôn giáo cơ sở gửi bản đăng ký hoạt động tôn giáo sẽ diễn ra vào năm sau tại cơ sở đó đến Ủy ban nhân dân cấp xã.

Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét bản đăng ký và đề nghị bổ sung trong trường hợp cần thiết.

Bước 3: Nếu Ủy ban nhân dân cấp xã không có ý kiến khác thì tổ chức tôn giáo cơ sở được hoạt động theo nội dung đã đăng ký.

 

Cách thức thực hiện

 Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp vào các ngày làm việc trong tuần hoặc qua đường bưu điện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a. Thành phần bản đăng ký (theo mẫu).

b. Số lượng: 01 bản.

Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc kể từ ngày gửi bản đăng ký hợp lệ.

 

Đối tượng thực hiện

Tổ chức tôn giáo cơ sở.

 

Cơ quan thực hiện

 Ủy ban nhân dân cấp xã.

Lệ phí

 Không

Yêu cầu thực hiện

 Trước ngày 15/10 hàng năm.

Kết quả thực hiện

Tổ chức tôn giáo được hoặc không được hoạt động tôn giáo theo nội dung đã đăng ký.

Căn cứ pháp lý

- Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004.

- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

*Nguồn: Quyết định số 1874/QĐ-UBND ngày 6/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của ngành Nội vụ.