Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Xã, Thị trấn > Nội vụ
Tên thủ tục
Thủ tục thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng
Trình tự thực hiện

 Bước 1. Người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng gửi văn bản thông báo đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có cơ sở tín ngưỡng.
Bước 2. Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét văn bản thông báo, lưu hồ sơ để thực hiện công tác quản lý.

Cách thức thực hiện

Tiếp nhận văn bản thông báo trực tiếp vào các ngày làm việc trong tuần hoặc qua đường bưu điện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a. Thành phần văn bản (theo mẫu B1).
b. Số lượng: 01 văn bản.

Thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện

 Các cơ sở tín ngưỡng.

Cơ quan thực hiện

 Ủy ban nhân dân cấp xã.

Lệ phí

 Không.

Yêu cầu thực hiện

 - Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày có kết quả bầu, cử người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản;
- Người đại diện hoặc thành viên Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng là công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có uy tín trong cộng đồng dân cư và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật.

Kết quả thực hiện

 Tiếp nhận thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng

Căn cứ pháp lý

 - Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004.

- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

 

*Nguồn: Quyết định số 1874/QĐ-UBND ngày 6/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của ngành Nội vụ.