Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Xã, Thị trấn > Tài chính
Tên thủ tục
Thẩm tra báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn xã, phường, thị trấn.
Trình tự thực hiện

 

 

Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa thuộc UBND cấp xã.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn Tổ chức hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Tổ chức nhận kết quả tại bộ phận một cửa thuộc UBND cấp xã

 

Cách thức thực hiện

Tại bộ phận một cửa - UBND cấp xã

Thành phần, số lượng hồ sơ

 

 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Hồ sơ quyết toán dự án đầu tư xây dựng công trình hoàn thành gồm: 

1. Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư (bản chính);

2. Các biểu mẫu báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành: Biểu mẫu số 01/QTDA và 02/QTDA theo hướng dẫn tại Thông tư số 28/2012/TT-BTC ngày 24/2/2012 của Bộ Tài chính (bản chính);

3. Các văn bản pháp lý có liên quan theo Mẫu số 01/QTDA (bản chính hoặc bản sao);

4. Các hợp đồng, biên bản thanh lý hợp đồng (nếu có) giữa chủ đầu tư với các nhà thầu thực hiện dự án (bản chính hoặc bản sao);

5. Các biên bản nghiệm thu;

6. Bản quyết toán khối lượng A-B (bản chính);

7. Báo cáo kết quả kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành (nếu có, bản chính); kèm theo biên bản nghiệm thu báo cáo kiểm toán và văn bản của chủ đầu tư về kết quả kiểm toán;

8. Kết luận thanh tra, Biên bản kiểm tra, Báo cáo kiểm toán của các cơ quan: Thanh tra, Kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước (nếu có); kèm theo báo cáo tình hình chấp hành các báo cáo trên của chủ đầu tư.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

 

Thời hạn giải quyết

 

 

- Đối với dự án có tổng mức đầu tư được duyệt nhỏ hơn 5 tỷ đồng thời gian thẩm tra: Không quá 2 tháng kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối với dự án có tổng mức đầu tư được duyệt lớn hơn 5 tỷ đồng thời gian thẩm tra, phê duyệt:

      + Dự án nhóm C: không quá 4 tháng

      + Dự án lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng không quá 3 tháng

 

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

Cơ quan thực hiện

 

 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

 

Lệ phí

 

 

- Đối với dự án có tổng mức đầu tư được duyệt (hoặc được điều chỉnh) nhỏ hơn hoặc bằng 5 tỷ đồng: Định mức chi phí thẩm tra, phê duyệt báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành: được tính bằng 0,38% giá trị tổng mức đầu tư của dự án đầu tư (tối thiểu là 500.000 đồng)

- Đối với dự án có tổng mức đầu tư được duyệt (hoặc được điều chỉnh) lớn hơn 5 tỷ đồng theo Điều 18 Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/2/2011 của Bộ Tài chính

 

Tên mẫu đơn tờ khai

- Mẫu 01/QTDA;

- Mẫu 02/QTDA;

(Ban hành kèm Thông tư số 28/2012/TT-BTC ngày 24/02/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản lý vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường, thị trấn)

Yêu cầu thực hiện

Không

Kết quả thực hiện

Quyết định hành chính

Căn cứ pháp lý

 

 

- Luật ngân sách Nhà nước năm 2002 ngày 16/12/2002;

- Thông tư số 28/2012/TT-BTC ngày 24/2/2012 của Bộ Tài chính  quy định về quản lý vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường, thị trấn;

- Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/2/2011 của Bộ Tài chính. quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

- Quyết định số 56/2008/QD-BTC ngày 17/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước;

- Quyết định số 43/2009/QĐ-UB ngày 08/7/2009 về việc thực hiện phân cấp quyết định đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định số 57/2009/QĐ-UBND ngày 6/11/2009 về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 43/2009/QĐ-UB ngày 08/7/2009 về việc thực hiện phân cấp quyết định đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh.