Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Xã, Thị trấn > Giáo dục và đào tạo
Tên thủ tục
Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập).
Trình tự thực hiện

Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra, lập biên bản;

Bước 2: Căn cứ biên bản kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định thu hồi giấy phép thành lập và quyết định giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập. Quyết định giải thể phải ghi rõ lý do, các biện pháp bảo đảm lợi ích hợp pháp của trẻ em, giáo viên, nhân viên và phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

5.4. Thời hạn giải quyết:

5.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

5.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp xã.

Thành phần, số lượng hồ sơ

Không quy định

Thời hạn giải quyết

10 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện

Tổ chức, cá nhân.

Cơ quan thực hiện

a) Cơ quan/Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã;

b) Cơ quan phối hợp: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn tờ khai

Không

Yêu cầu thực hiện

 Không

Kết quả thực hiện

Quyết định thu hồi giấy phép thành lập và quyết định giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. Quyết định giải thể phải ghi rõ lý do, các biện pháp bảo đảm lợi ích hợp pháp của trẻ em, giáo viên, nhân viên và phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về  điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

 

- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ sửa đổi một số điều của .Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.