Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Xã, Thị trấn > Tư pháp
Tên thủ tục
Đăng ký lại việc nuôi con nuôi
Trình tự thực hiện

 Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân hoàn thiện theo đúng quy định

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã

 

Cách thức thực hiện

 Trực tiếp tại UBND cấp xã

Thành phần, số lượng hồ sơ

 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi (theo mẫu quy định);

 Trường hợp yêu cầu đăng ký lại việc nuôi con nuôi tại UBND cấp xã không phải nơi trước đây đã đăng ký nuôi con nuôi, thì Tờ khai phải có cam kết của người yêu cầu đăng ký lại về tính trung thực của việc đăng ký nuôi con nuôi trước đó và có chữ ký của ít nhất 02 người làm chứng.

- Chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tuỳ thân khác của người đăng ký;

- Sổ hộ khẩu, Giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể hoặc giấy tờ khác có giá trị thay thế của người đăng ký;

- Bản sao giấy tờ đã được cấp hợp lệ trước đây.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 

Thời hạn giải quyết

 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện

 Cá nhân

Cơ quan thực hiện

 a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

 

Lệ phí

 

 

Không

Tên mẫu đơn tờ khai

 Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi mẫu TP/CN-2011/CN.04

(Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 của Bộ Tư pháp )

 

Yêu cầu thực hiện

 + Việc nuôi con nuôi đã được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam, nhưng cả sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ đăng ký nuôi con nuôi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được.

+ Cả cha mẹ nuôi và con nuôi đều còn sống vào thời điểm yêu cầu đăng ký lại.

( Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành chi tiết một số điều của Luật nuôi con nuôi)

 

Kết quả thực hiện

 

 

Giấy Chứng nhận nuôi con nuôi (Bản chính)

Căn cứ pháp lý

 Luật Nuôi con nuôi số 52/2010/QH12 ngày 17/6/2010;

Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành chi tiết một số điều của Luật nuôi con nuôi;

Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi.