Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Xã, Thị trấn > Tư pháp
Tên thủ tục
Công nhận tuyên truyền viên pháp luật
Trình tự thực hiện

 Bước 1:Trưởng ban công tác Mặt trận chủ trì, phối hợp với Trưởng thôn, tổ dân phố thông báo công khai tiêu chuẩn tuyên truyền viên pháp luật; trình tự, thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật theo quy định tới cơ quan, đơn vị và người dân trên địa bàn.

Bước 2: Trong tháng 6 và tháng 12 hằng năm, Trưởng ban công tác Mặt trận lập danh sách những người có đủ tiêu chuẩn quy định (mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BTP) gửi công chức Tư pháp - Hộ tịch.

Buớc 3: Công chức Tư pháp - Hộ tịch xem xét, tổng hợp danh sách những người có đủ tiêu chuẩn làm tuyên truyền viên pháp luật, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định công nhận tuyên truyền viên pháp luật.

Cách thức thực hiện

Hồ sơ nộp trực tiếp cho cán bộ công chức Tư pháp - Hộ tịch 

Thành phần, số lượng hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ:

 Danh sách trích ngang người được đề nghị công nhận tuyên truyền viên pháp luậttheo mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư 21/2013/TT-BTP.

2. Số lượng hồ sơ:01 bộ.  

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  

Đối tượng thực hiện

Cá nhân 

Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp xã

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã

- Cơ quan phối hợp: Không  

Lệ phí

Không  

Tên mẫu đơn tờ khai

Danh sách đề nghị công nhận tuyên truyền viên pháp luật theo mẫu số 04- Thông tư số 21/2013/TT-BTP 

Yêu cầu thực hiện

1. Người có uy tín, kiến thức, am hiểu về pháp luật;

2. Được Trưởng ban công tác Mặt trận lập danh sách gửi công chức Tư pháp - Hộ tịch trình Chủ tịch UBND xã.  

Kết quả thực hiện

Quyết định công nhận tuyên truyền viên pháp luật 

Căn cứ pháp lý

- Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012;

- Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Thông tư số 21/2013/TT-BTP ngày 18/12/2013 của Bộ Tư pháp quy định trình tự, thủ tục công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật; công nhận, cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật và một số biện pháp bảo đảm hoạt động của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật. 

*Nguồn: Quyết định số 2163/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã