Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Xã, Thị trấn > Tư pháp
Tên thủ tục
Cho thôi tuyên truyền viên pháp luật
Trình tự thực hiện

Bước 1: Trưởng ban công tác Mặt trận lập danh sách những người thuộc trường hợp cho thôi tuyên truyền viên pháp luật (mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư 21/2013/TT-BTP) gửi công chức Tư pháp - Hộ tịch tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, ra quyết định cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật và thông báo cho tuyên truyền viên pháp luật về việc đề nghị cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật.

Trong trường hợp tuyên truyền viên pháp luật vì lý do sức khỏe, hoàn cảnh gia đình hoặc vì lý do chính dáng khác mà thấy không thể hoàn thành nhiệm vụ thì xin thôi làm tuyên truyền viên pháp luật. Đơn xin thôi làm tuyên truyền viên pháp luật được gửi tới công chức Tư pháp – Hộ tịch để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ra Quyết định cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật.

Bước 2:Kể từ ngày nhận được đề nghị của Trưởng ban công tác Mặt trận, công chức Tư pháp - Hộ tịch tổng hợp danh sách trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật.

           Bước 3: Quyết định cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật được gửi cho Trưởng ban công tác Mặt trận, tuyên truyền viên pháp luật và được công bố công khai theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 của Thông tư số 21/2013/TT-BTP. 

Cách thức thực hiện

Hồ sơ nộp trực tiếp cho công chức Tư pháp - Hộ tịch. 

Thành phần, số lượng hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ bao gồm:

 - Trường hợp 1: Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật:

Danh sách những người thuộc trường hợp cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật - Mẫu số 05 Theo thông tư số 21/2013/TT-BTP ngày 18/12/2013 của Bộ Tư pháp;

 - Trường hợp 2: Xin thôi làm tuyên truyền viên pháp luật:

Đơn xin thôi làm tuyên truyền viên pháp luật .

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

Thời hạn giải quyết

Không quy định  

Đối tượng thực hiện

 Cá nhân 

Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp xã

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: Không  

Lệ phí

Không 

Tên mẫu đơn tờ khai

Danh sách tuyên truyền viên pháp luật thuộc trường hợp đề nghị cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luậttheo mẫu số 05ban hành kèm theo Thông tư 21/2013/TT-BTP  

Yêu cầu thực hiện

Việc cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật được thực hiện khi tuyên truyền viên pháp luật thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Thực hiện một trong các hành vi bị cấm theo quy định tại Điều 9 của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Bị Tòa án kết án và bản án đã có hiệu lực pháp luật;

- Bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự;

- Không còn uy tín trong cộng đồng dân cư;

- Tuyên truyền viên pháp luật vì lý do sức khỏe, hoàn cảnh gia đình hoặc vì lý do chính đáng khác mà xét thấy không thể hoàn thành nhiệm vụ. 

Kết quả thực hiện

Quyết định cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật 

Căn cứ pháp lý

- Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012;

- Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Thông tư số 21/2013/TT-BTP ngày 18/12/2013 quy định trình tự, thủ tục công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật; công nhận, cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật và một số biện pháp bảo đảm hoạt động của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.*Nguồn: Quyết định số 2163/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã/