Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Xã, Thị trấn > Tư pháp
Tên thủ tục
Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường
Trình tự thực hiện

Người thực hiện việc chuyển giao phải trực tiếp chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường cho người bị thiệt hại. Người bị thiệt hại phải ký nhận vào biên bản hoặc sổ giao nhận quyết định giải quyết bồi thường. Ngày ký nhận của người bị thiệt hại được tính là ngày nhận được quyết định giải quyết bồi thường. 

Cách thức thực hiện

trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính. 

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Quyết định giải quyết bồi thường;

- Biên bản hoặc sổ giao nhận quyết định giải quyết bồi thường. 

Thời hạn giải quyết

chưa quy định. 

Đối tượng thực hiện

cá nhân, tổ chức 

Cơ quan thực hiện

UBND cấp xã 

Lệ phí

không.  

Tên mẫu đơn tờ khai

không.   

Yêu cầu thực hiện

không.   

Kết quả thực hiện

biên bản hoặc sổ giao nhận quyết định giải quyết bồi thường. 

Căn cứ pháp lý

- Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2009;

- Nghị định số 16/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật TNBTCNN.

*Nguồn: Quyết định 2709/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực bồi thường nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp.