Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Xã, Thị trấn > Tư pháp
Tên thủ tục
Thủ tục trả lại tài sản
Trình tự thực hiện

Tài sản bị thu giữ, tạm giữ, kê biên, tịch thu phải được tả lại ngay khi quyết định thu giữ, tạm giữ, kê biên, tịch thu bị hủy bỏ. 

Cách thức thực hiện

 trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thông báo về việc trả lại tài sản.

- Biên bản có chữ ký của người nhận lại tài sản, đại diện cơ quan đã ra quyết định thu giữ, tạm giữ, kê biên, tịch thu tài sản, công chức được giao thực hiện việc trả lại tài sản và thủ kho nơi bảo quản tài sản. 

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc kể từ ngày quyết định thu giữ, tạm giữ, kê biên, tịch thu bị hủy bỏ. 

Đối tượng thực hiện

cá nhân, tổ chức 

 

Cơ quan thực hiện

cơ quan ra Quyết định hủy bỏ Quyết định thu giữ, tạm giữ, kê biên, tịch thu tài sản. 

Lệ phí

không. 

Tên mẫu đơn tờ khai

không.  

Yêu cầu thực hiện

tài sản bị thu giữ, tạm giữ, kê biên, tịch thu phải được trả lại ngay khi quyết định thu giữ, tạm giữ, kê biên, tịch thu bị hủy bỏ. giữ, kê biên, tịch thu tài sản, công chức được giao thực hiện việc trả lại tài sản và thủ kho nơi bảo quản tài sản. 

Kết quả thực hiện

biên bản trả lại tài sản. 

Căn cứ pháp lý

- Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2009;

- Nghị định số 16/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật TNBTCNN.

*Nguồn: Quyết định 2709/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực bồi thường nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp.