Thủ tục hành chính

 
Thủ tục hành chính > Huyện Bình Xuyên > Bảo trợ xã hội
Tên thủ tục
Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền
Trình tự thực hiện

 Bước 1:Một trong các bên tranh chấp lao động đã thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động nhưng hòa giải không thành hoặc hòa giải thành nhưng một trong hai bên không thực hiện các thỏa thuận trong biên bản hòa giải thành gửi đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền tại trụ sở UBND cấp huyện.

Bước 2:Chủ tịch UBND cấp huyện tổ chức phiên họp giải quyết tranh chấp lao động với sự tham gia của các bên tranh chấp và đại diện các cơ quan, tổ chức có liên quan (nếu cần thiết).

Bước 3: Chủ tịch UBND cấp huyện căn cứ vào pháp luật lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động đã được đăng ký và các quy chế thỏa thuận hợp pháp khác để giải quyết

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp huyện

Thành phần, số lượng hồ sơ

Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền.

Thời hạn giải quyết

02 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận yêu cầu hòa giải tranh chấp lao động.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân, tổ chức

Cơ quan thực hiện

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp huyện. - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không - Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Lao động-TB&XH cấp huyện. - Cơ quan, người phối hợp: Không

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn tờ khai

 Không 

Yêu cầu thực hiện

Đơn đề nghị hòa giải tranh chấp lao động cần nêu rõ hòa giải viên lao động do bên yêu cầu hòa giải lựa chọn đề nghị Phòng Lao động-TB&XH cử tham gia giải quyết tranh chấp lao động. (Điều 7 Thông tư 08/2013/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2013 của Bộ Lao động-TB&XH)

Kết quả thực hiện

 Quyết định giải quyết tranh chấp lao động 

Căn cứ pháp lý

1. Bộ luật Lao động năm 2012;

2.Nghị định số 46/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tranh chấp lao động;

3. Thông tư số 08/2013/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2013 của Bộ Lao động-TB&XH hướng dẫn Nghị định số 46/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tranh chấp lao động.