Hệ thống chính trị

 
Hệ thống chính trị

Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện Bình Xuyên

UB MẶT TRẬN TỔ QUỐC HUYỆN BÌNH XUYÊN

Số điện thoại: 0211 3.866.448
Địa chỉ Email: mattrantoquocbx@gmail.com
 

1. Đỗ Quang Hà – UVBTV HU, Chủ tịch UB MTTQ huyện Bình Xuyên

- Số điện thoại: 02113.887.068
- Email: bandanvanbinhxuyen@gmail.com
- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung.   

          2. Các Phó Chủ tịch UB MTTQ huyện:

+ Nguyễn Văn Hùng 

               - Số điện thoại: 0915.49.21.43 ; - Email : hungnv@vinhphuc.gov.vn

               - Lĩnh vực phụ trách: Dân chủ pháp luật, thi đua khen thưởng.   

          + Đỗ Mạnh Khương

               - Số điện thoại: 0982.54.86.47 ; - Email : khuongdm@vinhphuc.gov.vn

               - Lĩnh vực phụ trách: Phong trào, dân tộc tôn giáo.   

          3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UB MTTQ huyện:  

            + Chức năng: Tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân; thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa, tăng cường sự đồng thuận trong xã hội; đại diện, quyền lợi ích hợp pháp của nhân dân.

            + Nhiệm vụ: Tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; xây dựng Đảng, chính quyền nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng và nhà nước.  

            + Quyền hạn:                                                                                                             - Hiệp thương dân chủ thỏa thuận chương trình phối hợp và thống nhất hành động hàng năm nhằm thực hiện chương trình hành động của Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc cấp mình;

           - Hiệp thương dân chủ cử Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực; cử, cử bổ sung, thay thế, cho thôi các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UB MTTQ cấp dưới; cử bổ sung, thay thế, cho thôi Ủy viên Ủy ban MTTQ cấp dưới;

         - Xét, quyết định công nhận làm thành viên của Mặt trận Tổ quốc cùng cấp;

         - Góp ý kiến, kiến nghị với Đảng về chủ trương, đường lối; với UBND cùng cấp về chính sách pháp luật và những vấn đề về quốc kế dân sinh. Giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước cùng cấp, đại biểu dân cử, cán bộ công chức nhà nước;

 

        - Quyết định kế hoạch chuẩn bị Đại hội đại biểu cấp mình  nhiệm kỳ tiếp theo./.

19/11/2013