Hệ thống chính trị

 
Hệ thống chính trị

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

***

 

Trụ sở
Địa chỉ: Thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên
Điện thoại: 0211.3866440 - Email: ubndbinhxuyen@vinhphuc.gov.vn

I. THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN

1. Chủ tịch: Nguyễn Mạnh Hùng 

Điện thoại: 0211.3866361 ; Email : bshungbx@gmail.com
 

a. Phụ trách chung, lãnh đạo toàn diện hoạt động của UBND huyện.    

b. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chỉ đạo và quyết định về chủ trương đầu tư các chương trình, dự án trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội; Công tác an ninh, quân sự, quốc phòng địa phương; Công tác tài chính, ngân sách; Công tác đối ngoại; Công tác cán bộ, thi đua khen thưởng; Công tác cải cách hành chính; Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo.

c. Trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoạt động các phòng, ban, cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện gồm: Văn phòng HĐND và UBND huyện; Tài chính - Kế hoạch; Nội vụ; Giáo dục và Đào tạo. Theo dõi Ban chỉ huy Quân sự huyện; Công an huyện và các cơ quan thuộc UBND huyện theo khối công việc có liên quan.

d. Thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Quy chế làm việc của UBND huyện.

2. Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Hồng Nhung 
Điện thoại: 02113.866.363 ; Email : nhungnth@vinhphuc.gov.vn
 
 a.  Giúp Chủ tịch UBND huyện phụ trách các lĩnh vực: Quản lý nhà nước về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, giao thông, khoa học và công nghệ; Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; Chương trình xây dựng Nông thôn mới; Công tác Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn, Phòng cháy chữa cháy rừng - Bảo vệ rừng; Công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn; Công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng; Lĩnh vực lao động và giải quyết việc làm; các chế độ, chính sách đối với người có công; công tác phòng chống các tệ nạn xã hội; giảm nghèo và các chính sách xã hội, từ thiện, nhân đạo; Lĩnh vực Văn hóa và thông tin, thể thao; Bưu chính viễn thông; Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên; Giáo dục quốc phòng; Phát triển nguồn nhân lực; Y tế; Công tác Tôn giáo, Dân tộc; Bảo hiểm xã hội; Các chương trình mục tiêu có liên quan và các công việc khác khi được Chủ tịch UBND huyện phân công.

        b. Trực tiếp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của một số phòng, ban, cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện gồm: Kinh tế và Hạ tầng; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trạm khuyến nông; Quản lý dự án Đầu tư xây dựng (lĩnh vực Quản lý dự án); Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn hoá và Thông tin; Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên; Tổ chức Công đoàn; Đoàn thanh niên; Các Hội nghề nghiệp và các cơ quan theo khối công việc có liên quan. Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực được phân công.

c. Quan hệ phối hợp hoạt động giữa UBND huyện với Thường trực HĐND huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện, các cơ quan, tổ chức có liên quan đến lĩnh vực công tác được phân công.

d. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND huyện phân công.

        3. Phó Chủ tịch: Nguyễn Ngọc Bộ 

Điện thoại: 02113.606 866 ; Email : Bonn@vinhphuc.gov.vn
 

a. Giúp Chủ tịch UBND huyện phụ trách các lĩnh vực: Quản lý nhà nước về đất đai và tài nguyên môi trường, khí tượng, thủy văn, đo đạc, bản đồ; Công tác Tư pháp; Thanh tra, kiểm tra; Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; Lĩnh vực Ngân hàng; Thuế; Công tác thống kê; Chống buôn lậu và gian lận thương mại; Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; Các chương trình mục tiêu liên quan lĩnh vực phụ trách và các công việc khác khi được Chủ tịch UBND huyện phân công.

b. Trực tiếp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của một số phòng, ban, cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện gồm: Tài nguyên và Môi trường; Thanh tra; Tư pháp; Ban Tiếp công dân; Quản lý dự án đầu tư xây dựng (lĩnh vực giải phóng mặt bằng) và các cơ quan theo khối công việc có liên quan. Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực được phân công.

c. Trong phạm vi thẩm quyền của UBND huyện theo dõi, chỉ đạo hoạt động của các cơ quan đóng trên địa bàn huyện: Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Bình Xuyên, Chi cục Thuế khu vực Phúc Yên; Chi cục Thống kê.

d. Quan hệ phối hợp hoạt động giữa UBND huyện với Toà án nhân dân huyện; Viện kiểm sát nhân dân huyện; Thi hành án huyện và các cơ quan, tổ chức có liên quan đến lĩnh vực công tác được phân công.

e. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND huyện phân công.


File đính kèm: Content/UpLoads/FileUploads/phân công UBND.pdf

Content/UpLoads/FileUploads/QĐ phân công công tác của Chủ tịch, PCT và các ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Bình Xuyên nhiệm kỳ 2016-2021.pdf

 

15/09/2020