hộp thư công vụ bình xuyên

Hộp thư công vụ Bình Xuyên

Phục lục 2:
 
 
 
DANH SÁCH THƯ ĐIỆN TỬ CÔNG VỤ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
UBND HUYỆN BÌNH XUYÊN

#REF!
 
 
 
 
 
Stt
Họ và tên
Đơn vị
Chức vụ
Địa chỉ thư điện tử
1
Nguyễn Tuấn Anh
Lãnh đạo
Chủ tịch UBND
anhnt@vinhphuc.gov.vn
2
Hoàng Văn Nhiệm
Phó Chủ tịch UBND
nhiemhv@vinhphuc.gov.vn
3
Nguyễn Ngọc Phi
Phó Chủ tịch UBND
phinn@vinhphuc.gov.vn
4
Nguyễn Thị Ngọc Lan
Phó Chủ tịch UBND
lanntn@vinhphuc.gov.vn
5
Phạm Thanh Hải
Văn  phòng
Chánh Văn phòng
haipt@vinhphuc.gov.vn
6
Nguyễn Thị Toán
Phó Chánh văn  phòng
toannt@vinhphuc.gov.vn
7
Nguyễn Xuân Hải

Phó  Chánh văn  phòng

hainx2@vinhphuc.gov.vn
8
Dương Văn Thắng
Kế toán 
thangdv4@vinhphuc.gov.vn
9
Lưu Hồng Việt
Chuyên viên
vietlh@vinhphuc.gov.vn
10
Nguyễn Đức Hiếu
Chuyên viên
hieund4@vinhphuc.gov.vn
11
Nguyễn Hữu Thuần
Chuyên viên
thuannh@vinhphuc.gov.vn
12
Nguyễn Thị Dung
Chuyên viên
dungnt8@vinhphuc.gov.vn
13
Lê Thị Thu Hương
Chuyên viên
huongltt2@vinhphuc.gov.vn
14
Nguyễn Ngọc Ty
Cán sự
tynn@vinhphuc.gov.vn
15
Nguyễn Thị Thái
Nhân viên
thaint@vinhphuc.gov.vn
16
Lương Văn Hoan
Cán bộ hợp đồng
hoanlv2@vinhphuc.gov.vn
17
Nguyễn Chí Quất
Cán bộ hợp đồng
quatnc@vinhphuc.gov.vn
18
Bùi Thị Minh Thu
Cán bộ hợp đồng
thubtm@vinhphuc.gov.vn
19
Lương Thị Định
Cán bộ hợp đồng
dinhlt@vinhphuc.gov.vn
20
Ng. Thị Thu Hương
Cán bộ hợp đồng
huongntt10@vinhphuc.gov.vn
21
Phạm  Hằng Nga
Cán bộ hợp đồng
ngaph@vinhphuc.gov.vn
22
Trần Thị Hằng
Cán bộ hợp đồng
hangtt3@vinhphuc.gov.vn
23
Lê Trung Chính

Phòng Nội vụ
Trưởng  phòng
chinhlt@vinhphuc.gov.vn
24
Lê Thành
Phó Trưởng phòng
thanhl@vinhphuc.gov.vn
25
Nguyễn Như Tâm
Phó Trưởng phòng
tamnn@vinhphuc.gov.vn
26
Bùi Thị Phương Linh
Chuyên viên
linhbtp@vinhphuc.gov.vn
27
Nguyễn Đức Tôn
Chuyên viên
tonnd2@vinhphuc.gov.vn
28
Trần Thị Thoa
Chuyên viên
thoatt@vinhphuc.gov.vn
29
Trần Ngọc Nhật
Cán bộ hợp đồng
nhattn@vinhphuc.gov.vn
30
Trần Ngọc Sinh
Phòng Lao động - TB&XH
Trưởng phòng
sinhtn@vinhphuc.gov.vn
31
Bùi Văn Nghĩa
Phó Trưởng phòng
nghiabv@vinhphuc.gov.vn
32
Nguyễn Thành Nam
Phó Trưởng phòng
namnt5@vinhphuc.gov.vn
33
Ngô Thị Bích Hà
Chuyên viên
hantb@vinhphuc.gov.vn
34
Nguyễn T Hồng Điệp
Chuyên viên
diepnth@vinhphuc.gov.vn
35
Lâm Thị Hoài Thu
Chuyên viên
thulth@vinhphuc.gov.vn
36
Lưu Văn Minh
Cán bộ hợp đồng
minhlv2@vinhphuc.gov.vn
37
Trần Thị Hồng Liên
Cán bộ hợp đồng
lientth@vinhphuc.gov.vn
38
Trần Thị Thanh Loan
Tuyên truyên viên
loanttt@vinhphuc.gov.vn
39
Trần Thị Thanh Tâm
Phòng Tài chính - Kế hoạch
Phó Trưởng phòng phụ trách
tamttt2@vinhphuc.gov.vn
40
Dương Thị Kiều Trang
Phó Trưởng phòng
trangdtk@vinhphuc.gov.vn
41
Lê Văn Thực
Phó Trưởng phòng
thuclv@vinhphuc.gov.vn
42
Bùi Vương Bình
Chuyên viên
binhbv@vinhphuc.gov.vn
43
Phạm Bá Anh
Chuyên viên
anhpb@vinhphuc.gov.vn
44
Phạm Cường
Chuyên viên
cuongp@vinhphuc.gov.vn
45
Kim Thị Sản
Cán bộ hợp đồng
sankt@vinhphuc.gov.vn
46
Nguyễn Thị Thanh Nga
Cán bộ hợp đồng
ngantt2@vinhphuc.gov.vn
47
Nguyễn Văn Điểm
Cán bộ hợp đồng
diemnv@vinhphuc.gov.vn
48
Lưu Văn Thuyết
Phòng Thanh tra
Phó Chánh Thanh tra
thuyetlv@vinhphuc.gov.vn
49
Nguyễn Tuấn Hiệp
Phó Chánh Thanh tra
hiepnt2@vinhphuc.gov.vn
50
Bùi Đức Mậu
Chuyên viên
maubd@vinhphuc.gov.vn
51
Nguyễn Thị Thúy
Chuyên viên
thuynt12@vinhphuc.gov.vn
52
Lưu Văn Nam
Thanh tra viên
namlv@vinhphuc.gov.vn
53
Diệp Thị Kim Duyên
Cán bộ hợp đồng
duyendtk@vinhphuc.gov.vn
54
Lưu Văn Minh

Phòng  Công thương

Trưởng phòng
minhlv3@vinhphuc.gov.vn
55
Đỗ Anh Tuấn
Chuyên viên
tuanda@vinhphuc.gov.vn
56
Nguyễn Đức Chiến
Chuyên viên
chiennd@vinhphuc.gov.vn
57
Trần Duy Hanh
Chuyên viên
hanhtd@vinhphuc.gov.vn
58
Nguyễn Thị Ninh
Chuyên viên
ninhnt@vinhphuc.gov.vn
59
Nguyễn Trung Hiếu
Chuyên viên
hieunt2@vinhphuc.gov.vn
60
Nguyễn Hồng Phương
Chuyên viên
phuongnh@vinhphuc.gov.vn
61
Nguyễn Huy Học
Cán bộ hợp đồng
hocnh@vinhphuc.gov.vn
62
Phùng Hoà Bình
Cán bộ hợp đồng
binhph2@vinhphuc.gov.vn
63
Tạ Quang Trưởng
Cán bộ hợp đồng
truongtq@vinhphuc.gov.vn
64
Nguyễn Thị Nhẫn
Phòng Văn hoá Thông tin
Trưởng phòng
nhannt@vinhphuc.gov.vn
65
Phùng Ngọc Lâm
Phó trưởng phòng
lampn@vinhphuc.gov.vn
66
Nguyễn Toàn Thắng
Chuyên viên
thangnt2@vinhphuc.gov.vn
67
Hoàng Quang Quyền
viên chức
quyenhq@vinhphuc.gov.vn
68
Lê Xuân Điệp
viên chức
dieplx@vinhphuc.gov.vn
69
Lưu Xuân Hồng
viên chức
honglx@vinhphuc.gov.vn
70
Trần Văn Bình
viên chức
binhtv3@vinhphuc.gov.vn
71
Nguyễn Thị Mai Ngân
viên chức
nganntm@vinhphuc.gov.vn
72
Lê Thuỳ Lăng
Cán bộ hợp đồng
langlt@vinhphuc.gov.vn
73
Nguyễn Thị Tính
Cán bộ hợp đồng
tinhnt2@vinhphuc.gov.vn
74
Nguyễn Thị Hải Yến
Cán bộ hợp đồng
yennth2@vinhphuc.gov.vn
75
Phạm Bá Bính
Cán bộ hợp đồng
binhpb@vinhphuc.gov.vn
76
Diệp Văn Tư

Phòng  Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn

Trưởng phòng
tudv2@vinhphuc.gov.vn
77
Trần Thị Hằng
P trưởng phòng
hangtt4@vinhphuc.gov.vn
78
Nguyễn Huy Hải
P trưởng phòng
hainh3@vinhphuc.gov.vn
79
Đặng Quang Trung
Chuyên viên
trungdq2@vinhphuc.gov.vn
80
Lê Thị Lan Hương
Chuyên viên
huongltl2@vinhphuc.gov.vn
81
Lưu Văn Bắc
Chuyên viên
baclv@vinhphuc.gov.vn
82
Nguyễn Huy Kiên
Chuyên viên
kiennh2@vinhphuc.gov.vn
83
Nguyễn Thị Vụ
Chuyên viên
vunt@vinhphuc.gov.vn
84
Trần Văn Tám
Chuyên viên
tamtv@vinhphuc.gov.vn
85
Nguyễn Quốc Huân
Cán bộ hợp đồng
huannq2@vinhphuc.gov.vn
86
Nguyễn Thị Hồng Thu
Cán bộ hợp đồng
thunth@vinhphuc.gov.vn
87
Nguyễn Thị Thu Thuỷ
Cán bộ hợp đồng
thuyntt6@vinhphuc.gov.vn
88
Nguyễn Ngọc Bộ

Phòng  Tài nguyên và Môi trường

Trưởng phòng
bonn@vinhphuc.gov.vn
89
Trần Đắc Thảo
P.Trưởng phòng
thaotd2@vinhphuc.gov.vn
90
Bùi Thị Hoàng Yến
Chuyên viên
yenbth@vinhphuc.gov.vn
91
Nguyễn Duy Thuỷ Long
Chuyên viên
longndt@vinhphuc.gov.vn
92
Nguyễn Hữu Mạnh
Chuyên viên
manhnh2@vinhphuc.gov.vn
93
Nguyễn Thị Hiền
Chuyên viên
hiennt4@vinhphuc.gov.vn
94
Nguyễn Viết Hùng
Chuyên viên
hungnv11@vinhphuc.gov.vn
95
Phạm Ngọc Trâm
Chuyên viên
trampn@vinhphuc.gov.vn
96
Nguyễn Duy Trường
Cán bộ hợp đồng
truongnd@vinhphuc.gov.vn
97
Nguyễn Đình Phúc
Cán bộ hợp đồng
phucnd@vinhphuc.gov.vn
98
Trịnh T.Thanh Nguyệt
Cán bộ hợp đồng
nguyettt@vinhphuc.gov.vn
99
Nguyễn Quốc Bảo
Phòng Giáo dục
Trưởng phòng
baonq4@vinhphuc.gov.vn
100
Trần Văn Đinh
P.Trưởng phòng
dinhtv3@vinhphuc.gov.vn
101
Nguyễn Huy Sơn
P. Trưởng phòng
sonnh2@vinhphuc.gov.vn
102
Phạm Thị Thu Quyên
Chuyên viên
quyenptt@vinhphuc.gov.vn
103
Trần Lê
Chuyên viên
let@vinhphuc.gov.vn
104
Vũ Duy Tín
Chuyên viên
tinvd@vinhphuc.gov.vn
105
Nguyễn Xuân Trường
Phòng Tư pháp
Trưởng phòng
truongnx4@vinhphuc.gov.vn
106
Nguyễn Huy Hồng
Phó trưởng phòng
hongnh@vinhphuc.gov.vn
107
Nguyễn T.Xuân Hồng
Phó trưởng phòng
hongntx@vinhphuc.gov.vn
108
Trương Thành Nam
Chuyên viên
namtt@vinhphuc.gov.vn
109
Bùi Ngọc Đạo
Phòng Y tế
Phó phòng Y tế
daobn@vinhphuc.gov.vn
110
Nguyễn Thị P Thảo
Cán sự
thaontp2@vinhphuc.gov.vn
111
Nguyễn Văn Dũng
Trạm Khuyến nông
Trưởng trạm
dungnv11@vinhphuc.gov.vn
112
Nguyễn Thị Hải Anh
P Trưởng trạm KN
anhnth@vinhphuc.gov.vn
113
Phan Thị Hương
Chuyên viên
huongpt2@vinhphuc.gov.vn
114
Hà Quỳnh Lương
Kỹ sư
luonghq@vinhphuc.gov.vn
115
Khổng T. Phương Thảo
Kỹ sư
thaoktp@vinhphuc.gov.vn
116
Nguyễn Thị Nhung
Kỹ sư
nhungnt6@vinhphuc.gov.vn
117
Nguyễn Thị Thảo
Kế toán viên
thaont3@vinhphuc.gov.vn
118
Nghiêm Thị Khánh Hoà
Cán bộ hợp đồng
hoantk@vinhphuc.gov.vn
119
Nguyễn Duy Hiền
Cán bộ hợp đồng
hiennd@vinhphuc.gov.vn
120
Nguyễn Khả Hoàn
Đài Truyền thanh
Trưởng đài TT
hoannk2@vinhphuc.gov.vn
121
Đào Mai Oanh
Chuyên viên
oanhdm@vinhphuc.gov.vn
122
Vũ Như Hương
Kế toán viên
huongvn@vinhphuc.gov.vn
123
Lỗ Nguyên Vũ
Cán bộ hợp đồng
vuln@vinhphuc.gov.vn
124
Nguyễn Thuỳ Khánh
Cán bộ hợp đồng
khanhnt2@vinhphuc.gov.vn
125
Trần Văn Thắng

 Ban Đền bù GPMB

Phó Trưởng ban
thangtv2@vinhphuc.gov.vn
126
Nguyễn Văn Kiền
Phó Trưởng ban
kiennv3@vinhphuc.gov.vn
127
Trần Thị Sơn
Kỹ thuật viên
sontt2@vinhphuc.gov.vn
128
Đỗ Thị Thanh
Kỹ thuật viên
thanhdt4@vinhphuc.gov.vn
129
Lưu Thị Lan Hương
Kỹ sư
huongltl3@vinhphuc.gov.vn
130
Nguyễn Anh Tuấn
Kỹ sư
tuanna6@vinhphuc.gov.vn
131
Nguyễn T Lan Phương
Kỹ sư
phuongntl@vinhphuc.gov.vn
132
Nguyễn Thị Huyền
Kế toán
huyennt5@vinhphuc.gov.vn
133
Đặng Thị Yến
Cán bộ hợp đồng
yendt3@vinhphuc.gov.vn
134
Nguyễn Huy Hải
Cán bộ hợp đồng
hainh4@vinhphuc.gov.vn
135
Nguyễn Ngọc Khánh
Cán bộ hợp đồng
khanhnn@vinhphuc.gov.vn
136
Nguyễn Thị Hương
Cán bộ hợp đồng
huongnt12@vinhphuc.gov.vn
137
Đường T. Kim Ngân
Cán bộ hợp đồng
ngandtk@vinhphuc.gov.vn
138
Lưu Phương Thanh
Cán bộ hợp đồng
thanhlp@vinhphuc.gov.vn
139
Lưu Thị Hồng Vân
Cán bộ hợp đồng
vanlth@vinhphuc.gov.vn
140
Nguyễn Văn Khoa
Cán bộ hợp đồng
khoanv4@vinhphuc.gov.vn
141
Nguyễn Văn Toản
Cán bộ hợp đồng
toannv7@vinhphuc.gov.vn
142
Phạm Thị Hải Yến
Cán bộ hợp đồng
yenpth@vinhphuc.gov.vn
143
Phan Anh Toán
Cán bộ hợp đồng
toanpa@vinhphuc.gov.vn
144
Phí T Thanh Huyền
Cán bộ hợp đồng
huyenptt4@vinhphuc.gov.vn
145
Trần Thiện Quy
Cán bộ hợp đồng
quytt@vinhphuc.gov.vn
146
Nguyễn Hữu Tuấn
Ban QLDA&XDHT Đất dịch vụ
Quyền Trưởng ban
tuannh3@vinhphuc.gov.vn
147
Phạm Đức Vương
Phó Trưởng ban
vuongpd@vinhphuc.gov.vn
148
Bùi Thị Thanh Hoàn
Kế toán
hoanbtt@vinhphuc.gov.vn
149
Hoàng Quỳnh
Kỹ sư
quynhh@vinhphuc.gov.vn
150
Nguyễn Văn Tiến
Kỹ sư
tiennv6@vinhphuc.gov.vn
151
Phạm Ngọc Lân
Kỹ sư
lanpn@vinhphuc.gov.vn
152
Trần Thị Mai Ninh
Kỹ sư
ninhttm@vinhphuc.gov.vn
153
Phạm Đức Lợi
Cán bộ hợp đồng
loipd@vinhphuc.gov.vn
154
Lê Thị Hiền Phương
Cán bộ hợp đồng
phuonglth@vinhphuc.gov.vn
155
Nguyễn Thị Hồ
Cán bộ hợp đồng
hont@vinhphuc.gov.vn
156
Phạm Thị Hồng Hải

Văn phòng Đăng ký Quyền
sử dụng đất

Giám đốc
haipth@vinhphuc.gov.vn
157
Vũ Ngọc Dũng
Chuyên viên
dungvn@vinhphuc.gov.vn
158
Vũ Xuân Ba
Chuyên viên
bavx@vinhphuc.gov.vn
159
Tạ Văn Tùng
Chuyên viên
tungtv@vinhphuc.gov.vn
160
Nguyễn Thị Hạnh
Kỹ sư
hanhnt5@vinhphuc.gov.vn
161
Trần Thị Huyến
Kỹ sư
huyentt2@vinhphuc.gov.vn
162
Lăng Thị Mỹ Hằng
Cán bộ hợp đồng
hangltm@vinhphuc.gov.vn
163
Nguyễn Văn Vách

 Ban đại diện Hội NCT

Trưởng ban
vachnv@vinhphuc.gov.vn