Ban Đảng , Đoàn Thể

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ

***
Hội LHPN huyện Bình Xuyên
 
I. Hội LHPN Bình Xuyên
      Là một tổ chức chính trị xã hội của huyện Bình Xuyên, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của các tầng lớp phụ nữ huyện Bình Xuyên; phấn đấu vì sự phát triển của phụ nữ và bình đẳng giới. Hội LHPN huyện hiện có 19.211 hội viên, sinh hoạt ở 15 cơ sở hội và 153 chi hội trực thuộc. Hội có địa điểm trụ sở tại Huyện ủy Bình Xuyên, khu phố I thị trấn Hương Canh -huyện Bình Xuyên- VP.  
Điện thoại: 02113 866 449, 
Email: hoiphunubinhxuyen@gmail.com
 
II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
Hội LHPN huyện Bình Xuyên có chức năng: đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ huyện Bình Xuyên, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước. Đoàn kết, vận động phụ nữ thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới.
Hội LHPN huyện Bình Xuyên có nhiệm vụ: Tuyên truyền, giáo dục chính trị, lý tưởng cách mạng, phẩm chất đạo đức, lối sống; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Vận động các tầng lớp phụ nữ huyện Bình Xuyên chủ động, tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc; vận động hỗ trợ phụ nữ Bình Xuyên nâng cao năng lực, trình độ, xây dựng gia đình hạnh phúc, chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ; Tham mưu đề xuất, tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, gia đình và trẻ em; Xây dựng, phát triển tổ chức hội vững mạnh.
 
III. LÃNH ĐẠO HỘI LHPN
1. Chủ tịch: Nguyễn Thị Xuân Hồng-HUV-Chủ tịch hội LHPN huyện
Sđt: 0972 016 757
Email: xuanhongbx@gmail.com
Lĩnh vực phụ trách:
 Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện, Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc, Ban Thường vụ, Ban Chấp  hành Hội LHPN huyện về mọi hoạt động công tác Hội và phong trào phụ nữ của huyện;
 
2. Phó chủ tịch: Trần Thị Thanh Loan -Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện 
Sđt: 0915268196
Email: tranthithanhloan@gmail.com
Lĩnh vực phụ trách :
- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch, Ban Thường vụ, Ban Chấp  hành về công tác chuyên môn và chuyên đề được phân công phụ trách; Thay mặt Chủ tịch Hội LHPN huyện giải quyết các công việc khi được phân công, uỷ quyền; 
- Phụ trách nhiệm vụ “Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia xây Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện giám sát, phản biện xã hội”.
- Triển khai thực hiện nhiệm vụ do Ban tổ chức, Trung tâm phụ nữ, và phát triển Hội LHPN tỉnh.
- Tham mưu công tác cán bộ
- Tham mưu công tác Đảng của cơ quan
- Tổng hợp báo cáo số liệu, báo cáo các lĩnh vực phụ trách 
- Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác thi được Chủ tịch phân công.
 
3. Đ/c Lưu Thị Thuý: UV BTV Hội- Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện; 
Sđt: 0985 578 267
Email: thuyluubx1982@gmail.com
Lĩnh vực phụ trách :
- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch, Ban Thường vụ, Ban Chấp  hành về công tác chuyên môn và chuyên đề được phân công phụ trách; Thay mặt Chủ tịch Hội LHPN tỉnh giải quyết các công việc khi được phân công, uỷ quyền;
- Phụ trách nhiệm vụ “Tuyên truyền,vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc”.
- Triển khai thực hiện nhiệm vụ do Ban Gia đình xã hội Hội LHPN tỉnh triển khai
- Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về Xây dựng Nông thôn mới.
- Ký báo cáo tháng; tổng hợp báo cáo năm, báo cáo các lĩnh vực phụ trách.
- Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác thi được Chủ tịch phân công
 

 

14/04/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục
  • Video
  • Photo
IMG_0139 copy (1)
chuẩn
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)