Phòng ban chuyên môn

TRUNG TÂM VĂN HÓA

TRUNG TÂM VĂN HÓA - THÔNG TIN - THỂ
 Số điện thoại: 02113.887.626
Địa chỉ Email: trungtamvhbx@gmail.com
 
1. Đồng chí : Phùng Ngọc Lâm- Giám đốc
- Số điện thoại: 0982.677.929
- Địa chỉ Email: phunglam1977@gmail.com
- Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thông tin - thể thao; Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Phong trào TDTT, Du lịch, Thi đua khen thưởng.
 
 
2. Đồng chí : Hoàng Quang Quyền – Phó giám đốc
- Số điện thoại: 0913.284.476
- Địa chỉ Email: quyen.hoangquang@gmail.com 
- Lĩnh vực phụ trách: Tuyên truyền cổ động trực quan, Thư viện, Nhà truyền thống.
 
3. Đồng chí :  Lê Xuân Điệp – Phó Giám đốc
- Số điện thoại: 0963.120.869
- Địa chỉ Email: lexuandiep@gmail.com
- Lĩnh vực phụ trách: Phong trào văn nghệ quần chúng, Thông tin lưu động.
 
 
4. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn:
* Chức năng:
- Phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương;
- Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao và du lịch ở cơ sở;
- Tổ chức, cung ứng dịch vụ công; đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch; nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn.
 
* Nhiệm vụ, quyền hạn:
-  Xây dựng kế hoạch hoạt động năm và tổ chức thực hiện;
- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền cổ động, đọc sách báo, giải trí, chiếu phim, câu lạc bộ, nhóm sở thích, lớp năng khiếu nghệ thuật;
- Tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao; hướng dẫn kỹ thuật, phương pháp và điều kiện tập luyện cho các tổ chức và cá nhân;
- Tổ chức các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn, thi đấu và hướng dẫn phong trào văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao ở cơ sở;
- Phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao;
- Sưu tầm, bảo tồn và hướng dẫn các loại hình nghệ thuật dân gian, các môn thể thao truyền thống;
- Tổ chức các hoạt động tác nghiệp chuyên môn, các hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao và các hoạt động dịch vụ khác đáp ứng nhu cầu của nhân dân địa phương đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của tổ chức sự nghiệp;
- Hợp tác, giao lưu, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ và các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Quản lý công chức, viên chức, tài chính và tài sản theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Ủy ban nhân dân cấp huyện giao.
 
 
13/04/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục
  • Video
  • Photo
images (3)
images (4)
images (5)
images
Toan_canh_hoi_keo_song_1
C48A2156