Phòng ban chuyên môn

PHÒNG TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Số điện thoại: 0211 3866 367;
Email: Phongtnmtbinhxuyen@gmail.com
 1. Đồng chí: Lưu Văn Thuyết - HUV, Trưởng Phòng
- Số điện thoại: 0903219355
- Địa chỉ Email: luuvanthuyetttbx@gmail.com
- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung
 Phụ trách công tác thu hồi đất; thẩm định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án trên địa bàn huyện; Công tác đấu giá QSD đất; Công tác cấp giấy CNQSD đất lần đầu tại các xã, thị trấn: Trung Mỹ, Gia Khánh, Hương Sơn, Tam Hợp, Thiện Kế, Quất Lưu, Sơn Lôi, Thanh Lãng; Giá đất cụ thể các dự án trên địa bàn huyện; Giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; Phụ trách chung xử lý vi phạm pháp luật về đất đai các xã, thị trấn trên địa bàn huyện: Trung Mỹ, Hương Sơn, Thiện Kế, Sơn Lôi, Tam Hợp, Hương Canh, Gia Khánh; Công tác môi trường; công tác tài chính của phòng.
 
2. Đồng chí : Nguyễn Hữu Mạnh – Phó trưởng phòng
Số điện thoại: 0984 084 777
Email: nguyenmanhbx@gmail.com
Phụ trách theo dõi: Thẩm định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc; Công tác cấp GCNQSD đất lần đầu tại các xã, thị trấn: Bá Hiến, Hương Canh, Đạo Đức, Phú Xuân, Tân Phong; Công tác giao đất và cấp đất tái định cư; Công tác cấp GCNQSD đất dịch vụ, đất giãn dân, đất tái định cư; Công tác đấu giá QSD đất; Giá đất cụ thể các dự án trên địa bàn huyện; Giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; Phụ trách chung xử lý vi phạm pháp luật về đất đai các xã, thị trấn trên địa bàn huyện: Đạo Đức, Phú Xuân, Thanh Lãng, Tân Phong, Quất Lưu, Bá Hiến; tiếp công dân theo định kỳ và một số công việc khác do lãnh đạo phòng phân công.
 
3. Đồng chí :  Nguyễn Thị Hiền - Phó trưởng phòng.
- Số điện thoại : 0978983533
- Email : 
Phụ trách theo dõi công tác môi trường trên địa bàn huyện; Theo dõi nông thôn mới; Xây dựng báo cáo môi trường; Báo cáo khoa giáo của huyện, tỉnh; Tổng hợp chung về môi trường, nông thôn mới, thanh tra, kiểm tra của các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị trên địa bàn huyện. Thẩm định hồ sơ rác thải, lò đốt rác; Tham gia hội đồng thẩm định đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của Sở; Theo dõi các lớp tập huấn về môi trường; thủ quỹ phòng và một số công việc khác do lãnh đạo phòng phân công.
 
4.Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị:
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bình Xuyên là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện quản lý Nhà nước về Tài nguyên, môi trường, khí tượng, thuỷ văn, đo đạc, bản đồ.
Lập quy hoạch sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt, thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của xã, thị trấn không thuộc khu vực quy hoạch phát triển đô thị.
Thẩm định hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận QSD đất và quyền sở hữu, sử dụng tài sản gắn liền với đất cho các đối tượng thuộc thẩm quyền của UBND huyện.
Theo dõi biến động về đất đai, cập nhập, chính lý các tài liệu và bản đồ về đất đai; quản lý hoạt động của Văn phòng đăng ký QSD đất huyện; thực hiện việc lập và quản lý hồ sơ địa chính, xây dựng hệ thống thông tin đất đai của huyện.
Tham gia cùng Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan trong việc xác định giá đất, mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của địa phương; thẩm định hồ sơ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định của pháp luật.
Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thông tin về tài nguyên và môi trường, các dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.
Tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, đề nghị về lĩnh vực đất đai, môi trường khi được Chủ tịch UBND huyện giao theo quy định.
Thực hiện nhiệm vụ khác do UBND huyện giao và theo quy định của pháp luật.
13/04/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục
  • Video
  • Photo
IMG_0139 copy (1)
chuẩn
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)