Phòng ban chuyên môn

PHÒNG GIÁO DỤC

***
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
Số điện thoại: 0211 3866404;
Email: pgdbinhxuyen@vinhphuc.edu.vn
 
1.Đồng chí : Nguyễn Thị Thu Hường -  Trưởng phòng
Số điện thoại: 0122.352.8889
 Email: 
- Công tác xây dựng kế hoạch; Công tác Tổ chức; Kế toán; Công tác nghiệp vụ; xây dựng trường chuẩn Quốc gia; Công tác thanh tra, khảo thí; cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; Công tác thi đua khen thưởng toàn ngành GD.
 Lĩnh vực phụ trách:  Bậc học THCS; Thanh tra, khảo thí; văn nghệ, thể thao…
 
2 Đồng chí : Trần Thị Năm - Phó Trưởng phòng.
  Số điện thoại: 098948638
  Email: tranthinambx@gmail.com
  Lĩnh vực phụ trách:  Ngành học Mầm non và bậc Tiểu học trong toàn huyện
 
2 Đồng chí :Vũ Duy Tín - Phó Trưởng phòng.
Số điện thoại:
  Email:
 
3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng GD&ĐT:
+ Chức năng: Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Bình Xuyên có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo bao gồm: Mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo, tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ, đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo.
Phòng Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo và quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo.
+ Nhiệm vụ - quyền hạn:
- Trình UBND huyện các văn bản hướng dẫn cơ chế, chính sách, pháp luật, các quy định của UBND tỉnh và Sở Giáo dục - Đào tạo về hoạt động giáo dục trên địa bàn và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
- Trình UBND huyện quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm và chương trình cải cách hành chính nhà nước về lĩnh vực giáo dục trên đại bàn; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
- Giúp UBND huyện quản lý công tác chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức, biên chế, nhân sự, tài chính, tài sản và các hoạt động khác của trường mầm non,  trường tiểu học, trường trung học cơ sở theo quy định của pháp luật.
- Trình UBND huyện về quy hoạch mạng lưới các trường trung học cơ sở, trường tiểu học, trường mầm non, trường mẫu giáo và cơ sở giáo dục mầm non trong toàn huyện.
- Thẩm định và chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định các đề án, hồ sơ thành lập, sáp nhập, chia tách, đình chỉ hoạt động, giải thể các trường trung học cơ sở, trường tiểu học, trường mầm non, cơ sở giáo dục mầm non trong huyện trình Chủ tịch UBND huyện quyết định.
- Tham mưu cho UBND huyện hướng dẫn, kiểm tra UBND xã, phường thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục trên địa bàn xã, phường; việc thành lập, sáp nhập, chia tách, đình chỉ hoạt động, giải thể các cơ sở giáo dục theo quy định của pháp luật.
- Quản lý cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục trên địa bàn huyện theo phân cấp của UBND tỉnh và phân công của UBND huyện; chịu trách nhiệm thực hiện các quy định về tiêu chuẩn giáo viên, quy chế thi cử, cấp phát văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật.
- Hướng dẫn kiểm tra các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý của huyện, xây dựng kế hoạch biên chế hàng năm. tổng hợp kế hoạch biên chế sự nghiệp giáo dục hàng năm để UBND huyện quyết định; tổ chức bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ công chức, viên chức ngành giáo dục thuộc địa phương quản lý.
- Tổ chức thực hiện công tác phổ cập giáo dục và tổ chức thực hiện xã hội hóa các hoạt động giáo dục trên địa bàn theo sự chỉ đạo của UBND huyện và của Sở Giáo dục - Đào tạo.
- Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về giáo dục; giải quyết khiếu nại, tố cáo về công tác giáo dục trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
- Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ công chức của cơ quan theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND huyện giao.
10/04/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục
  • Video
  • Photo
IMG_0139 copy (1)
chuẩn
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)