Phòng ban chuyên môn

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ XÂY DỰNG HẠ TẦNG ĐẤT DỊCH VỤ
I. THÔNG TIN CHUNG  
-Địa chỉ : Thị trấn Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
-Số điện thoại : 0211 3596869
-Email :
 
II. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ  CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ , QUYỀN HẠN 
1. Vị trí chức năng:
Ban QLDA&XDHT Đất Dịch vụ được thành lập theo quyết định số 1131/QĐ-UBND ngày 05/04/2013 của UBND huyện Bình Xuyên.
Ban QLDA&XDHT Đất Dịch vụ huyện, là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc UBND huyện Bình Xuyên.
Ban QLDA&XDHT Đất Dịch vụ có chức năng tham mưu giúp UBND huyện thực hiện công tác quản lý dự án, quy hoạch hạ tầng đất dịch vụ phát triển Công nghiệp, quản lý hoạt động cụm công nghiệp theo đúng quy định của Pháp Luật thuộc thẩm quyền của UBND huyện. Có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước; trụ sở đặt trong khuôn viên UBND huyện.
2. Nhiệm vụ:
2.1. Nhiệm vụ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:
- Tổ chức lập dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật, báo cáo chủ đầu tư trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;
- Tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế, nhà thầu thi công, nhà thầu tư vấn giám sát công trình theo quy định của Luật Đấu thầu để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;
- Tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy định của nhà nước;
- Tổ chức công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng theo quy định;
- Lập báo cáo thực hiện vốn đầu tư hàng năm và báo cáo quyết toán công trình hoàn thành đưa vào sử dụng với các cơ quan chức năng có liên quan;
- Thực hiện công tác bảo hành công trình theo quy định hiện hành của Nhà nước;
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình tổ chức quản lý dự án;
- Lập báo cáo đánh giá đầu tư cho từng dự án theo quy định. Tổng hợp đánh giá đầu tư tổng thể các dự án do ban quản lý.
- Ban quản lý dự án và xây dựng hạ tầng đất dịch vụ được nhận uỷ thác quản lý dự án theo hợp đồng ký kết với các chủ đầu tư khác khi được yêu cầu, phù hợp với chức năng lực hoạt động của mình.
- Được giám sát thi công xây dựng công trình khi đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật.
2.2. Nhiệm vụ về xây dựng hạ tầng đất dịch vụ:
- Tham mưu, giúp UBND huyện trong việc chủ động phối hợp với các đơn vị tổ chức, các xã, thị trấn để tuyên truyền, vận động cho các hộ gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp giành cho xây dựng các khu, cụm công nghiệp, khu du lịch dịch vụ, hỗ trợ tái định cư theo đúng quyết định thu hồi đất và phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư đã được phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Tham mưu giúp UBND huyện trong việc quản lý quy hoạch đất dịch vụ, quản lý xây dựng hạ tầng và giao đất dịch vụ cho người dân giành đất cho phát triển công nghiệp và đô thị trên địa bàn huyện theo phân cấp của UBND tỉnh;
- Đề xuất và tham mưu, giúp UBND huyện giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách giao đất dịch vụ cho các hộ gia đình, cá nhân, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND huyện giao.
2.3. Nhiệm vụ phát triển cụm công nghiệp
- Làm chủ đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật trong cụm công nghiệp khi không có các doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng (do ngân sách nhà nước đầu tư); tổ chức quản lý hoạt động các cụm công nghiệp trên thông qua nội dung quy chế quản lý của từng cụm công nghiệp;
- Lập quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong cụm công nghiệp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; quản lý đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong các cụm công nghiệp theo đúng kế hoạch, dự toán, thiết kế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
- Vận động thu hút đầu tư, đầu mối trong việc hướng dẫn giúp các doanh nghiệp về thủ tục đầu tư vào cụm công nghiệp. Tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp triển khai thực hiện dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trong CCN;
- Thu phí hạ tầng theo quy định của UBND tỉnh; tổ chức các hoạt động dịch vụ có thu phí trong các cụm công nghiệp để phục vụ cho việc quản lý, khai thác, bảo trì các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất, kinh doanh trong CCN;
- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện và chính quyền cấp xã có cụm công nghiệp trong việc kiểm tra, thanh tra các hoạt động của doanh nghiệp theo quy định; quản lý lao động, an toàn lao động, đảm bảo an ninh trật tự vệ sinh môi trường, chấp hành chính sách, pháp luật của nhà nước; giải quyết các tranh chấp trong cụm công nghiệp theo thẩm quyền;
- Theo dõi, giám sát việc thực hiện thi công xây dựng các công trình sản xuất, kinh doanh đảm bảo đúng thiết kế được phê duyệt; đôn đốc nhà đầu tư xây dựng đúng tiến độ;
- Theo dõi hoạt động của các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp.
 
III. LÃNH ĐẠO PHÒNG BAN CƠ QUAN 
1.  Trưởng ban : Nguyễn Hữu Tuấn
Số điện thoại : 0989.190679
Email: tuanctbxvp@gmail.com
Lĩnh vực phụ trách : phụ trách chung cơ quan và trực tiếp phụ trách Bộ phận Tài chính-Kế toán, Bộ phận Hành chính, Bộ phận kỹ thuật số 1; công tác khen thưởng và kỷ luật, công tác phòng chống tham nhũng và đối ngoại của Ban.
 
2.  Phó trưởng ban : Nguyễn Văn Tiến
Số điện thoại : 0988148982
Email: tienxdvp@gmail.com
Lĩnh vực phụ trách : Giúp việc cho Trưởng Ban trong lãnh đạo chung công tác của Ban; Trực tiếp phụ trách một số bộ phận chuyên môn, lĩnh vực của Ban theo sự phân công của Trưởng Ban; giải quyết các công việc đột xuất khi được Trưởng Ban uỷ quyền.
- Trình lãnh đạo huyện ký các văn bản đối với công việc của bộ phận chuyên môn được giao phụ trách.
- Báo cáo công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách với Trưởng ban trong buổi họp giao ban định kỳ.
- Trực tiếp phụ trách lĩnh vực về phát triển cụm công nghiệp và Bộ phận kỹ thuật số 3
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng Ban phân công.
 
 
3.  Phó trưởng ban : 
Số điện thoại : 
Lĩnh vực phụ trách : Giúp việc cho Trưởng Ban trong lãnh đạo chung công tác của Ban; Trực tiếp phụ trách một số bộ phận chuyên môn, lĩnh vực của Ban theo sự phân công của Trưởng Ban; giải quyết các công việc đột xuất khi được Trưởng Ban uỷ quyền.
- Trình lãnh đạo huyện ký các văn bản đối với công việc của bộ phận chuyên môn được giao phụ trách.
- Báo cáo công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách với Trưởng ban trong buổi họp giao ban định kỳ.
- Trực tiếp phụ trách lĩnh vực về xây dựng hạ tầng đất dịch vụ và Bộ phận kỹ thuật số 2
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng Ban phân công.
 
05/04/2017
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục
  • Video
  • Photo
images (3)
images (4)
images (5)
images
Toan_canh_hoi_keo_song_1
C48A2156