Phòng ban chuyên môn

Phòng nội vụ

PHÒNG NỘI VỤ
 Số điện thoại: 02113.596636
 Email: Noivu1bx@gmail.com
 
1. Đồng chí: Đồng chí Lê Trung Chính – HUV -  Trưởng phòng
- Số điện thoại: 0904.590.759
- Địa chỉ Email: Letrungchinhbx@gmail.com
- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung
 
2.Đồng chí: Lê Thành- Phó Trưởng phòng
- Số điện thoại: 0903210001
- Địa chỉ Email: Lethanhbx@gmail.com
- Lĩnh vực phụ trách: Thi đua khen thưởng, địa giới hành chính, tôn giáo, cán bộ, công chức cấp xã
 
2.Đồng chí: Nguyễn Như Tâm- Phó Trưởng phòng
- Số điện thoại: 0912023922
- Địa chỉ Email: Nguyennhutambx@gmai.com
- Lĩnh vực phụ trách: Công tác tổ chức cán bộ, công tác cải cách hành chính, công tác hội, công tác thanh niên, công tác văn thư lưu trữ.
 
3. Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của phòng:
* Chức năng:
Phòng Nội vụ có chức năng tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tổ chức, biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua khen thưởng. Phòng Nội vụ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về lĩnh vực chuyên ngành.
* Nhiệm vụ, quyền hạn:
- Trình UBND cấp huyện các văn bản hướng dẫn về công tác nội vụ trên địa bàn và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.
- Trình UBNDcấp huyện ban hành quyết định, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.
- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao.
- Tham mưu, giúp UBND huyện về chủ trương, biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn huyện;
- Tham mưu giúp UBND huyện hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn về công tác văn thư, lưu trữ theo quy  định
          - Tham mưu giúp UBND huyện thực hiện quản lý nhà nước về công tác tôn giáo của huyện theo quy định.
- Giúp UBND cấp huyện thực hiện quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động của hội và tổ chức phi chính phủ trên địa bàn.
- Tham mưu, đề xuất với UBND cấp huyện triển khai thực hiện chính sách khen thưởng trên địa bàn huyện theo quy định;
- Thanh tra, kiểm tra, giải quyết các khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm về công tác nội vụ theo thẩm quyền.
08/04/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục
  • Video
  • Photo
images (3)
images (4)
images (5)
images
Toan_canh_hoi_keo_song_1
C48A2156