Chuyên mục riêng

 UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN BÌNH XUYÊN

 

Số:       /BC-UBND

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        

Bình Xuyên, ngày     tháng 11  năm 2016

 

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016

và nhiệm vụ, giải pháp năm 2017

 

 

Năm 2016 là năm tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, là năm đầu tiên triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016–2020. Đặc biệt năm 2016 huyện tổ chức Lễ đón Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới và tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện. Đây chính là những tiền đề, nền tảng, tạo khí thế để huyện hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Bước vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện tuy gặp nhiều khó khăn như: Thời tiết diễn biến phức tạp; giá các loại nguyên vật liệu cho sản xuất thường xuyên biến động; phát triển dịch vụ trên địa bàn còn mang tính nhỏ lẻ... Nhưng được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh uỷ - HĐND - UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành; sự đoàn kết, thống nhất cao của toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục ổn định và phát triển, kết quả cụ thể như sau:

 

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN

KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2016

 

A. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẠT ĐƯỢC :

         1- Tổng giá trị sản xuất:

         - Tính theo giá so sánh năm 2010 đạt 31.251,5 tỷ đồng, tăng 13,12% so với cùng kỳ (trong đó: Công nghiệp - Xây dựng ước đạt 28.433 tỷ đồng, tăng 14,15%; Nông - Lâm nghiệp - Thuỷ sản đạt 1.071,5 tỷ đồng, tăng 0,37%; Dịch vụ đạt 1.747 tỷ đồng, tăng 5,79% so với cùng kỳ).

         - Tính theo giá hiện hành ước đạt 35.825,8 tỷ đồng, đạt 94,5% kế hoạch, tăng 12,41% so với cùng kỳ (trong đó: Công nghiệp - Xây dựng đạt 32.045 tỷ đồng, tăng 13,28%; Nông - Lâm nghiệp - Thuỷ sản đạt 1.460,2 tỷ đồng, tăng 2,75%; Dịch vụ đạt 2.320,6 tỷ đồng, tăng 7,38% so với cùng kỳ).

         2- Cơ cấu kinh tế trên địa bàn: Giá trị sản xuất Công nghiệp - Xây dựng chiếm 89,45%, Nông - Lâm nghiệp - Thuỷ sản: 4,07%, Dịch vụ: 6,48% (Cơ cấu ngành Nông - Lâm nghiệp - Thuỷ sản chiếm cao hơn so với cùng kỳ là do Cục Thống kê tỉnh thay đổi cách tích theo vùng lãnh thổ, đó là lấy giá trị sản xuất khu Trại Gà và Nông trường Tam Đảo trước đây được tính về tỉnh thì nay tính về huyện, do đó kéo theo cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn có sự thay đổi).

         3- Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 43.140 tấn, bằng 96,2% so với cùng kỳ, đạt 97% kế hoạch.

         4- Thu, chi ngân sách:

         Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 997,3 tỷ đồng, đạt 119,5% dự toán giao, tăng 0,4% so với cùng kỳ.                

Tổng chi ngân sách ước thực hiện 598,3 tỷ đồng, đạt 108% dự toán, giảm 15% so với cùng kỳ.

5- Chương trình xây dựng nông thôn mới: Huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015. Trong năm có thêm 02 xã (Bá Hiến, Quất Lưu) đạt chuẩn nông thôn mới.

6- Gia đình văn hoá đạt 84%, Làng văn hoá đạt 91%, Đơn vị văn hoá đạt 73%.

         7- Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên 1,12%.

                  8- Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới đa chiều còn 2,7% (giảm 0,27% so với đầu năm).

9- Tỷ lệ hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh ước đạt 94% (tăng 0,7% so với cùng kỳ, đạt 100% kế hoạch).

10- Số lao động được giải quyết việc làm: 2.300 lao động (đạt 102% kế hoạch).

11- Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi là 8,5% (giảm 1,8% so với cùng kỳ, đạt 111,7% kế hoạch).

12- Công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu giao.

         13- Chính quyền cơ sở trong sạch vững mạnh đạt 12 xã, thị trấn.

         B. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA CÁC NGÀNH:

I. VỀ KINH TẾ:

1. Sản xuất công nghiệp, xây dựng tăng trưởng khá:

Tổng giá trị sản xuất Công nghiệp - Xây dựng (theo giá hiện hành) ước đạt 32.045 tỷ đồng, tăng 13,28% so với cùng kỳ, đạt 92,7% kế hoạch.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng khá, các sản phẩm công nghiệp chủ yếu đều tăng như: Gạch men, sắt thép, xe máy, nhất là các sản phẩm điện tử, may mặc đầu tư vào khu công nghiệp Bá Thiện 2 đi vào hoạt động cũng góp phần tăng giá trị sản xuất của ngành công nghiệp trên địa bàn.

Năm 2016 có thêm 10 doanh nghiệp FDI đăng ký đầu tư kinh doanh vào các khu công nghiệp, tổng số vốn đầu tư 123 triệu USD; lũy kế đến nay có 95 doanh nghiệp với tổng số vốn 1.877 triệu USD. Đồng thời có thêm 04 doanh nghiệp DDI đăng ký kinh doanh với số vốn đầu tư 288,38 tỷ đồng; lũy kế đến nay có 20 doanh nghiệp, tổng nguồn vốn 1.309 tỷ đồng. Số doanh nghiệp dân doanh đăng ký hoạt động cũng tăng khá, trong năm có thêm 74 doanh nghiệp đăng ký hoạt động sản xuất kinh doanh nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn là 894 doanh nghiệp([1]). Một số doanh nghiệp mới đầu tư đã đi vào sản xuất, tạo ra những sản phẩm hàng hóa có giá trị kinh tế, góp phần tăng giá trị sản xuất của toàn ngành.

Tiểu thủ công nghiệp: Sản phẩm mộc dân dụng đạt 13.700 m3 gỗ thành phẩm, tăng 15%; sản phẩm gốm Hương Canh đạt 10.260 sản phẩm, tăng 10% so với cùng kỳ.

          2. Nông nghiệp - Lâm nghiệp - Thuỷ sản duy trì ổn định và có sự phát triển:

        Sản xuất nông nghiệp diễn ra trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, mưa rét và nắng nóng bất thường, tuy nhiên huyện đã tăng cường công tác chỉ đạo, khắc phục khó khăn để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Do vậy kết quả sản xuất nông nghiệp năm 2016 đạt khá. Tổng giá trị sản xuất toàn ngành (theo giá hiện hành) ước đạt 1.460,2 tỷ đồng, tăng 2,75% so với cùng kỳ, đạt 100,8% kế hoạch, kết quả cụ thể:

2.1. Sản xuất nông nghiệp:

Về trồng trọt:

Tổng diện tích gieo trồng năm 2016 đạt 10.198,2 ha, bằng 99,17% so cùng kỳ, đạt 100,7% kế hoạch. Tổng sản lượng cây lương thực có hạt đạt 43.140 tấn, bằng 96,2% so với cùng kỳ, đạt 97% kế hoạch([2]).

Việc thực hiện các cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp của tỉnh, huyện được triển khai có hiệu quả([3]). Năm 2016, UBND huyện đã tham mưu BCH Đảng bộ huyện ban hành Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 29/3/2016 về phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa trên địa bàn huyện giai đoạn 2016- 2020. Để cụ thể hóa Nghị quyết số 03, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch chi tiết theo từng giai đoạn nhằm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp trên địa bàn phát triển.

Công tác khuyến nông ngày càng được chú trọng: Tổ chức 47 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật mới với hơn 3.000 lượt người tham dự. Từ 08 mô hình trình diễn trong năm đã lựa chọn ra được những cây trồng mới có nhiều triển vọng đề nghị tỉnh tiếp tục hỗ trợ kinh phí cho nông dân mở rộng sản xuất. Công tác diệt chuột bảo vệ sản xuất và đời sống được quan tâm, huyện triển khai hỗ trợ 2.600 chiếc bẫy chuột cho các xã, thị trấn, tỉnh hỗ trợ 23.520 gói thuốc chuột để tổ chức diệt chuột tập trung, góp phần làm giảm 19,3% tỷ lệ chuột hại so với cùng kỳ.

 Về chăn nuôi, thủy sản: Ngành chăn nuôi tiếp tục phát triển, quy mô tổng đàn gia súc, gia cầm đều tăng so với cùng kỳ([4]), trong đó tăng mạnh nhất là đàn gia cầm. Công tác phòng chống dịch bệnh được kiểm soát tốt nên không xảy ra dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm. Nuôi trồng thuỷ sản được duy trì, tổng diện tích đạt 1.111 ha, giảm 0,61% so cùng kỳ; Sản lượng đạt 1.378 tấn, giảm 8,13% so với cùng kỳ (nguyên nhân giảm do thiệt hại từ cơn bão số 3, diện tích thủy sản mất trắng là 25,55 ha, diện tích mất dưới 70% là 453,7ha).

2.2. Sản xuất lâm nghiệp: Toàn huyện trồng được 50 ha rừng, đạt 100% kế hoạch; trồng được 100.000 cây phân tán, đạt 100% kế hoạch. Nhờ làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy, bảo vệ rừng nên trong năm không để xảy ra vụ cháy rừng nào trên địa bàn .

2.3. Công tác thuỷ lợi và phòng, chống thiên tai được triển khai tích cực, đôn đốc các xã, thị trấn, các xí nghiệp thủy lợi đảm bảo cung cấp đủ nước tưới cho cây trồng, nhất là vào đợt hạn cao điểm, xử lý trên 500.000 m2 bèo trên các luồng tiêu LH1. Trong năm xảy ra nhiều cơn bão, trong đó có cơn bão số 3 ảnh hưởng 502ha lúa, 129ha rau màu, 479ha thủy sản.

          3. Các ngành dịch vụ được quan tâm, đáp ứng nhu cầu của đời sống xã hội: Tổng giá trị các ngành dịch vụ (theo giá hiện hành) ước đạt 2.320,6 tỷ đồng, tăng 7,38% so với cùng kỳ, đạt 97,8% kế hoạch.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động dịch vụ phát triển, UBND huyện đã xây dựng Đề án phát triển thương mại - dịch vụ trên địa bàn huyện Bình Xuyên giai đoạn 2016-2020, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sản xuất, tiêu dùng và đời sống nhân dân.

Dịch vụ vận tải có sự phát triển, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóaphục vụ đi lại của nhân dân. Dịch vụ bưu chính, viễn thông tiếp tục phát triển nhanh với chất lượng ngày càng tốt hơn, tổng doanh thu ước đạt 3.230 triệu đồng. Dịch vụ tín dụng ngân hàng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương: Nhiều giải pháp về huy động vốn được thực hiện tốt nên tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn tăng khá, ước đạt 4.220,8 tỷ đồng, tăng 19%; Tổng dư nợ cho vay ước đạt 3.920,5 tỷ đồng, tăng 4%; Tuy nhiên nợ xấu tăng so với cùng kỳ, chiếm 1,52% (tăng 0,5% so cùng kỳ).  

4. Thu ngân sách vượt dự toán tỉnh giao, chi ngân sách đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội:

Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 997,3 tỷ đồng, đạt 119,5% dự toán giao, tăng 0,4% so với cùng kỳ. Các khoản thu đều đạt và vượt dự toán, trong đó có những khoản thu đạt cao so với dư toán như: thu thuế thu nhập cá nhân, thu tiền thuê đất, các khoản thu tại xã. Công tác đấu giá QSDĐ đạt khá, trong năm tổ chức 26 cuộc đấu giá, trong đó đấu giá được 169 ô đất với tổng diện tích 17.568,5m2, tổng số tiền thu được là 65.783,8 triệu đồng (tăng 53,9% so với cùng kỳ, đạt 109,6% kế hoạch tỉnh giao).

Tổng chi ngân sách ước thực hiện 598,3 tỷ đồng, đạt 108% dự toán, giảm 15% so với cùng kỳ, trong đó: Chi thường xuyên ước thực hiện 333,8 tỷ đồng, đạt 107% dự toán; chi đầu tư phát triển 243,7 tỷ đồng, đạt 112% dự toán.

5. Công tác quản lý nhà nước về xây dựng và đầu tư xây dựng cơ bản được quan tâm chỉ đạo và đạt kết quả tốt:

5.1. Tình hình quản lý và triển khai đầu tư xây dựng cơ bản được thực hiện theo đúng quy định:

Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch được thực hiện tốt: Thực hiện quy hoạch 13 địa điểm với tổng diện tích 22,5ha. Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 01 địa điểm với diện tích 2,3ha. Công tác cấp phép xây dựng được quan tâm, ước cả năm cấp được 74 giấy phép xây dựng trên địa bàn.

 Công tác chuẩn bị đầu tư được triển khai tích cực, chặt chẽ theo đúng quy định: UBND huyện đã chỉ đạo các phòng chức năng tập trung nghiên cứu, rà soát các nội dung công việc trọng tâm để hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Thẩm định chủ trương đầu tư được 108 dự án, giá trị khái toán tổng mức đầu tư ước là 507 tỷ đồng.

Công tác thẩm định dự án: Ước thẩm định được 58 dự án (tăng 30 dự án so cùng kỳ), giá trị dự toán được thẩm định 160.000 triệu đồng, cắt giảm 20.065 triệu đồng.

Công tác thẩm định kế hoạch đấu thầu được thực hiện đúng theo quy định. Ước thẩm định và phê duyệt được 49 dự án (tăng 21 dự án so cùng kỳ) và 04 gói thầu mua sắm tài sản.

Công tác phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản đảm bảo kịp thời, ưu tiên giải quyết nợ XDCB, bố trí vốn cho công trình hoàn thành, công trình chuyển tiếp và công trình khởi công mới. Tổng nguồn vốn cấp huyện được giao là 164.958 triệu đồng, đã thực hiện phân bổ cho 103 công trình. Trong năm nguồn vốn huy động được là 37.815 triệu đồng, thực hiện phân bổ cho 69 công trình.

Tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản ước đạt 150.365 triệu đồng, đạt 90% so với kế hoạch.

Công tác thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành được đẩy mạnh, ước đạt 119 dự án (tăng 40 dự án so cùng kỳ). Đồng thời tập trung giải quyết dứt điểm 13 dự án chậm quyết toán do tỉnh ủy quyền.

5.2. Tiến độ triển khai các dự án xây dựng cơ bản đạt kết quả tích cực:

Nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản các dự án trên địa bàn. Hàng quý, lãnh đạo UBND huyện họp nghe các phòng chuyên môn báo cáo tiến độ xây dựng của từng dự án, qua đó cho ý kiến chỉ đạo để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án một cách kịp thời và hiệu quả. Trong năm UBND huyện triển khai thi công 45 dự án, đến nay đã có 26 dự án hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng (trong đó 10 dự án đã thực hiện xong công tác quyết toán dự án hoàn thành([5]), 16 dự án hoàn thành thi công và đưa vào khai thác sử dụng([6])); đang thực hiện thi công 19 dự án([7]);  thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư 16 dự án([8]).

6. Chương trình xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo và đạt kết quả quan trọng:

Ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện đã tập trung chỉ đạo, đổi mới phương pháp chỉ đạo với nhiều giải pháp nhằm hoàn thành kế hoạch năm 2016. UBND huyện đã tập trung chỉ đạo công tác xây dựng nông thôn mới tại 02 xã Bá Hiến và Quất Lưu, đến nay đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí trong chương trình và đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Bên cạnh công tác triển khai xây dựng tại 02 xã trên thì việc củng cố các tiêu chí của các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới cũng được huyện hết sức quan tâm. Huyện tích cực chỉ đạo các xã thanh toán hết nợ xây dựng cơ bản trước 31/12/2016 (đến hết tháng 10/2016 các xã đã thanh toán được 12,465 tỷ đồng, hiện còn nợ 10,490 tỷ đồng).

Với sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, sự đồng thuận của nhân dân; năm 2016 huyện vinh dự được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

7. Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường có nhiều cố gắng, tuy nhiên tiến độ cấp GCN QSDĐ lần đầu (đất cũ) cho nhân dân chưa đạt kế hoạch đề ra:

7.1. Lĩnh vực tài nguyên:

Công tác giao đất, điều tra, khảo sát, thẩm định giá đất, thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (viết tắt là GCN) tiếp tục được triển khai theo đúng quy định của pháp luật. Xây dựng kế hoạch cấp GCN lần đầu cho nhân dân, đồng thời tổ chức hội nghị triển khai thực hiện kế hoạch, phấn đấu hết năm 2019 hoàn thành công tác cấp GCN lần đầu trên địa bàn. Đến hết tháng 10/2016 huyện đã cấp được 3.246 GCN (trong đó cấp lần đầu là 475 GCN; cấp mới 1.921 GCN; cấp đổi, cấp lại 841 GCN; chỉnh lý 09 GCN), ước cả năm cấp được 4.000 GCN, đạt 227% so với cùng kỳ; đăng ký giao dịch bảo đảm cả năm ước đạt 4.560 trường hợp. Ra quyết định phê duyệt giao đất giãn dân cho 32 hộ gia đình tại các xã, thị trấn, bằng 68% so với cùng kỳ.

Thực hiện thẩm định và thu hồi đất 27 dự án; Thẩm định phê duyệt phương án bồi thường GPMB 26 dự án. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2017 cấp huyện và đăng ký các công trình dự án có sử dụng đất trồng lúa để trình HĐND tỉnh kỳ họp cuối năm. Chỉ đạo điều tra, khảo sát giá đất cụ thể làm cơ sở tính tiền bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện 16 dự án.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện pháp luật về đất đai, thành lập Ban Chỉ đạo xử lý đối với những trường hợp sử dụng đất không hợp pháp trên địa bàn huyện, kết quả đã phát hiện và xử lý 04 trường hợp khai thác khoáng sản, đổ đất, san lấp, lấn chiếm đất trái phép trên địa bàn([9]).

         7.2. Công tác môi trường:

Tăng cường công tác tuyên truyền, truyền thông môi trường nhằm nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu. Tổ chức 08 lớp tập huấn về công tác bảo vệ môi trường cơ sở. Đôn đốc các xã, thị trấn phát động phong trào vệ sinh môi trường đảm bảo đạt tiêu chí của huyện nông thôn mới. Đôn đốc tiến độ xây dựng lò đốt rác tập trung tại xã Thiện Kế, Đạo Đức. Chuẩn bị địa điểm xây dựng bãi chôn lấp rác thải xã Hương Sơn. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thanh tra, kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại 13 cơ sở, doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Thẩm định, xác nhận 38 hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

8. Công tác Giải phóng mặt bằng, giải quyết đất dịch vụ:

            8.1. Công tác GPMB được triển khai tích cực và đạt kết quả cao:

UBND huyện đã tích cực chỉ đạo hệ thống chính quyền từ huyện đến cơ sở tập trung cho công tác đền bù GPMB. Hàng tuần UBND huyện đều họp nghe các đơn vị liên quan báo cáo tiến độ để có ý kiến chỉ đạo kịp thời nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đặc biệt đối với dự án khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc.

Trong năm huyện tiếp nhận và triển khai 31 dự án với tổng diện tích 332,6ha; ước thực hiện GPMB được 244,8 ha (đạt 343% so cùng kỳ), tập trung vào các dự án: khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc, diện tích bồi thường GPMB được 172,8ha([10]), khu công nghiệp Bá Thiện II (Vina CPK), diện tích GPMB 37ha; các dự án đất dịch vụ, giãn dân, tái định cư và đấu giá QSD đất, diện tích GPMB đạt 12,1ha; dự án phục vụ chương trình nông thôn mới và các dự án khác, diện tích GPMB 22,9ha.

 Năm 2016 huyện đã tập trung giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc trong công tác đền bù GPMB các dự án: Cải tạo, nâng cấp ĐT 310; Cải tạo, nâng cấp tuyến đê Ba Hanh xã Sơn Lôi; Đường trung tâm thị trấn Hương Canh đoạn từ cầu sổ đến đường BOT quốc lộ 2A.

            8.2. Công tác giải quyết đất dịch vụ có nhiều cố gắng, tuy nhiên chưa đạt kế hoạch đề ra:

UBND huyện tập trung triển khai dự án Hạ tầng kỹ thuật khu đất dịch vụ Đồng Cang, Cầu Cà - thị trấn Hương Canh. Công tác GPMB đã thực hiện xong với tổng diện tích 10,74 ha, đến nay tiến độ thi công đạt 80%, dự kiến đầu năm 2017 sẽ hoàn thành để giao đất cho nhân dân.

        Trong năm huyện đã thực hiện xen ghép xong 93 ô đất dịch vụ (50 ô 100m2 và 43 ô 50m2) với tổng diện tích 7.150m2 cho nhân dân thôn Bảo Sơn và 13 ô đất dịch vụ với tổng diện tích 1.300m2 cho nhân dân thôn My Kỳ, xã Bá Hiến. Đồng thời đã giao được 43 ô đất, diện tích 4.300m2 cho nhân dân thôn Bảo Sơn và 13 ô đất, diện tích 1.300m2 cho nhân dân thôn My Kỳ. Đã tạm giao trên hồ sơ được 09 ô đất dịch vụ cho các hộ thôn Cổ Độ, thị trấn Gia Khánh. Tính đến nay tổng số diện tích đất dịch vụ trên địa bàn đã giao bằng đất và chi trả bằng tiền là 198.308m2/329.477m2 (đạt 60,2%).

II. VỀ VĂN HOÁ – XÃ HỘI:

1. Lĩnh vực văn hoá - thông tin, thể thao, phát thanh được quan tâm, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân:

   1.1. Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa và thông tin được tăng cường:

Công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, vui chơi giải trí, tổ chức lễ hội truyền thống để chào mừng các ngày lễ của đất nước, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, 70 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện và đón Bằng công nhận huyện đạt chuẩn Nông thôn mới diễn ra sôi nổi, rộng khắp. Đẩy mạnh xây dựng nếp sống văn hóa, thực hiện bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2016: Gia đình văn hoá đạt 84%, Làng văn hoá 91%, Đơn vị văn hoá 73%. Tổ chức tổng kết 15 năm phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa”, 10 năm thực hiện Quyết định 308/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội.

Các hoạt động bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa tiếp tục được quan tâm. Rà soát thực trạng di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện để có kế hoạch trùng tu, tôn tạo. Phối hợp với Ban Quản lý di tích tỉnh biên soạn cuốn sách “Di sản văn hóa Bình Xuyên”. Phối hợp với Thanh tra Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch kiểm tra quản lý các loại hình kinh doanh dịch vụ văn hóa, karaoke, internet, điện thoại di động, xuất bản phẩm; qua kiểm tra đã xử phạt hành chính 03 địa điểm kinh doanh chưa đủ điều kiện.

1.2. Hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi:

Hoạt động văn nghệ diễn ra sôi nổi, trên địa bàn hiện có 42 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ. Trong năm huyện đã tổ chức được 265 buổi biểu diễn văn nghệ với 1.925 tiết mục. Phối hợp Trung tâm Văn hóa thể thao tỉnh mở lớp tập huấn về văn hóa văn nghệ quần chúng cho học viên của 13 xã, thị trấn trong thời gian 05 ngày. Hoạt động thể dục thể thao được duy trì và phát triển, hiện nay có 100 câu lạc bộ đang hoạt động. Trong năm tổ chức thành công 05 giải thể thao cấp huyện; 70 giải thể thao cấp xã với tổng số 955 trận thi đấu. Tham gia giải bóng chuyền truyền thống Tây Thiên đạt giải Ba toàn đoàn. Hướng dẫn các xã, thị trấn hưởng ứng ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2016.

1.3. Hoạt động truyền thanh có nhiều tiến bộ:

Hoạt động phát thanh đã bám sát chương trình, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Chất lượng tin bài được cải thiện về hình thức và nội dung, thời lượng phát sóng được tăng lên nhằm từng bước đáp ứng yêu cầu truyền tải thông tin đến nhân dân([11]). Triển khai lắp đặt 4 đài truyền thanh hữu tuyến và sửa chữa các đài truyền thanh bị hư hỏng tại các xã, thị trấn. Đến nay 13/13 xã thị trấn có đài truyền thanh quy mô toàn xã hoạt động ổn định, đảm bảo 98% số buổi phát sóng đạt chất lượng và yêu cầu kỹ thuật.

2. Lĩnh vực giáo dục - đào tạo duy trì ổn định:

Quy mô và mạng lưới trường lớp tiếp tục được duy trì. Hiện nay toàn huyện có 55 trường với 861 lớp, tổng số 27.289 học sinh. Năm học 2015-2016, chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn được duy trì ổn định([12]).

Chất lượng giáo viên các bậc học ngày càng được nâng cao, tỷ lệ giáo viên trên chuẩn chiếm 81,4% (tăng 0,5% so với cùng kỳ), đạt chuẩn 18,27%, dưới chuẩn 0,3%. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được quan tâm đầu tư. Năm học 2015-2016, đầu tư trang thiết bị dạy học cho các nhà trường với tổng kinh phí 5,48 tỷ đồng. Công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia có nhiều cố gắng và đạt kết quả quan trọng. Năm 2016, toàn huyện có thêm 03 trường đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia là 51/55 trường, đạt 92,7%.

3. Lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ nhân dân được quan tâm thường xuyên; lĩnh vực dân số - KHHGĐ được thực hiện tốt:

3.1. Y tế:

Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm, chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên. Thực hiện khám chữa bệnh cho 109.384 lượt người, trong đó số bệnh nhân nội trú là 10.602 lượt người. Trong năm không xuất hiện dịch bệnh nguy hiểm trên địa bàn. Công tác y tế dự phòng được quan tâm, các chương trình mục tiêu y tế quốc gia được triển khai đầy đủ. Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi giảm còn 8,5% (giảm 1,28% so với cùng kỳ).

Công tác quản lý Nhà nước về y tế và an toàn vệ sinh thực phẩm tiếp tục được tăng cường, tuy nhiên nghi xảy ra 02 vụ ngộ độc thực phẩm (không có trường hợp nào biến chứng tử vong). Triển khai kiểm tra 101/112 cơ sở hành nghề y dược tư nhân, trong đó có 61 cơ sở đảm bảo yêu cầu, nhắc nhở 30 cơ sở chưa đạt, đóng cửa 09 cơ sở và phạt tiền 01 cơ sở. Kiểm tra 364/377 cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm, dịch vụ ăn uống trên địa bàn; Qua kiểm tra, phát hiện và xử phạt hành chính 09 cơ sở với tổng số tiền 22 triệu đồng, nhắc nhở 108 cơ sở không đảm bảo quy định.

Tiếp tục thực hiện bộ tiêu chí chuẩn Quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011-2020, năm 2016 có thêm 03 xã, thị trấn đạt chuẩn Quốc gia về y tế gồm: Quất Lưu, Hương Canh, Gia Khánh; nâng tổng số 12/13 xã, thị trấn đạt chuẩn Quốc gia về y tế xã.

3.2. Dân số - KHHGĐ: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhằm kiểm soát mức sinh và giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên. Các chỉ tiêu về dân số cơ bản đạt kế hoạch, gồm: Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên 1,12%, tỷ suất sinh 15,34%o, tỷ số giới tính khi sinh 110 nam/100 nữ, tỷ lệ sàng lọc trước sinh đạt 70%, tỷ lệ sàng lọc sơ sinh đạt 35%. Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm nhẹ so với cùng kỳ tuy nhiên vẫn ở mức cao, chiếm 8,3%.

4. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo và giải quyết việc làm:

Việc thực hiện chính sách đối với người có công được đảm bảo đúng, đủ, kịp thời. Làm tốt việc chi trả trợ cấp hàng tháng, trợ cấp 01 lần, thăm hỏi và tặng quà tới các đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết Nguyên đán, ngày Thương binh Liệt sỹ, ngày Quốc khánh với tổng kinh phí 4,87 tỷ đồng. Tổ chức Lễ trao bằng và truy tặng Mẹ Việt Nam anh hùng cho 03 mẹ. Cấp đổi Bằng ‘‘Tổ quốc ghi công’’ cho 94 trường hợp. Hỗ trợ hỏa táng cho 161 trường hợp với tổng kinh phí 1,16 tỷ đồng. Vận động xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” đạt 100% kế hoạch. Hỗ trợ sửa chữa và xây mới 06 nhà cho các đối tượng với số tiền 160 triệu đồng.

Công tác an sinh xã hội và giảm nghèo được quan tâm. Các chính sách hỗ trợ hộ nghèo được triển khai có hiệu quả. Đến nay số hộ nghèo giảm còn 899 hộ, chiếm 2,7%, cận nghèo còn 880 hộ, chiếm 2,64%. Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em được duy trì thường xuyên; trong năm phối hợp với các đơn vị trao 225 suất quà đồ dùng học tập với tổng kinh phí 157,5 triệu đồng và 43 xe đạp cho các cháu con hộ nghèo, con gia đình chính sách có thành tích cao trong học tập.

Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động thường xuyên được quan tâm. Trong năm giải quyết việc làm cho 2.300 lao động (đạt 102% kế hoạch), trong đó xuất khẩu lao động được 170 người .

Thực hiện chế độ chính sách BHXH, BHYT được giải quyết kịp thời. Tổng thu BHXH, BHYT bắt buộc và tự nguyện, Bảo hiểm thất nghiệp đạt 120,1 tỷ đồng (đạt 104% kế hoạch). Chi trả chế độ BHXH, BHYT cho các đối tượng với tổng số tiền 164 tỷ đồng. Cấp mới 1.610 bìa sổ BHXH và 39.016 thẻ BHYT cho các đối tượng.

III. CÔNG TÁC NỘI CHÍNH:

1. Công tác quân sự quốc phòng được đảm bảo:

Năm 2016 huyện đã tổ chức tốt cuộc diễn tập khu vực phòng thủ. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, huyện đã huy động các lực lượng liên quan tham gia diễn tập đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả và an toàn tuyệt đối. Kết quả được tỉnh và quân khu đánh giá cao. Bên cạnh đó chỉ đạo xã Thiện Kế, Quất Lưu và thị trấn Hương Canh diễn tập Chiến đấu phòng thủ năm 2016, kết quả đều đạt giỏi. Tổ chức lớp tập huấn cán bộ dân quân tự vệ với tổng số 277 đồng chí; Huấn luyện lực lượng dân quân cơ động với tổng số 433 đồng chí. Chỉ đạo thị trấn Thanh Lãng tổ chức huấn luyện điểm lực lượng Dân quân, trường Cao đẳng nghề cơ khí nông nghiệp huấn luyện điểm Tự vệ năm 2016, kết quả đạt giỏi.

Trong năm huyện đã tổ chức tốt Lễ giao nhận quân năm 2016, đảm bảo 230 tân binh, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao. Tổ chức hội nghị hiệp đồng Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Phòng cháy chữa cháy rừng - bảo vệ rừng, phòng chống cháy nổ - cứu sập năm 2016 với các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

2. An ninh trật tự được giữ vững:

Tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Triển khai các biện pháp chủ động nắm chắc tình hình an ninh doanh nghiệp, an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn. Xây dựng, triển khai phương án, kế hoạch đảm bảo an toàn phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Triển khai các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, giải quyết 139/139 tin báo tố giác tội phạ, kiến nghị khởi tố; giải quyết 218 vụ việc, 354 đối tượng liên quan đến trật tự an toàn xã hội([13]). Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, nhất là quản lý cư trú, quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông([14]). Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; nâng cao hiệu quả các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

3. Tăng cường xây dựng chính quyền vững mạnh, đẩy mạnh cải cách hành chính; tập trung chỉ đạo và tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn:

Công tác tổ chức bộ máy quản lý được huyện đặc biệt quan tâm, ra quyết định ban hành quy định tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, góp phần xây dựng chính quyền vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Công tác đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức được duy trì thường xuyên([15]); công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện theo đúng quy định([16]).

Công tác thi đua, khen thưởng được chú trọng. Ngay từ đầu năm huyện đã phát động và tổ chức ký giao ước thi đua năm 2016 giữa các khối. Phát động nhiều phong trào thi đua như: xây dựng nông thôn mới, bảo vệ An ninh trật tự,... Tiếp tục duy trì Quy định chấm điểm hàng tháng đối với tập thể, cá nhân các phòng, ban, đơn vị. Hướng dẫn các Hội đặc thù trên địa bàn tổ chức Đại hội theo đúng quy định. Công tác tôn giáo, văn thư lưu trữ được quan tâm, chú trọng. Tổ chức các đoàn của huyện thăm hỏi, tặng quà, chúc mừng một số họ giáo tiêu biểu; các cơ sở thờ tự đạo Phật nhân dịp Đại lễ Phật đản, lễ Vu Lan, Lễ giáng sinh năm 2016.

Công tác cải cách hành chính được triển khai tích cực, bám sát nội dung, yêu cầu theo Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh. Chỉ đạo các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải cách hành chính trong đó trọng tâm là cải cách các thủ tục hành chính. Tổ chức đánh giá, chấm điểm và công bố xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2015 đối với các xã, thị trấn. Về xếp hạng chỉ số cải cách hành chính cấp huyện năm 2015, Bình Xuyên đứng thứ 3/9 huyện, thành, thị trong tỉnh (tăng 01 bậc so với năm trước).

Tập trung chỉ đạo và tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn. Ngay sau khi nhận được các văn bản hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh, huyện đã thành lập Uỷ ban bầu cử (UBBC) cấp huyện, phân công các thành viên phụ trách theo dõi, hướng dẫn từng xã, thị trấn triển khai các nhiệm vụ cụ thể theo đúng thời gian quy định. Với sự chuẩn bị tích cực, chu đáo về mọi mặt, ngày 22/5/2016, toàn huyện có hơn 90.000 cử tri đi bỏ phiếu tại 122/122 khu vực, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt trên 98%. Kết quả đã bầu ra được 03 đại biểu Quốc hội, 06 đại biểu HĐND tỉnh, 33 đại biểu HĐND huyện và 337/355 đại biểu HĐND cấp xã; Tỷ lệ cử tri đi bầu đạt cao, bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện và đại biểu HĐND các xã, thị trấn bảo đảm cơ cấu, thành phần, số lượng so với yêu cầu đề ra. Sau bầu cử huyện đã chỉ đạo cấp xã kiện toàn, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, đến nay HĐND các xã đi vào hoạt động ổn định, chất lượng hoạt động được nâng lên, nội dung, chương trình các kỳ họp có nhiều đổi mới.

4. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng được tăng cường:

Công tác thanh tra, kiểm tra được triển khai tích cực. Trong năm đã tổ chức 05 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và 01 cuộc thanh tra trách nhiệm([17]).

Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo được quan tâm giải quyết. Trong năm, toàn huyện tiếp 678 lượt công dân (cấp huyện tiếp 232, cấp xã tiếp 446), tổng số 750 người (tăng 32 lượt người so với năm 2015), trong đó có 09 lượt đông người, tập trung ở một số hộ thị trấn Thanh Lãng, xã Thiện Kế, Hương Sơn. Toàn huyện tiếp nhận 311 đơn thư (tăng 83 đơn so với cùng kỳ), trong đó 81 đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết, 230 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện và cấp xã (cấp huyện 43 đơn, cấp xã 187 đơn). Toàn huyện đã giải quyết xong 209/230 đơn thuộc thẩm quyền, đạt 90,8%; đang xem xét giải quyết 21 đơn, chiếm 9,2%. Công tác phòng chống tham nhũng, thực hiện tiết kiệm chống lãng phí được quan tâm, triển khai tốt ở tất cả các lĩnh vực.    


5. Công tác Tư pháp được triển khai toàn diện:

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật có nhiều đổi mới cả về nội dung, hình thức và đối tượng tuyên truyền. Nhằm triển khai tốt Nghị quyết của HĐND tỉnh về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2016-2020, huyện đã tổ chức được 03 lớp tuyên truyền giáo dục pháp luật tại huyện và 13 lớp tuyên truyền tại 13 xã, thị trấn với tổng số 3.192 lượt người tham gia. Tổ chức hội thi “Hòa giải viên giỏi” lần thứ III cấp huyện và tham dự hội thi “Hòa giải viên giỏi” cấp tỉnh, kết quả đạt giải Nhì toàn tỉnh.

Công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính được thực hiện nghiêm túc. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính được chú trọng, đã tiến hành kiểm tra, rà soát thủ tục hành chính đối với tất cả các lĩnh vực trên địa bàn, trong đó tập trung chủ yếu vào lĩnh vực đất đai, đăng ký kinh doanh. Công tác chứng thực, quản lý và đăng lý hộ tịch đảm bảo đúng trình tự, thủ tục và phục vụ nhân dân kịp thời([18]). Công tác hòa giải cơ sở được duy trì, các tổ hoà giải đã tiếp nhận 146 vụ việc, trong đó hoà giải thành 140 vụ việc (đạt 96%).

C. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả đạt được và nguyên nhân:

1.1. Kết quả đạt được:

Với sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và nhân dân trên địa bàn, toàn huyện đã vượt qua những khó khăn, thách thức và đạt được những kết quả đáng khích lệ trên tất cả các lĩnh vực. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra: Công nghiệp được duy trì và phát triển; Sản xuất nông nghiệp ổn định; Thu ngân sách đạt cao; Công tác giải phòng mặt bằng được tập trung triển khai và đạt kết quả tốt; Chương trình xây dựng nông thôn mới được tăng cường chỉ đạo và đạt kết quả quan trọng; Các hoạt động văn hoá - thông tin, thể thao, phát thanh phong phú và đa dạng; Giáo dục - đào tạo có bước phát triển; Chất lượng khám chữa bệnh từng bước được cải thiện; Các chính sách về an sinh xã hội tiếp tục được duy trì và đảm bảo; Công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện tốt; Lĩnh vực tư pháp được triển khai toàn diện; Công tác quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

1.2. Nguyên nhân đạt được kết quả trên:

Được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND - UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành; sự chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, sự giám sát chặt chẽ của HĐND huyện; sự đồng thuận của chính quyền và nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi để huyện đạt được những kết quả trên.

UBND huyện luôn đoàn kết, thống nhất, đề ra các giải pháp đúng đắn, hiệu quả, phù hợp với điều kiện phát triển của huyện.

2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân:

2.1. Những tồn tại, hạn chế: 

- Tổng sản lượng lương thực có hạt không đạt kế hoạch (đạt 97%).

- Việc cấp GCN lần đầu (đất cũ) cho nhân dân không đạt kế hoạch (trong năm cấp được 79/300 GCN, đạt 26,3%). Công tác quản lý nhà nước về đất đai chưa chặt chẽ, vẫn để xảy ra tình trạng lấn chiếm đất đai trái phép.

- Tình trạng ô nhiễm môi trường, nhất là ở khu vực nông thôn, làng nghề chưa có biện pháp giải quyết triệt để. Tiến độ xây dựng lò đốt rác thải còn chậm.

- Công tác giải quyết đất dịch vụ không đạt kế hoạch đề ra (kế hoạch cấp được 90% diện tích đất dịch vụ, đến nay mới cấp được 198.308m2/329.477m2, đạt 60,2%).

- Tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia không đạt kế hoạch (kế hoạch 100% trường đạt chuẩn quốc gia, đến nay mới đạt 92,7%).

- Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại còn một số vụ việc chưa giải quyết được dứt điểm.

2.2. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế:

* Nguyên nhân khách quan:

- Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, diện tích các loại cây trồng bị thiệt hại lớn (riêng diện tích lúa mất trắng là 258,04 ha, diện tích mất dưới 70% là 244,23ha), từ đó làm giảm năng suất cây lương thực trên địa bàn nên tổng sản lượng lương thực có hạt không đạt kế hoạch đề ra.

- Đối với diện tích đất cũ chưa cấp GCN QSDĐ chủ yếu do đất có nguồn gốc phức tạp, chưa rõ ràng, đất tranh chấp, lấn chiếm... nên khó khăn trong công tác cấp GCN QSDĐ lần đầu cho nhân dân.

- Công nghệ xử lý rác thải trên địa bàn chưa được đầu tư đồng bộ, kinh phí cho thu gom, xử lý rác thải còn hạn chế.

- Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia còn chậm do thiếu cơ sở vật chất, thiếu quỹ đất so với quy định.

* Nguyên nhân chủ quan:

        - Tinh thần trách nhiệm của một số cơ quan chuyên môn trong công tác quản lý đất đai từ cấp huyện đến cơ sở vẫn chưa cao. Việc phát hiện và xử lý một số trường hợp lấn, chiếm, sử dụng đất đai trái phép chưa kịp thời.

        - Công tác chỉ đạo ở một số xã, thị trấn chưa tích cực, việc quy hoạch bãi rác chưa kịp thời. Bên cạnh đó ý thức bảo vệ môi trường của một số hộ dân còn kém nên khó khăn trong công tác giữ gìn vệ sinh môi trường.

- Ý thức chấp hành pháp luật của một số hộ dân chưa cao, có nhiều đòi hỏi, yêu cầu vượt quá cơ chế chính sách, do vậy ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Phần thứ hai

NHIỆM VỤ VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP

PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2017

A. DỰ BÁO TÌNH HÌNH:

I. Thuận lợi:

Năm 2017, dự báo kinh tế trong nước sẽ tiếp tục phát triển. Nhiều cơ chế chính sách của tỉnh được ban hành và cụ thể hoá sẽ đi vào cuộc sống, phát huy tác dụng. Các hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại tiếp tục được đổi mới, nhất là cải cách các thủ tục hành chính được triển khai.

Đối với huyện, việc khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc đi vào hoạt động sẽ là điều kiện rất thuận lợi để thu hút hiệu quả dòng vốn đầu tư của Nhật Bản trong thời gian tới. Cơ sở hạ tầng kỵ thuật, kết cấu hạ tầng xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư phát triển. Dự kiến một số dự án đầu tư đã đăng ký sẽ đi vào sản xuất, góp phần thúc đẩy kinh tế trên địa bàn phát triển. Sự điều hành linh hoạt của chính quyền địa phương và sự nỗ lực của các thành phần kinh tế, của toàn dân sẽ là điều kiện thuận lợi và động lực huy động mọi nguồn lực cho sự phát triển kinh tế của huyện.

II. Khó khăn, thách thức:

Thiên tai, bão lũ, dịch bệnh có thể xảy ra, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống nhân dân. Tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, hiện tượng ấm lên toàn cầu cùng với sự biến đổi khí hậu sẽ tác động không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

Giá các mặt hàng chủ chốt vẫn còn biến động thất thường, thị trường tiêu thụ một số sản phẩm chủ yếu như xe máy, sắt thép, dệt may… sẽ phải cạnh tranh với các sản phẩm trong nước và nhập khẩu. Các nguồn lực từ đất đai, từ xã hội hóa còn hạn chế. Nhiều nhu cầu xã hội bức xúc cần phải giải quyết sẽ là những yếu tố tác động tới tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong năm 2017.

B. MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI CHỦ YẾU NĂM 2017

I. Mục tiêu tổng quát:

Tiếp tục tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh nhằm đảm bảo tổng giá trị sản xuất trên địa bàn tăng hợp lý. Đẩy mạnh công tác GPMB nhằm thu hút đầu tư. Tiếp tục triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới. Tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực bộ máy chính quyền, phấn đấu nâng cấp 3 xã lên thị trấn và nâng cấp 3 xã lên đô thị loại V. Bảo đảm sự gắn kết giữa phát triển kinh tế với thực hiện an sinh xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tăng cường quốc phòng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

II. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2017:

1- Giá trị sản xuất: Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn (theo giá hiện hành) phấn đấu đạt 40.485 tỷ đồng (tăng 13% so với năm 2016), trong đó:

Giá trị sản xuất Công nghiệp - Xây dựng đạt 36.382 tỷ đồng (tăng 13,5%).

Giá trị sản xuất Nông - Lâm nghiệp - Thuỷ sản đạt 1.480 tỷ đồng (tăng 1,3%).

         Giá trị sản xuất Dịch vụ đạt 2.623 tỷ đồng (tăng 13%).

         2- Cơ cấu kinh tế: Công nghiệp - Xây dựng: 89,87%; Nông - Lâm nghiệp - Thuỷ sản: 3,65%, Dịch vụ: 6,48%.

         3- Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 40.231 tấn.

         4- Thu, chi ngân sách:

         Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 962.210 triệu đồng.

         Tổng chi ngân sách 579.610 triệu đồng.

5- Lao động việc làm: Giải quyết việc làm cho 2.000 - 2.500 lao động.

         6- Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,5%.

         7- Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên 1,12-1,18%, mức giảm sinh 0,1%0.

         8- Tỷ lệ hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh đạt 95%.

9- Tỷ lệ Gia đình văn hoá phấn đấu đạt 90%; Làng văn hoá: 96%; Đơn vị văn hoá: 80%.

         10- Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 05 tuổi giảm còn 8%.

         11- Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân.

         12- Chính quyền vững mạnh đạt 12 xã, thị trấn.

C. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

I. VỀ KINH TẾ:

1. Công nghiệp - Xây dựng phấn đấu đạt mức tăng trưởng khá:

Triển khai thực hiện tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng để thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp. Tập trung bồi thường, giải phóng mặt bằng, đầu tư hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp Bá Thiện II. Tạo điều kiện thuận lợi và tiếp tục vận động thu hút đầu tư để nâng tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của UBND tỉnh về phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa đến năm 2020. Chú trọng phát triển tiểu thủ công nghiệp và làng nghề, giải quyết dứt điểm những vướng mắc để đưa cụm công nghiệp làng nghề Thanh Lãng vào hoạt động. Nghiên cứu quy hoạch xây dựng một số cụm phát triển tiểu thủ công nghiệp.

2. Sản xuất ngành Nông - Lâm nghiệp - Thuỷ sản đảm bảo duy trì ổn định:

Thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ, các dự án về phát triển chăn nuôi, trồng trọt trên địa bàn. Tăng cường áp dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Phấn đấu diện tích gieo trồng đạt 9.500 ha; Năng suất lúa bình quân đạt: 52,5 tạ/ha, năng suất ngô đạt 39,5 tạ/ha. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 40.231 tấn. Tăng cường công tác dự tính, dự báo tình hình sâu bệnh để có biện pháp phòng trừ kịp thời. Triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ theo Nghị Quyết số 03 của BCH Đảng bộ huyện về phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa giai đoạn 2016-2020.

         Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi tập trung theo mô hình trang trại, gia trại, duy trì chăn nuôi nông hộ theo hình thức công nghiệp và ứng dụng công nghệ cao, an toàn dịch bệnh. Diện tích nuôi trồng thủy sản giữ vững 1.100 ha, sản lượng phấn đấu đạt 1.450 tấn. Làm tốt công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, công tác bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng trồng rừng tập trung.

            3. Đẩy mạnh phát triển dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của đời sống xã hội:

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển dịch vụ trên địa bàn. Triển khai Đề án phát triển thương mại - dịch vụ trên địa bàn huyện Bình Xuyên giai đoạn 2016-2020. Nâng cao chất lượng sản phẩm và khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ; đẩy mạnh khai thác tiềm năng và lợi thế của từng lĩnh vực dịch vụ. Đẩy mạnh xã hội hoá để phát triển các dịch vụ văn hoá, giáo dục, y tế, thể dục thể thao, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân. Khai thác có hiệu quả và đôn đốc nhà đầu tư triển khai dự án danh lam, thắng cảnh ở khu vực Thanh Lanh – xã Trung Mỹ. Tăng cường công tác huy động và cho vay vốn nhằm phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, tập trung vốn cho lĩnh vực sản xuất.

4. Thu ngân sách phấn đấu hoàn thành dự toán tỉnh giao, chi ngân sách đáp ứng kịp thời nhiệm vụ chi của huyện:

Hoàn thành dự toán thu ngân sách tỉnh giao. Thu ngân sách đảm bảo nguồn bù đắp cho các khoản chi phát sinh và tăng chi đầu tư xây dựng cơ bản, ưu tiên nguồn trả nợ xây dựng cơ bản. Tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, kiểm tra các doanh nghiệp có rủi ro cao, thực hiện đồng bộ các giải pháp chống thất thu thuế. Tích cực đấu giá quyền sử dụng đất và khai thác các nguồn thu từ đất, rà soát các khoản thu nhằm huy động tối đa nguồn lực tài chính vào ngân sách nhà nước. Phấn đấu thu ngân sách đạt 962.210 triệu đồng.

Chi ngân sách đáp ứng kịp thời và đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của huyện. Quản lý chặt chẽ các khoản chi, trong đó triệt để tiết kiệm trong chi thường xuyên và tăng nguồn chi trong lĩnh vực đầu tư xây dựng. Chi ngân sách cả năm đạt 579.610 triệu đồng.

5. Chú trọng công tác đầu tư xây dựng cơ bản, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, tăng cường công tác quyết toán và giải ngân năm 2017.

Tập trung công tác thẩm tra quyết toán và thực hiện giải ngân vốn xây dựng cơ bản. Đôn đốc xử lý nợ đọng trong xây dựng cơ bản. Tăng cường công tác kiểm tra và cấp giấy phép xây dựng. Triển khai các dự án theo Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án. Phấn đấu hoàn thành thi công và đưa vào khai thác sử dụng 14 dự án([19]). Đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đã và đang triển khai. Khởi công 13 dự án([20]), chuẩn bị đầu tư xây dựng 03 dự án([21]).

6. Tập trung chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới:

Tiếp tục chỉ đạo các xã xây dựng kế hoạch thực hiện nâng cấp tiêu chí nông thôn mới theo quyết định 1980/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Đồng thời chỉ đạo các xã hoàn thiện các công trình nông thôn mới còn dở dang và tập trung huy động các nguồn vốn để trả nợ trong xây dựng cơ bản.

7. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về Tài nguyên - Môi trường:

         Tập trung triển khai kế hoạch cấp GCN lần đầu trên địa bàn. Trong năm phấn đấu cấp được tổng số 5.000 GCN (trong đó cấp lần đầu được 1.000 GCN). Đôn đốc công tác giao đất giãn dân cho các hộ gia đình. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản. Thường xuyên kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn. Khuyến khích hình thức xã hội hóa trong bảo vệ môi trường. Thường xuyên đôn đốc các xã, thị trấn duy trì vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm đảm bảo đạt tiêu chí của huyện nông thôn mới. Hoàn thành việc xây dựng lò đốt rác tập trung tại xã Đạo Đức, Thiện Kế.

8. Tập trung giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm; giải quyết xong chính sách đất dịch vụ cho nhân dân:

Tiếp tục giải quyết dứt điểm tồn tại các dự án, đặc biệt là dự án Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc. Đồng thời tập trung bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án: Khu công nghiệp Bá Thiện II (CPK); Đường Vành đai 3; Đường Tôn Đức Thắng kéo dài đoạn từ Cầu Quảng Khai đến đường Nguyễn Tất Thành kéo dài; Đường trung tâm thị trấn Hương Canh đoạn Cầu Sổ đến QL2A BOT (giai đoạn II); Mở rộng công ty TNHH An Thịnh; Dự án công ty Thép Việt Đức...

Hoàn thành các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất dịch vụ, giãn dân, tái định cư và đấu giá quyền sử dụng đất. Đôn đốc UBND các xã, thị trấn xen ghép, tổ chức giao đất cho nhân dân; đảm bảo toàn huyện giải quyết xong chính sách đất dịch vụ cho nhân dân.

            II. VỀ VĂN HÓA – XÃ HỘI:        

1. Đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, thông tin, thể thao, phát thanh:  

Tăng cường quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa và thông tin. Đẩy mạnh xã hội hoá văn hoá, thể dục thể thao. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hoá”, nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa. Quan tâm đến công tác bảo tồn và phát huy giá trị của di tích lịch sử văn hóa. Hoàn thiện và xuất bản cuốn sách “Di sản văn hóa Bình Xuyên”. Tổ chức tốt Đại hội thể dục thể thao huyện Bình Xuyên lần thứ V năm 2017.

Th­ường xuyên tổ chức và nâng cao chất l­ượng hoạt động văn hóa, văn nghệ, các cuộc thi đấu thể dục thể thao từ huyện đến cơ sở. Triển khai các lớp tập huấn, bồi dưỡng hạt nhân văn nghệ nhằm bảo tồn và phát triển các loại hình nghệ thuật, dân gian. Thực hiện tốt xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao; khai thác tối đa mọi tiềm năng, nguồn lực cho phát triển sự nghiệp văn hóa.

Tập trung tuyên truyền chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước, tỉnh, huyện. Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục phục vụ sinh hoạt văn hóa, nâng cao dân trí cho các tầng lớp nhân dân. Tích cực cộng tác tuyên truyền trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Vĩnh Phúc và các tạp chí, bản tin khác; tăng cường chất lượng tin, bài, phóng sự; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về bảo vệ môi trường, giải phóng mặt bằng phát triển kinh tế địa phương... Đảm bảo cập nhật kịp thời tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng.

­­2. Nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm học 2016-2017:

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về giáo dục - đào tạo. Tiếp tục phát triển giáo dục, đào tạo theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá và đẩy mạnh xã hội hoá. Tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý giáo dục và giảng dạy, học tập. Đẩy mạnh công tác phân luồng học sinh sau THCS. Phấn đấu bậc học Mầm non giữ vững tốp đầu của tỉnh; bậc Tiểu học 100% học sinh đều đạt về phẩm chất và năng lực, tham gia các cuộc thi của tỉnh phấn đấu ở thứ hạng cao; bậc THCS chất lượng giáo dục đại trà duy trì tốp đầu của tỉnh, giáo dục mũi nhọn phấn đấu đầu tốp 2 của tỉnh. Hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm học 2016-2017. Bố trí số lượng phòng học và giáo viên Mầm non đảm bảo nhu cầu thực tế. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, phấn đấu 100% trường đạt chuẩn quốc gia, đồng thời chú trọng đầu tư xây dựng các trường chuẩn Quốc gia mức độ II

3. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân; tăng cường các giải pháp nhằm duy trì mức sinh thấp hợp lý:

Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, đặc biệt là ở tuyến xã. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật Bảo hiểm xã hội, từng bước thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân. Triển khai hiệu quả các biện pháp bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm. Tăng cường công tác quản lý đối với các hoạt động hành nghề y dược. Tiếp tục triển khai thực hiện bộ tiêu chí chuẩn Quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011-2020.

Tăng cường phổ biến các chính sách về dân số. Triển khai có hiệu quả Chiến dịch Dân số - Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011-2020; Chương trình mục tiêu quốc gia Y tế - Dân số và Đề án can thiệp giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh nhằm duy trì mức sinh thấp hợp lý, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên và nâng cao chất lượng dân số.

4. Đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội:

Giải quyết chế độ chính sách cho các đối tượng đảm bảo đúng, đủ, kịp thời. Tuyên truyền, vận động về giảm nghèo, triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm tạo được sự đồng thuận cao trong việc thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo. Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, quan tâm bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới. Tăng cường kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp thực hiện các quy định về tiền lương, bảo hiểm xã hội, chế độ làm việc cho người lao động gắn với tuyên truyền pháp luật lao động. Triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động. Tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn chọn nghề, phấn đấu giải quyết việc làm cho 2.000 - 2.500 lao động.

III. CÔNG TÁC NỘI CHÍNH:

1. Tăng cường công tác quân sự, quốc phòng; giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn:

Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân được giao (210 tân binh). Thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng. Tổ chức tốt lễ ra quân huấn luyện năm 2017, tổ chức huấn luyện rộng rãi cho các lực lượng đạt kết quả cao. Chỉ đạo diễn tập, luyện tập chiến đấu phòng thủ các xã, thị trấn đạt kết quả xuất sắc. Duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

Chủ động nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tăng cường chỉ đạo công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là các loại tội phạm cướp giật và trộm cắp tài sản. Làm tốt công tác nắm tình hình an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo và an ninh kinh tế để xử lý kịp thời những phức tạp phát sinh. Tăng cường công tác nắm bắt, ngăn chặn và xử lý các trường hợp đình công, lãn công, biểu tình tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào quần chúng tham gia phòng chống tội phạm, đồng thời thực hiện có hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý triệt để các vi phạm giao thông nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

2. Xây dựng hệ thống chính quyền vững mạnh, đẩy mạnh cải cách hành chính:

Sắp xếp tổ chức bộ máy gọn nhẹ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2017, tổ chức kiểm tra cải cách hành chính và xác định chỉ số cải cách hành chính cấp xã năm 2016. Thường xuyên rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, loại bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết nhằm cải cách theo hướng gọn nhẹ, đơn giản. Duy trì 12 xã, thị trấn đạt chính quyền trong sạch vững mạnh. Hoàn thiện hồ sơ nâng cấp 03 xã (Quất Lưu, Đạo Đức, Bá Hiến) lên thị trấn, đồng thời xây dựng nâng cấp 03 xã (Thiện Kế, Tam Hợp, Hương Sơn) lên đô thị loại V. Tổ chức phát động và ký giao ước thi đua cho các phòng, ban, đơn vị; xây dựng khối thi đua các xã, thị trấn năm 2017. Phát động các phong trào thi đua nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, văn thư - lưu trữ.

3. Tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là đơn tồn đọng, kéo dài:

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhất là trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, khai thác tài nguyên khoáng sản, quản lý đất đai, giáo dục… Tập trung giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo của công dân; phối hợp với các sở, ban, ngành phấn đấu giải quyết cơ bản xong dự án cụm làng nghề Thanh Lãng. Nâng cao hiệu quả công tác, trách nhiệm và sự phối hợp của các đơn vị trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài, không để xảy ra điểm nóng. Phấn đấu giải quyết đạt từ 90% trở lên số đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

4. Tiếp tục nâng cao vai trò quản lý nhà nước của ngành Tư pháp:

Tiếp tục nâng cao vai trò quản lý nhà nước của ngành Tư pháp về công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 209/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2016-2020. Tăng cường công tác tự kiểm tra, kiểm tra và theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật. Tập trung chỉ đạo, củng cố, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng hoạt động của thành viên ban tư pháp, công chức tư pháp - hộ tịch, tổ hoà giải. Duy trì thực hiện nghiêm túc việc cấp, quản lý hộ tịch, công chứng, chứng thực nhằm phục vụ nhân dân nhanh chóng, kịp thời.

Trên đây là kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. Các đơn vị cần cụ thể hoá nội dung công việc và các biện pháp để tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra./.

 

Nơi nhận:

- TT HĐND-UBND tỉnh (B/c);

- TT Huyện uỷ, HĐND huyện;

- CPCT + CPVP;

- Các phòng, ban, ngành đoàn thể huyện;

- UBND các xã, thị trấn trong huyện;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Tuấn Anh

 ([1]) Trong đó: 478 doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh, 397 doanh nghiệp bỏ, ngừng hoạt động, 19 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh. Trong số 478 doanh nghiệp hoạt động, bình quân trên tháng có 156 doanh nghiệp dương thuế, số thuế phát sinh bình quân là 4,49 tỷ/tháng, còn lại là số doanh nghiệp kê khai âm thuế và không phát sinh thuế.

 

([2]) Một số cây trồng chính: Diện tích gieo trồng cây lúa đạt 7.573,2 ha, tăng 3,34% so cùng kỳ, đạt 106,7% kế hoạch; năng suất lúa đạt 50,5 tạ/ha, giảm 6,3% cùng kỳ, đạt 95% kế hoạch; sản lượng đạt 38.279,4 tấn, giảm 3% so cùng kỳ, đạt 98,6% kế hoạch. Cây ngô gieo trồng được 1.258,6 ha, giảm 7% so cùng kỳ, đạt 94,9% kế hoạch; năng suất ngô đạt 38,6 tạ/ha, giảm 2,53% so cùng kỳ, đạt 94,9% kế hoạch; sản lượng đạt 4.860,7 tấn, giảm 9,4% so cùng kỳ, đạt 98% kế hoạch.

([3]) Thực hiện Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 19/7/2012 của HĐND tỉnh, đã triển khai hỗ trợ sản xuất ngô, lạc, đậu tương, khoai lang vụ Đông 2015, diện tích 1.227,5ha, tổng số kinh phí hỗ trợ 1,14 tỷ đồng (trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ hơn 1,1 tỷ đồng). Thực hiện hỗ trợ 50% giá giống lúa chất lượng của huyện, 70% chi phí mua giống lúa theo chương trình tái cơ cấu của tỉnh: Tổng diện tích giống lúa mới vụ Xuân 2016 đạt 1.715,6ha, chiếm 49,1% cơ cấu giống.  

([4]) Đàn trâu có 2.150 con, tăng 1,08%; đàn bò có 9.426 con, tăng 8,29%; đàn lợn 57.378 con, tăng 1,04%; đàn gia cầm đạt 708.200 con, tăng 21,41% so với cùng kỳ. Tổng đàn gia súc tăng do giá bán sản phẩm chăn nuôi tương đối ổn định, áp dụng cơ chế, chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh giai đoạn 2016-2020, người chăn nuôi có lãi nên yên tâm đầu tư mở rộng quy mô sản xuất.

([5]) Đường Tôn Đức thắng kéo dài, đoạn từ cầu Quảng Khai đến đường Nguyễn Tất Thành kéo dài (giai đoạn 1), hạng mục: Nền đường, hệ thống thoát nước dọc; Cải tạo, sửa chữa nhà tưởng niệm Bác Hồ, xã Tân Phong; Cải tạo, sửa chữa Đài Truyền thanh huyện; Cải tạo, nâng cấp đường cụm công nghiệp Hương Canh; Hệ thống rãnh thoát nước mặt dọc theo tuyến đường Quang Hà-Nông trường Tam Đảo và trong khu dân cư thôn Xây dựng, xã Thiện Kế; Trường Mầm non Hoa Mai, thị trấn Hương Canh, hạng mục: Nhà vòm, kè đá, tường rào; Cải tạo, sửa chữa trụ sở phòng Giáo dục và Đào tạo; Dịch chuyển đường dây 22KV từ cột số 13 đến cột số 28 mạch vòng lộ 471 trạm 110KV Thiện Kế- Lộ 474 trạm 110KV Vĩnh Yên thuộc dự án đường Tôn Đức Thắng kéo dài; Dịch chuyển đường ống cấp nước phục vụ GPMB đường Tôn Đức Thắng kéo dài; Đường Tôn Đức Thắng kéo dài (giai đoạn 1), hạng mục: Nền đường, thoát nước ngang, thoát nước dọc và cống hộp kỹ thuật.

([6]) Cải tạo, nâng cấp tuyến đê Bá Hanh, xã Sơn Lôi; Trường THPT Nguyễn Duy Thì, xã Bá Hiến, hạng mục: San nền, kè đá, cổng hàng rào; Gói 2: Xây dựng 2 khối nhà lớp học và khối nhà điều hành; Xử lý khẩn cấp sạt lở bờ hữu Sông Phan, khu vực Miếu Thượng, thị trấn Hương Canh; Đường trung tâm thị trấn Hương Canh, đoạn từ cầu Sổ đến đường BOT QL2 và KCN Bình Xuyên, giai đoạn 1- gói thầu số 1: Đoạn từ cọc D0 km0 ¸ cọc 23A km0+255,9; Giai đoạn 1 - gói thầu số 2: Đoạn tuyến từ Cầu Sổ đến đường BOT QL2; Đường Tôn Đức Thắng kéo dài, đoạn từ cầu Quảng Khai đến đường Nguyễn Tất Thành kéo dài (giai đoạn 2), hạng mục: ½ mặt đường, hệ thống thoát nước dọc và nút giao cuối tuyến; Đường Tôn Đức Thắng kéo dài, đoạn qua địa phận huyện Bình Xuyên (giai đoạn 2): đoạn từ KCN Khai Quang đến cầu Quảng Khai; Trường THPT Nguyễn Duy Thì, xã Bá Hiến, hạng mục: Nhà lớp học bộ môn 04 tầng, nhà bảo vệ, nhà để xe, nhà cầu và hệ thống PCCC; Hạng mục: Sân vườn và hệ thống điện chiếu sáng; Trường THCS Nguyễn Duy Thì, thị trấn Thanh Lãng, Gói 1 - hạng mục: San nền, kè đá; Xây dựng cầu Trắng, xã Phú Xuân; Xây dựng Vườn hoa Sơn Lôi; Khu TĐC phục vụ GPMB KCN Thăng Long Vĩnh Phúc tại xã Thiện Kế, giai đoạn 1 - gói 01: San nền, giao thông; Khu TĐC phục vụ GPMB KCN Thăng Long (Vĩnh Phúc) tại xã Tam Hợp, giai đoạn 1 - gói 01: San nền, giao thông, cấp thoát nước; Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ chiến dịch Trần Hưng Đạo, xã Tam Hợp.

([7]) Xử lý cấp bách xây mới cầu Lò Cang, thị trấn Hương Canh; Hạ tầng kỹ thuật khu TĐC thôn Tam Lộng và đất dịch vụ, đất giãn dân, đất đấu giá QSDĐ tại xã Hương Sơn; Hạ tầng kỹ thuật khu vực chợ Hương Canh và vùng phụ cận, thị trấn Hương Canh (khu 1); Xây dựng vườn hoa, cây xanh tại nút giao giữa đường QL2 (BOT) với ĐT303 và đường QL2 (cũ) tại thị trấn Hương Canh; Khu TĐC phục vụ GPMB KCN Thăng Long Vĩnh Phúc tại xã Thiện Kế, gói 02: Cấp thoát nước và gói 03: Cấp điện; Khu TĐC phục vụ GPMB KCN Thăng Long Vĩnh Phúc tại xã Tam Hợp, giai đoạn 1 - gói 02: Cấp điện; Nghĩa trang nhân dân xã Thiện Kế phục vụ GPMB KCN Thăng Long Vĩnh Phúc; Nhà làm việc tiếp dân và các hạng mục phụ trợ; Đường trung tâm thị trấn Hương Canh, đoạn từ Cầu Sổ đến đường BOT QL2 và KCN Bình Xuyên (giai đoạn 2): Đoạn từ cầu Sổ đến KCN Bình Xuyên; Khu tái định cư phục vụ KCN Bá Thiện II, xã Thiện Kế; Tuyến đường từ đường Tôn Đức Thắng kéo dài qua thôn Hiệp Hải và kết thúc tại thôn Gò Dẫu, xã Thiện Kế; Trường THPT Nguyễn Duy Thì, xã Bá Hiến, gói 5 - hạng mục: Phụ trợ khu 1 (Nhà vệ sinh, giếng khoan, đường dây, trạm biến áp 100KVA); Trường THCS Nguyễn Duy Thì, thị trấn Thanh Lãng, gói 2 - hạng mục: Nhà lớp học số 1, số 2; Gói 3 - hạng mục: Nhà hiệu bộ, nhà thư viện, nhà cầu; Gói 4 - hạng mục: Nhà lớp học bộ môn, cổng, tường rào; Cải tạo, nâng cấp hệ thống điện trang trí đèn Led đường nội thị thị trấn Hương Canh; Đường Tôn Đức Thắng kéo dài, đoạn từ cầu Quảng Khai đến đường Nguyễn Tất Thành kéo dài, hạng mục: ½ mặt đường còn lại, hệ thống thoát nước, chiếu sáng, tổ chức giao thông; Đường Nguyễn Tất Thành kéo dài, đoạn từ ĐT.302B đến đường Tôn Đức Thắng kéo dài (giai đoạn 1); Đường từ thôn Vĩnh Phượng, xã Thiện Kế đến đường Nguyễn Tất Thành kéo dài.

([8]) Cải tạo, nâng cấp tuyến đường ĐT.302 đoạn từ km0+00 đến km3+00; Mở rộng Cầu Quảng Khai; Đường từ khu TĐC Dịch vụ xã Bá Hiến đến ĐT302B; Nhà văn hóa Thanh thiếu nhi huyện Bình Xuyên; Nhà điều hành và các hạng mục phụ trợ Trường THCS Lý Tự Trọng; Đường nối từ ĐT.310 đến khu khái thác khoáng sản vật liệu thông thường, xã Trung Mỹ; Xây dựng cầu Tam Canh, trên tuyến đường nội thị thị trấn Hương Canh (QL2A cũ); Đường phân khu C1 huyện Bình Xuyên, đoạn: Km 26+200 QL2(BOT) - ĐT 305B; Cải tạo sửa chữa đường ĐH 33 Thiện Kế - Trung Mỹ; Cầu Đồng Lý, thị trấn Thanh Lãng; Hệ thống điện chiếu sáng các tuyến đường thuộc địa bàn huyện; Cải tạo, nâng cấp đường từ ĐT.302-:- ĐT.302B, xã Tam Hợp; Cải tạo, nâng cấp đường Hương Canh - Sơn Lôi, đoạn từ ĐT.310B đến đường sắt thôn Ngọc Bảo, xã Sơn Lôi; Cải tạo, nâng cấp đường Thanh Lãng - Phú Xuân - Đạo Đức; Rà phá bom, mìn, vật liệu nổ phục vụ GPMB KCN Thăng Long Vĩnh Phúc; Trung tâm văn hóa huyện.

([9]) 01 trường hợp khai thác khoáng sản trái tái phép ở khu đồi Đồng Giang, xã Trung Mỹ; 01 trường hợp đổ đất trái phép trên đất nông nghiệp tại xã Quất Lưu; 01 trường hợp san lấp lấn chiếm đất ra sông Cà Lồ, thôn Căn Bi, xã Phú Xuân; 01 trường hợp lấn chiếm đất nông nghiệp tại thôn Trại Dật, xã Đạo Đức.

 

([10]) Trong đó: Tại xã Thiện Kế, đã GPMB xong 138,3 ha với tổng số 423 hộ, số tiền chi trả 156.768.297.000đ; Xã Tam Hợp, đã GPMB xong 34,5ha với tổng số 326 hộ, số tiền chi trả 66.393.181.000đ.

Phần kiểm kê tài sản: Tổng số hộ đã kê khai xây dựng phương án bồi thường là 64/68 hộ với số tiền khoảng 38 tỷ đồng, dự kiến chi trả xong tiền bồi thường dự án vào tháng 12/2016.

Phần di chuyển mồ mả: Tổng số mộ phải di chuyển 818 ngôi, trong đó: Mộ có chủ, đã di chuyển được 627/659 ngôi; Mộ vô chủ, đã di chuyển xong 159/159 ngôi.           

([11]) Năm 2016 tổ chức tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của huyện được 151 chương trình với hơn 1.050 tin, bài. Cộng tác tuyên truyền trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và Báo Vĩnh Phúc đăng tải hơn 490 tin, bài, phóng sự. Cập nhật trên Cổng Thông tin giao tiếp điện tử huyện hơn 500 tin bài, ảnh, phóng sự với hơn 65.000 lượt truy cập.

([12]) Về chất lượng giáo dục đại trà: Ngành học Mầm non: Tỷ lệ bé chuyên cần đạt 98%, bé ngoan đạt 100%; Trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân chiếm 3,7% (giảm 0,4%); suy dinh dưỡng thấp còi còn 5,9% (giảm 0,7%). Bậc Tiểu học: Việc đánh giá, xếp loại học sinh được thực hiện nghiêm túc theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 103% (do học sinh nơi khác chuyển đến học); Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học đạt 100%. Bậc Trung học cơ sở: Kết quả khảo sát chọn mẫu ngẫu nhiên của Sở Giáo dục và Đào tạo, ngành giáo dục huyện duy trì tốp đầu của tỉnh; Học sinh xếp loại học lực khá, giỏi đạt 54,3%; Học sinh tốt nghiệp THCS đạt 99,38%.

Về chất lượng giáo dục mũi nhọn: Tham gia các cuộc thi cấp tỉnh đều đạt kết quả khá: Bậc Tiểu học thi hát dân ca và trò chơi dân gian cấp tỉnh xếp nhất toàn đoàn; tham gia đủ 04 sân chơi do tỉnh tổ chức, tổng số đạt 52 giải (giảm 04 giải so cùng kỳ). Bậc THCS: Thi học sinh giỏi lớp 9 đạt 56 giải (giảm 28 giải); Thi học sinh giỏi Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội đạt 90 giải (giảm 20 giải); Thi các sân chơi trí tuệ khác tổng số đạt 93 giải (tăng 40 giải); Thi thể dục thể thao đạt 21 huy chương (xếp thứ 3 toàn đoàn).

 

([13]) Tình hình tội phạm trật tự an toàn xã hội tuy có giảm nhưng vẫn diễn biến phức tạp, cụ thể: Tội phạm trật tự xã hội xảy ra 43 vụ (giảm 05 vụ), trong đó điều tra làm rõ 38/43 vụ (đạt 88,4%), khởi tố 38 vụ = 46 bị can, chuyển cơ quan khác giải quyết theo thẩm quyền 05 vụ. Tội phạm và vi phạm về ma túy, cờ bạc, mại dâm: Phát hiện bắt giữ 28 vụ = 71 đối tượng (giảm 13 vụ), trong đó khởi tố 19 vụ = 48 bị can, xử phạt hành chính 09 vụ. Vi phạm hành chính 87 vụ (trật tự xã hội 70 vụ, vi phạm trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, tài nguyên - môi trường 17 vụ), xử lý hành chính 252,7 triệu đồng. Trong năm xảy ra 01 vụ trọng án, chết 01 người; 03 vụ cháy, chết 01 người, thiệt hại 161 triệu đồng; 02 vụ tự tử, chết 02 người; 02 vụ đuối nước, chết 02 người; 04 vụ trại viên chết do bệnh lý. Tổ chức kiểm tra việc chấp hành an ninh trật tự 347 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, qua kiểm tra phát hiện 79 cơ sở vi phạm, xử phạt hành chính 77 cơ sở, số tiền 191 triệu đồng.

([14]) Thực hiện ký cam kết chấp hành Luật Giao thông đường bộ đối với 65 doanh nghiệp, 180 cá nhân kinh doanh vận tải trên địa bàn. Giải tỏa hành lang giao thông dọc tuyến QL2 thị trấn Hương Canh. Tổ chức tuần tra kiểm soát giao thông 1.280 ca, xử lý vi phạm 3.835 trường hợp, số tiền nộp ngân sách Nhà nước 2,1 tỷ đồng. Trong năm xảy ra 05 vụ tai nạn giao thông (tăng 03 vụ), làm chết 05 người (tăng 03 người), bị thương 02 người (tăng 02 người).

([15]) Trong năm đã cử 17 cán bộ, công chức cấp huyện và xã tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính và chuyên viên, 350 lượt cán bộ tham gia các lớp tập huấn do tỉnh tổ chức. Nâng bậc lương cho 2.288 và xét hết tập sự cho 65 cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, xã và gíáo viên trên địa bàn. Tổng hợp danh sách đề nghị hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin; công chức cấp huyện, cấp xã có hệ số lương từ 2,34 trở xuống được hưởng 8% lương tăng thêm; công chức làm việc tại bộ phận 1 cửa cấp huyện và cấp xã.

([16]) Kết quả đã luân chuyển 05 CBCC, bổ nhiệm lại 02, bổ nhiệm lần đầu 08; Điều động 02 công chức sang khối Huyện uỷ; tiếp nhận 02 công chức từ Huyện uỷ về UBND huyện quản lý. Giải quyết chế độ hưu chí đối với 03 CCVC, hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế 01, chuyển ngạch công chức 01. Tổ chức đánh giá, phân loại công chức năm 2016.

 

([17]) Thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư xây dựng đối với một số dự án đường GTNT tại xã Sơn Lôi do UBND xã Sơn Lôi làm chủ đầu tư, kết quả: Giảm trừ tổng số 106,06 triệu đồng đối với một số dự án đường GTNT; ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty TNHH Thành Minh với số tiền 25 triệu đồng, Công ty TNHH MTV Quý Anh, số tiền 20 triệu đồng.

Thanh tra trường THCS Trung Mỹ trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về thu, chi ngân sách cấp trong 2 năm học 2013, 2014 và các khoản kinh phí khác của năm học 2013-2014 và , 2014-2015, kết quả: yêu cầu nhà trường hoàn trả lại số tiền 23,1 triệu đồng.

Thanh tra chấp hành pháp luật về đầu tư xây dựng tại thị trấn Gia Khánh, kết quả: Yêu cầu UBND thị trấn Gia Khánh giảm trừ giá trị thanh toán khi lập quyết toán số tiền 15,82 triệu đồng đối với Công ty TNHH XD&TM Bình Xuyên.

            Thanh tra Trường Tiểu học Sơn Lôi A trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về thu, chi tài chính ngân sách cấp trong 2 năm học 2013, 2014 và các khoản kinh phí khác của năm học 2013-2014 và 2014-2015.

            Thanh tra công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016 tại UBND thị trấn Hương Canh, Xí nghiệp thủy lợi Bình Xuyên và Xí nghiệp thủy lợi Gia Khau.

Thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND xã Tam Hợp, Bá Hiến trong việc thực hiện pháp luật về Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng.

([18]) Cấp huyện chứng thực chữ ký người dịch 168 việc, chứng thực bản sao từ bản chính 1.564 việc; cấp xã chứng thực được 47.669 việc. Đăng ký hộ tịch cấp huyện 75 trường hợp (trong đó đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 09 cặp), cấp xã là 4.296 trường hợp.

([19]) Xử lý cấp bách xây mới cầu Lò Cang, thị trấn Hương Canh; Hạ tầng kỹ thuật khu TĐC thôn Tam Lộng và đất dịch vụ, đất giãn dân, đất đấu giá QSDĐ tại xã Hương Sơn; Hạ tầng kỹ thuật khu vực chợ Hương Canh và vùng phụ cận, thị trấn Hương Canh (khu 1); Xây dựng vườn hoa, cây xanh tại nút giao giữa đường QL2 (BOT) với ĐT303 và đường QL2 (cũ) tại thị trấn Hương Canh; Nghĩa trang nhân dân xã Thiện Kế phục vụ GPMB KCN Thăng Long Vĩnh Phúc; Đường trung tâm thị trấn Hương Canh, đoạn từ Cầu Sổ đến đường BOT QL2 và KCN Bình Xuyên, gia đoạn 2: Đoạn từ cầu Sổ đến KCN Bình Xuyên; Khu tái định cư phục vụ KCN Bá Thiện II, xã Thiện Kế; Đường Nguyễn Tất Thành kéo dài, đoạn từ ĐT.302B đến đường Tôn Đức Thắng kéo dài (giai đoạn 1); Trường THCS Nguyễn Duy Thì, thị trấn Thanh Lãng, gói 2 - hạng mục: Nhà lớp học số 1, số 2; Gói 3 - hạng mục: Nhà hiệu bộ, nhà thư viện, nhà cầu; Gói 4 - hạng mục: Nhà lớp học bộ môn, cổng, tường rào; Đường Tôn Đức Thắng kéo dài, đoạn từ cầu Quảng Khai đến đường Nguyễn Tất Thành kéo dài, hạng mục: ½ mặt đường còn lại, hệ thống thoát nước, chiếu sáng, tổ chức giao thông; Đường từ thôn Vĩnh Phượng, xã Thiện Kế đến đường Nguyễn Tất Thành kéo dài; Tuyến đường từ đường Tôn Đức Thắng kéo dài qua thôn Hiệp Hải và kết thúc tại thôn Gò Dẫu, xã Thiện Kế.

([20]) Mở rộng Cầu Quảng Khai; Nhà văn hóa Thanh thiếu nhi huyện Bình Xuyên; Nhà điều hành và các hạng mục phụ trợ Trường THCS Lý Tự Trọng; Xây dựng cầu Tam Canh, trên tuyến đường nội thị thị trấn Hương Canh (QL2A cũ); Cải tạo, sửa chữa đường ĐH 33 Thiện Kế - Trung Mỹ; Cầu Đồng Lý, thị trấn Thanh Lãng; Hệ thống điện chiếu sáng các tuyến đường thuộc địa bàn huyện; Cải tạo, nâng cấp đường Hương Canh-Sơn Lôi, đoạn từ ĐT.310B đến đường sắt thôn Ngọc Bảo, xã Sơn Lôi; Cải tạo, nâng cấp tuyến đường ĐT.302, đoạn từ km0+00 đến km3+00; Đường từ khu TĐC dịch vụ xã Bá Hiến đến ĐT302B; Rà phá bom, mìn, vật liệu nổ phục vụ GPMB KCN Thăng Long Vĩnh Phúc; Cải tạo, nâng cấp đường Thanh Lãng-Phú Xuân-Đạo Đức; Trung tâm văn hóa huyện.

([21]) Đường nối từ ĐT.310 đến khu khái thác khoáng sản vật liệu thông thường, xã Trung Mỹ; Đường phân khu C1 huyện Bình Xuyên, đoạn: Km 26+200 QL2(BOT) - ĐT 305B; Cải tạo, nâng cấp đường từ ĐT.302 -:- ĐT.302B, xã Tam Hợp.

 

05/12/2016
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục
  • Video
  • Photo
images (3)
images (4)
images (5)
images
Toan_canh_hoi_keo_song_1
C48A2156