Chuyên mục riêng

UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BÌNH XUYÊN

 


Số:       /BC-UBND

 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Bình Xuyên, ngày       tháng 12  năm 2017

 
BÁO CÁO

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2018

                                                                                                                                                                                       

Năm 2017 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Bình Xuyên lần thứ XIX và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 của huyện thực hiện trong bối cảnh kinh tế - xã hội đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức: Mưa trên diện rộng và kéo dài đã ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng các công trình; tình hình sâu bệnh trên cây trồng diễn biến phức tạp; giá lợn hơi xuống thấp gây thiệt hại cho người chăn nuôi và ảnh hưởng đến tăng trưởng ngành nông nghiệp; phát triển dịch vụ trên địa bàn chưa thực sự sôi động và phát huy hết tiềm năng ... Tuy nhiên được sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh uỷ - HĐND - UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành; sự đoàn kết, thống nhất cao của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện, do vậy tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tiếp tục ổn định và phát triển, kết quả cụ thể như sau:

 

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN

KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2017

          A. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẠT ĐƯỢC :

          1- Tổng giá trị sản xuất:

          - Tính theo giá so sánh năm 2010 ước đạt 42.166,3 tỷ đồng, tăng 20,32% so với cùng kỳ (trong đó: Công nghiệp - Xây dựng ước đạt 39.026,1 tỷ đồng, tăng 21,58%; Nông - Lâm nghiệp - Thuỷ sản đạt 1.112,2 tỷ đồng, tăng 3,83%; Dịch vụ đạt 2.028 tỷ đồng, tăng 8,18% so với cùng kỳ).

          - Tính theo giá hiện hành ước đạt 47.591,5 tỷ đồng, tăng 20,8% so với cùng kỳ, đạt 118% kế hoạch (trong đó: Công nghiệp - Xây dựng đạt 43.395,4 tỷ đồng, tăng 22,32%, đạt 119% kế hoạch; Nông - Lâm nghiệp - Thuỷ sản đạt 1.501,36 tỷ đồng, tăng 2,76%, đạt 101% kế hoạch; Dịch vụ đạt 2.694,76 tỷ đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ, đạt 102,7% kế hoạch).

          2- Cơ cấu kinh tế trên địa bàn: Giá trị sản xuất Công nghiệp - Xây dựng chiếm 91,18%, Nông - Lâm nghiệp - Thuỷ sản: 3,15%, Dịch vụ: 5,66%.

          3- Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 43.478,2 tấn, tăng 101,1% so với cùng kỳ, đạt 108% kế hoạch.

          4- Thu, chi ngân sách:

          Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 1.158,4 tỷ đồng, đạt 120% dự toán giao, tăng 16,2% so với cùng kỳ.  

Tổng chi ngân sách ước thực hiện 685,1 tỷ đồng, đạt 116,3% dự toán, tăng 6,4% so với cùng kỳ.

5- Chương trình xây dựng nông thôn mới: 02 xã Bá Hiến và Quất Lưu được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016.

6- Gia đình văn hoá đạt 87%, tăng 3% so với cùng kỳ, đạt 97% kế hoạch; Làng văn hoá đạt 93%, tăng 2% so với cùng kỳ, đạt 97% kế hoạch; Đơn vị văn hoá đạt 68%, giảm 5% so với cùng kỳ, đạt 85% kế hoạch.

          7- Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên 1,16% (tăng 0,04% so với cùng kỳ).

                8- Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới đa chiều còn 2,09% (giảm 0,53% so với cùng kỳ, đạt 120% kế hoạch).

9- Tỷ lệ hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh ước đạt 96% (tăng 0,2% so với cùng kỳ, đạt 101% kế hoạch).

10- Số lao động được giải quyết việc làm: 2.650 lao động, đạt 106% kế hoạch (tăng 15% so với cùng kỳ).

11- Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi là 8,01% (giảm 0,49% so với cùng kỳ, đạt 99,8% kế hoạch).

12- Công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu giao.

          13- Chính quyền cơ sở trong sạch vững mạnh đạt 12 xã, thị trấn.

B. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA CÁC NGÀNH:

I. VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ:

1. Sản xuất công nghiệp, xây dựng tiếp tục tăng trưởng khá:

Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh năm 2010 ước đạt 37.393,2 tỷ đồng, tăng 22,06% so với cùng kỳ; theo giá hiện hành ước đạt 41.287,5 tỷ đồng, tăng 22,79% so cùng kỳ. Giá trị sản xuất xây dựng theo giá so sánh ước đạt 1.632,9 tỷ đồng, tăng 11,44% so với cùng kỳ; theo giá hiện hành ước đạt 2.107,9 tỷ đồng, tăng 13,75% so cùng kỳ.

Sản xuất công nghiệptiếp tục phát triển, trong đó tăng mạnh nhất ở các sản phẩm công nghiệp như: Thép xây dựng; gạch ốp lát; các sản phẩm may mặc, sản xuất xe máy; Linh kiện điện tử do có thêm nhiều doanh nghiệp mới đi vào sản xuất nên đã góp phần tăng giá trị sản xuất của ngành công nghiệp trên địa bàn.

Tình hình đăng ký sản xuất kinh doanh trên địa bàn tăng so với cùng kỳ ở các loại hình doanh nghiệp, trong năm có 15 doanh nghiệp FDI đăng ký kinh doanh mới với tổng vốn đầu tư 73,39 triệu USD; lũy kế đến nay có 110 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký 1.865 triệu USD. Đồng thời có thêm 04 doanh nghiệp DDI đăng ký kinh doanh với số vốn đầu tư 243,2 tỷ đồng; lũy kế đến nay có 24 doanh nghiệp, tổng nguồn vốn đăng ký 1.552 tỷ đồng. Số doanh nghiệp dân doanh đăng ký hoạt động cũng tăng khá, trong năm có 63 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh mới, lũy kế đến nay có 1.042 doanh nghiệp([1]).

Tiểu thủ công nghiệp được quan tâm, tạo điều kiện để phát triển: UBND huyện đã phối hợp với đơn vị Viện Quy hoạch xây dựng Vĩnh Phúc khảo sát, lập quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Hương Canh làm cơ sở cho công tác quản lý, thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp. Lập hồ sơ bổ sung quy hoạch phát triển Cụm công nghiệp xã Đạo Đức. Các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp được duy trì và phát triển: sản phẩm gốm Hương Canh ước đạt 24.750 sản phẩm, tăng 17,82% so với cùng kỳ; mộc dân dụng ước đạt 27.500 m3 gỗ thành phẩm, tăng 17% so với cùng kỳ.

2. Sản xuất Nông - Lâm nghiệp - Thuỷ sản duy trì ổn định và phát triển:

          Tổng giá trị sản xuất toàn ngành (theo giá so sánh) ước đạt 1.112,2 tỷ đồng, tăng 3,83% so với cùng kỳ; tính theo giá hiện hành ước đạt 1.501,36 tỷ đồng, tăng 2,67% so với cùng kỳ, đạt 101% kế hoạch, kết quả cụ thể:

2.1. Sản xuất nông nghiệp:

Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp (theo giá so sánh) ước đạt 1.051,2 tỷ đồng, tăng 3,85% so với cùng kỳ; tính theo giá hiện hành ước đạt 1.420,5 tỷ đồng, tăng 2,65% so với cùng kỳ.

Về trồng trọt:

Tổng diện tích gieo trồng năm 2017 đạt 9.776,34ha, giảm 3,95% so với cùng kỳ([2]) đạt 103% kế hoạch. Tổng sản lượng cây lương thực có hạt ước đạt 43.478,2 tấn, tăng 101,1% so với cùng kỳ, đạt 108% kế hoạch([3]).

Công tác bảo vệ thực vật, hỗ trợ sản xuất được quan tâm: Tích cực làm tốt công tác diệt chuột bảo vệ sản xuất, thực hiện cấp phát 58.800 gói thuốc chuột để tổ chức diệt chuột tập trung.

Về chăn nuôi: Công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm được tích cực triển khai kiểm soát tốt nên không xảy ra các dịch bệnh.Chăn nuôi trâu, bò, gia cầm tương đối ổn định về tổng đàn([4]), tuy nhiên giá trị sản xuất ngành chăn nuôi giảm do từ cuối năm 2016 đến nay giá lợn hơi giảm mạnh, người chăn nuôi lợn lỗ nặng, ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất cũng như giá trị sản xuất của ngành nông nghiệp.

Công tác Khuyến nông được quan tâm: Đã tổ chức 48 lớp tập huấn kỹ thuật cho 3.300 lượt người tham dự, hướng dẫn nông dân áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất trồng trọt, chăn nuôi đạt hiệu quả. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức, chỉ đạo thực hiện thành công các mô hình trình diễn, khảo nghiệm như: Áp dụng cơ giới hóa đồng bộ trên cây lúa; Trình diễn giống lúa LDA4 áp dụng cấy theo biện pháp “hiệu ứng hàng biên”; Chăn nuôi gà lông màu hướng trứng, mang lại thu nhập ổn định cho người chăn nuôi.

 Về thực hiện chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp:

 Việc thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp của tỉnh được triển khai hiệu quả: Mô hình sản xuất ngô biến đổi gen, quy mô 164,75ha; hỗ trợ sản xuất rau, quả theo VietGAP, diện tích 97ha; hỗ trợ cho nông dân sản xuất ngô, lạc, đậu tương, khoai lang vụ Đông 2016, diện tích 806,7ha với tổng số kinh phí hỗ trợ hơn 1,16 tỷ đồng; hỗ trợ 70% chi phí mua giống lúa chất lượng, diện tích thực hiện 3.106 ha (tăng 1.316,5ha).

Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 29/3/2016 của BCH Đảng bộ huyện Bình Xuyên về phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa trên địa bàn,UBND huyện ban hành Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 17/3/2017 để triển khai thực hiện. Đến nay, đã triển khai biện pháp xử lý gốc rạ bằng chế phẩm sinh học tại xã Phú Xuân, diện tích 130 ha; Xử lý môi trường chăn nuôi gà đẻ trứng thương phẩm; Cấp chế phẩm đệm lót sinh học 799 lít cho các hộ dân tham gia; Triển khai mô hình trồng cỏ, chăn nuôi bò cao sản tại xã Thiện Kế, Trung Mỹ với diện tích 2,7ha; Triển khai trồng cây bí đỏ tại xã Phú Xuân và Tân Phong, diện tích 18ha, cây khoai tây ở Thanh Lãng và Phú Xuân diện tích 30ha.

2.2. Sản xuất lâm nghiệp: Ngay từ đầu năm, huyện đã tổ chức phát động “Tết trồng cây xuân Đinh Dậu”. Toàn huyện trồng được 110.000 cây phân tán, đạt 100% kế hoạch. Trồng rừng tập trung được 50 ha, đạt 100% kế hoạch. Tổng giá trị sản xuất lâm nghiệp (theo giá so sánh) ước đạt 9,1 tỷ đồng, tăng 4,31% so với cùng kỳ; tính theo giá hiện hành ước đạt 12,2 tỷ đồng, tăng 3,94% so với cùng kỳ. Trong năm không để xảy ra vụ cháy rừng trên địa bàn.

2.3. Nuôi trồng thủy sản: Nuôi trồng thuỷ sản được duy trì, tổng diện tích đạt 1.076 ha, giảm 1,28% so cùng kỳ, đạt 97,8% kế hoạch; Sản lượng đạt 1.553,2 tấn, tăng 7,43% so với cùng kỳ, đạt 107% kế hoạch. Tổng giá trị sản xuất thủy sản (theo giá so sánh) ước đạt 51,8 tỷ đồng, tăng 3,01% so với cùng kỳ; tính theo giá hiện hành ước đạt 68,6 tỷ đồng, tăng 3,01% so với cùng kỳ.

2.4. Công tác thuỷ lợi và phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn:Đã kiểm tra, rà soát toàn bộ hệ thống các công trình phòng chống thiên tai để tu bổ, sửa chữa kịp thời trước mùa mưa bão. Đôn đốc công tác vớt bèo, rác, vật cản trên các luồng tiêu LH1, đảm bảo cho dòng chảy thông thoáng.

            3. Ngành dịch vụ ngày càng phát triển, đáp ứng nhu cầu của đời sống xã hội:

Giá trị ngành dịch vụ theo giá so sánh năm 2010 ước đạt 2.028 tỷ đồng, tăng 8,18%; theo giá hiện hành ước đạt 2.694,76 tỷ đồng, tăng 9,6% so cùng kỳ, đạt 102% kế hoạch. Tiếp tục triển khai Đề án phát triển thương mại - dịch vụ trên địa bàn huyện Bình Xuyên giai đoạn 2016-2020 nhằm khai thác tốt các lợi thế và tiềm năng của huyện để phát triển thương mại - dịch vụ, đáp ứng tốt nhu cầu phục vụ cho sản xuất sinh hoạt và tiêu dùng, góp phần tích cực vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn. Chỉ đạo các xã (Phú Xuân, Thiện Kế, Sơn Lôi) xác định vị trí lập quy hoạch đầu tư xây dựng chợ phục vụ nhu cầu giao thương tại địa phương.

Dịch vụ vận tải đáp ứng tốt nhu cầu vận chuyển hàng hóa và đi lại của nhân dân. Dịch vụ bưu chính, viễn thông tiếp tục phát triển với chất lượng ngày càng tốt hơn, tổng doanh thu ước đạt 11.800 triệu đồng (tăng 29% so với cùng kỳ). Dịch vụ tín dụng ngân hàng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhiều giải pháp về huy động vốn được thực hiện tốt nên tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn tăng khá, ước đạt 4.680,3 tỷ đồng, tăng 11%; Tổng dư nợ cho vay ước đạt 4.870,2 tỷ đồng, tăng 24%.

4. Thu ngân sách vượt dự toán tỉnh giao, chi ngân sách được kiểm soát chặt chẽ, đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội:

Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 1.158,4 tỷ đồng, đạt 120% dự toán, tăng 16,2% so cùng kỳ (trong đó: số thu do Chi cục Thuế huyện thu và số phản ánh tại Kho bạc huyện là 841 tỷ đồng; số thu do Cục Thuế tỉnh thu và phản ánh tại Kho bạc tỉnh là 317,4 tỷ đồng). Công tác quản lý thu ngân sách được triển khai tích cực, một số khoản thu đạt khá như: Thu từ doanh nghiệp quốc doanh trung ương, doanh nghiệp địa phương, thu phí, lệ phí, thu tiền thuế đất, thu khác ngân sách...

Công tác đấu giá quyền sử dụng đất đạt khá, đã tổ chức 33 cuộc đấu giá quyền sử dụng đất, bán đấu giá được bán được 241 ô, diện tích 24.176,6m2 với tổng số tiền thu được là 95,8 tỷ đồng (tăng 45,7% so với cùng kỳ).

Chi ngân sách ước thực hiện 685,1 tỷ đồng, đạt 116,3% dự toán, tăng 6,4% so cùng kỳ. Nhìn chung công tác quản lý điều hành chi ngân sách đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, đúng chế độ. Chi thường xuyên ước thực hiện 412,7 tỷ đồng, đạt 102,8% dự toán, tăng 15,4% so với cùng kỳ; Chi đầu tư phát triển ước thực hiện 272,4 tỷ đồng, đạt 154,7% dự toán, giảm 4,8% so với cùng kỳ.

5. Công tác quản lý nhà nước về xây dựng và đầu tư xây dựng cơ bản được quan tâm chỉ đạo và đạt kết quả khá:

5.1. Tình hình quản lý và thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản được thực hiện theo đúng quy định:

Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch: Thực hiện nghiên cứu, lập quy hoạch 35 địa điểm với tổng diện tích 73,69 ha([5]). Phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được 04 đồ án với tổng diện tích 15,06 ha. Thẩm định điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết sử dụng đất tỷ lệ 1/500 được 08 dự án.

Công tác thẩm định chủ trương đầu tư: Thực hiện thẩm định nội bộ trình tỉnh quyết định chủ trương đầu tư 03 dự án, giá trị tổng mức đầu tư khái toán ước 271.391 triệu đồng, nguồn vốn đối ứng cấp huyện 19.905 triệu đồng. Thực hiện thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư 09 dự án, khái toán tổng mức đầu tư là 37.110 triệu đồng (trong đó: ngân sách tỉnh 4.000 triệu đồng, ngân sách huyện 22.235 triệu đồng, ngân sách xã 10.875 triệu đồng).

Công tác thẩm định dự án: Ước thẩm định được 112 dự án (tăng 54 dự án so cùng kỳ), trong đó: Thẩm định mới 73 công trình với giá trị thẩm định là 173.913 triệu đồng; thẩm định điều chỉnh bổ sung 39 công trình với giá trị được thẩm định 7.773 triệu đồng.

Công tác phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản: Tổng nguồn vốn do UBND huyện điều hành là 141.042 triệu đồng, thực hiện phân bổ cho 121 công trình; Giao cấp xã phân bổ nguồn thu từ đất 35.000 triệu đồng; Ngân sách tỉnh bổ sung 8.615 triệu đồng; Nguồn vốn kéo dài từ năm 2016 sang năm 2017 là 75.442 triệu đồng; Nguồn vốn bổ sung khác là 5.300 triệu đồng.

Tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản: Phần vốn do ngân sách huyện điều hành thực hiện giải ngân đến ngày 31/10/2017 được 89.992 triệu đồng/141.042 triệu đồng, đạt 63,8% so với kế hoạch; ước thực hiện cả năm giải ngân được 135.682 triệu đồng, đạt 96,2% so với kế hoạch, bằng 100% so với cùng kỳ. Phần kế hoạch vốn của tỉnh ước thực hiện cả năm giải ngân được 158.510 triệu đồng/178.189 triệu đồng, đạt 88,96% so với kế hoạch, tăng 57% so với cùng kỳ (dự án Mở rộng cầu Quảng Khai được bổ sung kế hoạch vốn tháng 9/2017, dự kiến còn 20 tỷ tiếp tục kéo dài sang năm sau thực hiện), phần vốn ngân sách cấp xã ước giải ngân đạt 100% kế hoạch.

Công tác thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đảm bảo đúng tiến độ, 100% kế hoạch lựa chọn nhà thầu được thẩm định đúng thời hạn hoặc xong trước thời gian quy định. Ước cả năm thẩm định được 48 dự án, tổng giá trị gói thầu là 175.786 triệu đồng (tăng 27 dự án so với cùng kỳ).

Công tác thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành được đẩy mạnh. Tính đến 31/10/2017, ước đạt 56 công trình (giảm 22 công trình so với cùng kỳ), giá trị phê duyệt quyết toán là 146.039 triệu đồng (giảm 6.488 triệu đồng so với giá trị chủ đầu tư trình). Ước thực hiện cả năm đạt 70 công trình (giảm 77 công trình so với cùng kỳ).

5.2. Tiến độ triển khai các dự án xây dựng cơ bản đạt kết quả khá:

Các nguồn lực đầu tư cho xây dựng cơ bản được huy động có trọng tâm, trọng điểm, nhất là đầu tư các công trình thiết yếu, đầu tư cho nông thôn mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Để bảo đảm tiến độ các dự án và chất lượng xây dựng công trình, UBND huyện đã chỉ đạo các chủ đầu tư đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản. Năm 2017, UBND huyện đã hoàn thành công tác quyết toán 08 dự án([6]) hoàn thành công tác thi công và đưa vào khai thác sử dụng 14 dự án([7]); triển khai thi công xây dựng 07 dự án([8]); chuẩn bị khởi công 04 dự án([9]); thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư 12 dự án([10]).

6. Công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng được tập trung chỉ đạo; chương trình xây dựng nông thôn mới được quan tâm và đạt kết quả tốt:

6.1. Công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng:

Việc chỉnh trang, phát triển đô thịluôn được chú trọng: Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ Đề án thành lập 03 xã (Bá Hiến, Quất Lưu, Đạo Đức) lên thị trấn, đến nay cơ bản đã làm xong các trình tự, thủ tục để tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định; Xây dựng Đề án phát triển đô thị Bình Xuyên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 với mục tiêu phấn đấu xây dựng Bình Xuyên đủ tiêu chí đô thị loại IV trước năm 2020. Hoàn thiện hồ sơ chuẩn bị đầu tư xây dựng hệ thống điện chiếu sáng 03 đô thị loại V. Duy trì hệ thống điện chiếu sáng tại 03 thị trấn Hương Canh, Thanh Lãng, Gia Khánh. Lập dự án trồng cây xanh tạo cảnh quan môi trường một số tuyến đường như: ĐT.305B, ĐT.310B, ĐT.310, đầu tư hệ thống điện chiếu sáng ĐT.310B, chiếu sáng Khu Vườn Sim - thị trấn Hương Canh, đoạn từ ĐT 32B đến QL2 (BOT).

Quản lý trật tự xây dựng được quan tâm: UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 07/4/2017 về giải tỏa các vi phạm hành lang an toàn giao thông, thiết lập kỷ cương trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện nhằm tăng cường công tác quản lý xây dựng, chống lấn chiếm hàng lang, vỉa hè; sau thời gian thực hiện bước đầu đã đạt được nhiều kết quả tích cực([11]). Công tác cấp phép xây dựng được quan tâm, ước cả năm cấp được 95 giấy phép xây dựng trên địa bàn (tăng 21 giấy so với cùng kỳ). Triển khai, hướng dẫn các xã, thị trấn xây dựng tuyến đường văn minh.

 
 
 

6.2. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt mục tiêu đề ra:

Công tác xây dựng nông thôn mới tại các xã đã đạt chuẩn tiếp tục được duy trì và kết quả tốt([12]). Ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới huyện đã tập trung chỉ đạo 2 xã hoàn thiện các tiêu chí và hoàn thiện hồ sơ, tài liệu đề nghị UBND tỉnh thẩm định và công nhận; đến nay 2 xã đã được tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016.

7. Công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản được quan tâm:

7.1. Lĩnh vực tài nguyên:

Công tác giao đất, điều tra, khảo sát, thẩm định giá đất, thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (viết tắt là GCN) được triển khai theo đúng quy định của pháp luật. UBND huyện đã tổ chức hội nghị đánh giá thực hiện Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 04/11/2016  nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc và đề ra những giải pháp để đẩy nhanh tiến độ cấp GCN; đồng thời chỉ đạo xây dựng điều chỉnh Kế hoạch số 152 đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế. Đến hết tháng 10/2017, trên địa bàn huyện đã cấp được 3.158 GCN (trong đó: cấp lần đầu là 488 GCN; cấp mới 1.876 GCN; cấp đổi, cấp lại 794 GCN; chỉnh lý 35 GCN); đăng ký giao dịch bảo đảm cả năm ước đạt 4.781 trường hợp, đạt 105% so với cùng kỳ.

Ban hành 93 quyết định phê duyệt phương án bồi thường; 76 quyết định thu hồi đất; 12 thông báo thu hồi đất thực hiện dự án trên địa bàn. Xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2018, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020. Xác định giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện 23 dự án. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện pháp luật về đất đai, đặc biệt là giao và gắn trách nhiệm cho công chức địa chính các xã, thị trấn, do vậy đã hạn chế được tình trạng lấn chiếm đất đai xảy ra; trong năm đã xử lý dứt điểm 06 trường hợp lấn chiếm đất đai, xây dựng công trình trái phép trên địa bàn xã Sơn Lôi và thị trấn Hương Canh, phát hiện 17 trường hợp xây dựng công trình trên đất nông nghiệp tại xã Đạo Đức, đã lập biên bản yêu cầu UBND xã Đạo Đức xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm; xử lý tháo dỡ xong 12 lò gạch thủ công tại khu Trại Ổi - xã Tân Phong.

7.2 Công tác môi trường:

Công tác môi trường được quan tâm: Tiến hành xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường và thực hiện nhiệm vụ quan trắc hiện trạng môi trường huyện Bình Xuyên năm 2017. Tăng cường công tác tuyên truyền, truyền thông môi trường nhằm nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường. Năm 2017 đã tổ chức 05 hội nghị, lớp tập huấn về công tác bảo vệ môi trường cơ sở. Tổ chức Lễ phát động hưởng ứng ngày môi trường thế giới tại thị trấn Thanh Lãng. Đề xuất tỉnh hỗ trợ bổ sung kinh phí cho các xã có lò đốt trên địa bàn; đồng thời đôn đốc xã Quất Lưu đẩy nhanh tiến độ xây dựng lò đốt rác thải. Thẩm định, xác nhận 28 hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất kinh doanh. Phối hợp với các sở, ngành của tỉnh tổ chức 26 cuộc kiểm tra, xác minh, giải quyết các nội dung liên quan công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn.

8. Công tác giải phóng mặt bằng được tập trung chỉ đạo sát sao và đạt kết quả tốt; công tác giải quyết đất dịch vụ có bước chuyển tích cực:

8.1. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng:

Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã chỉ đạo toàn bộ hệ thống chính quyền từ huyện đến cơ sở tập trung cho công tác đền bù GPMB, đặc biệt là đối với dự án khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc; đây là dự án trọng điểm do vậy hàng tuần UBND huyện đều họp nghe các đơn vị liên quan báo cáo tiến độ để có ý kiến chỉ đạo nhằm giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án.

Trong năm, UBND huyện tiếp nhận và triển khai 29 dự án với tổng diện tích 143,386ha. Ước thực hiện GPMB được 22/29 dự án với diện tích 81,144ha, tổng số hộ nhận tiền bồi thường là 1.316 hộ, số tiền 233.124,7 triệu đồng([13]), số hộ phải di chuyển đất ở và tài sản gắn liền trên đất ra Khu tái định cư mới và bàn giao mặt bằng cho dự án là 128 hộ. Riêng đối với dự án khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc đến nay huyện đã thực hiện xong công tác bồi thường GPMB và tiến hành bàn giao mặt bằng sạch cho tập đoàn Sumitomo, đảm bảo trước tiến độ 6 tháng. Tiếp tục thực hiện triển khai 15 dự án([14]), diện tích 63,568ha.

Trong năm huyện đã cơ bản giải quyết xong tồn tại, vướng mắc trong công tác đền bù GPMB 03 dự án: Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc; Cải tạo, nâng cấp đê Bá Hanh - xã Sơn Lôi; Mở rộng khu công nghiệp Bá Thiện II tại thôn Đồng Nhạn - xã Thiện Kế.

            8.2. Công tác giải quyết đất dịch vụ có nhiều cố gắng:

Nhận thức vai trò quan trọng về chính sách đất dịch vụ trên địa bàn, do vậy hàng tháng UBND huyện đều tổ chức hội nghị nghe lãnh đạo UBND các xã, thị trấn, lãnh đạo các phòng, ban có liên quan báo cáo tiến độ, những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải quyết đất dịch vụ để có biện pháp tháo gỡ đối với từng dự án trên địa bàn.

Năm 2017, huyện đã giao và tạm giao thêm được 46.969m2 đất dịch vụ (trong đó: xã Trung Mỹ giao được 664m2; xã Hương Sơn 2.553m2; xã Tam Hợp 243m2; xã Phú Xuân 892m2; xã Tân Phong 7.192m2; xã Bá Hiến 26.335m2; xã Đạo Đức 4.190m2; thị trấn Hương Canh 4.000m2; thị trấn Thanh Lãng 100m2 và xã Quất Lưu giao được 800m2). Đến nay, huyện đã thực hiện chi trả đất dịch vụ cho nhân dân bằng đất và bằng tiền được 24,397 ha trên tổng nhu cầu là 32,650 ha (đạt 75%); đến nay đã có 08 xã (Thiện Kế, Tam Hợp, Phú Xuân, Trung Mỹ, Sơn Lôi, Tân Phong, Hương Sơn và Gia Khánh) cơ bản giải quyết xong chính sách đất dịch vụ, các xã, thị trấn còn lại đang tiếp tục giải quyết.

II. VỀ VĂN HOÁ – XÃ HỘI:

1. Công tác văn hoá - thông tin, thể thao, phát thanh được đẩy mạnh; tổ chức thành công Đại hội thể dục thể thao các cấp:

1.1. Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa và thông tin:

Công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước diễn ra sôi nổi, rộng khắp. Công tác quản lý văn hóa, thể dục, thể thao được triển khai đúng theo quy dịnh pháp luật. Hướng dẫn các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị đăng ký xây dựng danh hiệu văn hóa năm 2017, tỷ lệ bình xét gia đình văn hóa 87% (tăng 3% so với cùng kỳ, đạt 97% kế hoạch), làng văn hóa 93% (tăng 2% so với cùng kỳ, đạt 97% kế hoạch), đơn vị văn hóa 68% (giảm 5% so với cùng kỳ, đạt 85% kế hoạch).Tổ chức thành công Đại hội TDTT các cấp huyện Bình Xuyên lần thứ V năm 2017 và Hội thi văn hóa công sở huyện Bình Xuyên lần thứ III.

Các hoạt động bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tiếp tục được quan tâm. Chỉ đạo xã Đạo Đức tổ chức đón nhận bằng công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh Miếu Hạ; Đề nghị xếp hạng 02 di tích chùa Ngoại Trạch - xã Tam Hợp và Đình Dương Cốc xã Phú Xuân.Thống kê, tổng hợp các di tích lịch sử văn hóa đã được tôn tạo giai đoạn 2010-2016; nhu cầu tu bổ, tôn tạo giai đoạn 2017-2021. Hoàn thiện và xuất bản cuốn sách “ Di sản văn hóa Bình Xuyên”.

  Thực hiện cấp giấy phép hoạt động kinh doanh karaoke cho 16 hộ; kinh doanh internet cho 14 hộ trên địa bàn. Trong năm tiến hành kiểm tra 63 cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, qua kiểm tra các cơ sở chấp hành đúng quy định, xử lý vi phạm hành chính 01 trường hợp.

1.2. Hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; truyền thanh được quan tâm, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân:

Hoạt động văn hóa văn nghệ luôn được quan tâm. Hiện nay toàn huyện có 40 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ quần chúng đang hoạt động, thu hút đông đảo người dân tham gia. Huyện đã tổ chức 270 buổi biểu diễn văn nghệ gồm 1.940 tiết mục thu hút hàng vạn lượt người xem và cổ vũ. Tham gia cuộc thi “Đàn, hát dân ca” năm 2017 cấp tỉnh, kết quả đạt giải Nhì toàn đoàn.

 Hoạt động thể dục thể thao phát triển rộng khắp: Hoạt động của các CLB Thể dục Thể thao có sự phát triển với trên 100 CLB tham gia các giải cầu lông, bóng bàn, kéo co, cờ tướng, bóng chuyền hơi trên địa bàn.

Công tác tuyên truyền cổ động trực quan được đẩy mạnh: Triển khai thay mới 1.625m2 nội dung các cụm cổ động, treo 478 băng zôn, 512 pano và 1.325 cờ các loại; Tuyên truyền lưu động bằng xe ô tô tới 13 xã, thị trấn được 38 lượt với nhiều nội dung phong phú, đa dạng, bám sát đời sống kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Hoạt động phát thanh đã bám sát chương trình, nhiệm vụ chính trị của địa phương, kịp thời truyền tải chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đến với nhân dân trên địa bàn. Hệ thống truyền thanh từ huyện tới cơ sở được đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị mới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ truyền tải thông tin, toàn huyện có 13/13 xã, thị trấn có đài truyền thanh quy mô toàn xã, đảm bảo 98% số buổi phát sóng đạt chất lượng và yêu cầu kỹ thuật. Chất lượng tin bài được cải thiện, thời lượng phát sóng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu truyền tải thông tin đến nhân dân. Đã có trên 500 văn bản, tin bài, ảnh, phóng sự, khẩu hiệu tuyên truyền được đăng tải trên cổng thông tin điện tử phản ánh đầy đủ các nội dung về chính trị, kinh tế - văn hóa - xã hội với trên 362.000 lượt truy cập.

2. Lĩnh vực giáo dục - Đào tạo duy trì ổn định:

Quy mô và mạng lưới trường lớp được duy trì, năm học 2016-2017 toàn huyện có 55 trường với 861 lớp, tổng số 26.563 học sinh. Chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn duy trì ổn định ([15]). Phổ cập giáo dục lớp 5 tuổi được duy trì có hiệu quả, phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục THCS được duy trì với chất lượng tốt, tạo cơ sở đẩy mạnh kế hoạch thực hiện phổ cập giáo dục THPT đúng độ tuổi. Chỉ đạo, hướng dẫn các trường tổ chức tốt Lễ khai giảng năm học 2017 - 2018.

Chất lượng giáo viên các bậc học ngày càng được nâng cao, tỷ lệ giáo viên trên chuẩn chiếm 81,8% (tăng 0,4% so với cùng kỳ), đạt chuẩn 17,9%, dưới chuẩn 0,3%. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được quan tâm đầu tư. Năm học 2016-2017, đầu tư trang thiết bị dạy học cho các nhà trường với tổng kinh phí 10 tỷ đồng.

Chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT được thực hiện nghiêm túc, năm học 2017-2018 công tác tuyển sinh đầu cấp được triển khai tích cực (tuyển được 85 học sinh), đến nay trường có tổng số 290 học sinh, đồng thời mở các lớp dạy nghề điện dân dụng, may công nghiệp trình độ sơ cấp đã đáp ứng được nhu cầu lao động trên địa bàn.

Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia tiếp tục được đẩy mạnh. UBND huyện đã hoàn thiện thủ tục đề nghị tỉnh công nhận thêm 03 trường đạt chuẩn quốc gia, dự kiến hết năm 2017 toàn huyện có 54/55 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 98%. Hiện nay còn trường THCS Bá Hiến chuyển địa điểm mới, thiếu cơ sở vật chất nên việc công nhận đạt trường chuẩn còn gặp nhiều khó khăn.

3. Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân được chú trọng; lĩnh vực dân số - KHHGĐ được thực hiện tốt:

3.1. Y tế: Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân được quan tâm, xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, hen phế quản và các bệnh không lây nhiễm trên địa bàn huyện giai đoạn 2017 - 2020. Chất lượng khám, chữa bệnh được cải thiện, thực hiện khám chữa bệnh cho 76.536 lượt người, trong đó số bệnh nhân nội trú là 7.328 lượt người. Công tác y tế dự phòng được triển khai tích cực, các chương trình mục tiêu y tế quốc gia được thực hiện đầy đủ: Số trẻ em được tiêm phòng đầy đủ 8 loại vắc xin đạt 98,2% (tăng 0,1% so với cùng kỳ); Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi giảm 8,01% (giảm 0,49% so với cùng kỳ). Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm được chú trọng, trong năm không có vụ ngộ độc thực phẩm nào xảy ra. Tổ chức kiểm tra 564/1.414 cơ sở dịch vụ ăn uống và kinh doanh thực phẩm trên địa bàn, kết quả có 529/564 cơ sở đạt tiêu chuẩn, xử lý vi phạm hành chính 35 cơ sở với tổng số tiền 45,5 triệu đồng. Công tác quản lý nhà nước về hành nghề y dược tư nhân được tăng cường, đã kiểm tra 95/112 cơ sở hành nghề y dược tư nhân, trong đó 82 cơ sở đạt chuẩn, nhắc nhở 12 cơ sở chưa đạt chuẩn. Tiếp tục duy trì kết quả bộ tiêu chí chuẩn quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011 - 2020. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 82%.

3.2. Dân số - KHHGĐ: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhằm ổn định mức sinh, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh và giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên. Tổ chức truyền thông tư vấn về Dân số - Sức khỏe sinh sản - Kế hoạch hóa gia đình được 55 lớp với 14.032 lượt người tham dự. Kết quả tỷ lệ trẻ sinh ra trong năm là 1.781 cháu (giảm 69 cháu), tỷ số giới tính khi sinh 108,5 nam/100 nữ (giảm 1,5 điểm %). Tuy nhiên tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên còn ở mức cao, chiếm 8,59% (tăng 0,38% so cùng kỳ).

4. Công tác giải quyết việc làm đạt kế hoạch đề ra, an sinh xã hội được thực hiện tốt:

Công tác giải quyết việc làm được quan tâm triển khai với nhiều giải pháp tích cực: Xây dựng kế hoạch đào tạo nghề giai đoạn 2017-2020 cho lao động nông thôn theo Nghị quyết số 207/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng thời tích cực tuyên truyền và phối hợp với các trường dạy nghề trên địa bàn mở lớp dạy nghề điện dân dụng, may công nghiệp trình độ sơ cấp. Bên cạnh đó đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài. Kết quả trong năm giải quyết việc làm cho 2.650 người (đạt 106% kế hoạch năm), trong đó xuất khẩu lao động được 120 người. Tiếp nhận và đăng ký thang bảng lương cho 42 doanh nghiệp trên địa bàn (tăng 31% so với năm 2016).

Công tác chi trả trợ cấp và giải quyết chế độ, chính sách cho các đối tượng đảm bảo kịp thời, đúng quy định([16]). Công tác thăm hỏi và tặng quà các đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, gia đình có hoàn cảnh khó khăn được duy trì thường xuyên. Trong năm đã tổ chức tốt Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sỹ; đồng thời triển khai việc hỗ trợ kinh phí xây mới và sửa chữa 204 nhà tình nghĩa (xây mới 84 nhà, sửa chữa 120 nhà) với tổng số tiền 5,76 tỷ đồng.

Công tác bảo trợ xã hội được quan tâm chú trọng: Trong năm đã thẩm định và ra quyết định hưởng trợ cấp cho 398 đối tượng; Hỗ trợ mai táng theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP cho 126 đối tượng; Hỗ trợ hỏa táng cho 226 trường hợp với tổng số tiền 1,7 tỷ đồng; Tổ chức gặp mặt và thăm hỏi tặng quà cho đối tượng khuyết tật đặc biệt nặng. Công tác giảm nghèo được thực hiện tốt, đến nay số hộ nghèo trên địa bàn còn 716 hộ (chiếm tỷ lệ 2,09%, giảm 0,53% so với cùng kỳ); hộ cận nghèo 852 hộ (chiếm 2,49%, giảm 0,1% so với cùng kỳ); Cấp 1.766 giấy chứng nhận hộ nghèo và cận nghèo đạt 100% đối tượng được hưởng. Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em được quan tâm: Đã phối hợp với các đơn vị tổ chức khám sàng lọc tim bẩm sinh cho trẻ em tại các xã Đạo Đức, Tân Phong, Phú Xuân và thị trấn Thanh Lãng; Mở lớp dạy bơi miễn phí cho 97 trẻ em trên địa bàn; Xây dựng 03 nhà tình thương cho trẻ em; Tổ chức tặng quà, trao xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đạt thành tích cao trong học tập nhân dịp Tháng hành động vì trẻ em.

Công tác bảo hiểm được triển khai toàn diện, tổng thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc, tự nguyện và bảo hiểm thất nghiệp ước đạt 155 tỷ đồng (tăng 45% so cùng kỳ). Chi trả chế độ BHXH, BHYT, BHTN, lương hưu và trợ cấp xã hội cho các đối tượng với tổng số tiền 242 tỷ đồng. Cấp mới 1.707 bìa sổ BHXH và 43.921 thẻ BHYT cho các đối tượng, đạt 100% số người tham gia bảo hiểm được cấp sổ, thẻ theo quy định.

5. Ứng dụng khoa học và công nghệ được thực hiện khá tốt:

Tăng cường ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Triển khai chế phẩm Biomix1 để xử lý ô nhiễm môi trường rác thải nông nghiệp cho các xã, thị trấn và các đơn vị trên địa bàn. Triển khai biện pháp xử lý gốc dạ bằng chế phẩm sinh học tại xã Phú Xuân, diện tích 130 ha.

III. CÔNG TÁC NỘI CHÍNH:

1. Công tác quân sự quốc phòng được đảm bảo:

Duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng không, nhất là trong những ngày kỷ niệm lớn của đất nước. Tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2017 đảm bảo trang trọng, an toàn tuyệt đối. Thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2017, đảm bảo số lượng và chất lượng (215 tân binh), hoàn thành 100% chỉ tiêu giao. Chỉ đạo thị trấn Hương Canh diễn tập ứng phó thiên tai và TKCN; xã Bá Hiến, Hương Sơn và Phú Xuân diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2017 đều đạt kết quả giỏi. Triển khai huấn luyện cho các đối tượng, kết quả đạt khá: huấn luyện lực lượng dân quân cơ động, dân quân năm thứ nhất, dân quân binh chủng tại huyện, quân số 791/798; huấn luyện dân quân tại cơ sở quân số 558/572; huấn luyện lực lượng tự vệ quân số 330/332. Mở 07 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4, tổng số 258 đồng chí; 01  lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 3, tổng số 44 đồng chí đều đạt kết quả khá. Tổ chức hội nghị hiệp đồng Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Phòng cháy chữa cháy rừng - bảo vệ rừng, phòng chống cháy nổ - cứu sập năm 2017 với các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn. Triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng khu vực phòng thủ huyện giai đoạn 2016 - 2020 và tổ chức thành công Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện giai đoạn 2012 - 2017. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội: Chi trả trợ cấp 1 lần theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg cho 57 trường hợp, Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg cho 862 trường hợp theo đúng quy định.

2. An ninh trật tự được giữ vững:

Tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. An ninh doanh nghiệp được duy trì; an ninh tôn giáo cơ bản ổn định. Xây dựng, triển khai phương án, kế hoạch đảm bảo an toàn phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC năm 2017.

Công tác giữ gìn trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, việc phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm được đẩy mạnh([17]). Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội được tăng cường: Thực hiện cấp 8.268 căn cước công dân; kiểm tra 545 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, phát hiện 84 cơ sở vi phạm, xử phạt hành chính 197,9 triệu đồng. Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giải tỏa hành lang giao thông được quan tâm và triển khai tích cực.

3. Tăng cường xây dựng chính quyền vững mạnh, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính.

Công tác tổ chức bộ máy biên chế, quản lý cán bộ, công chức được quan tâm, việc tuyển dụng, sử dụng, đánh giá, quy hoạch, luân chuyển; chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện theo đúng quy định([18]). Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU ngày 30/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tiếp nhận, sáp nhập Trung tâm văn hóa và Đài truyền thanh huyện; Chuyển chức năng quản lý nhà nước của Trung tâm Dân số KKHGĐ về phòng Y tế quản lý; Thành lập Trung tâm Hành chính công trên cơ sở nâng cấp bộ phận một cửa liên thông cấp huyện. Xây dựng Đề án sáp nhập Ban Quản lý dự án XDHT ĐDV và Ban Đền bù GPMB. Tiếp nhận Trung tâm Giáo dục thường xuyên về huyện quản lý. Trong năm, toàn huyện thực hiện tinh giản 826 cán bộ CCVC (trong đó: 13 cán bộ cấp huyện, 4 cán bộ cấp xã và 809 cán bộ không chuyên trách cấp xã). Thực hiện Nghị định số 108/NĐ-CP của Chính phủ về tinh giản biên chế và Nghị quyết số 31/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về hỗ trợ cán bộ CCVC, người lao động nghỉ hưu trước tuổi. Hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức bầu chức danh Trưởng, phó thôn, tổ dân phố.

Công tác phối hợp với Thường trực HĐND huyện được duy trì thường xuyên: Việc trả lời chất vấn và các ý kiến, kiến nghị của đại biểu và của cử tri được UBND huyện thực hiện một cách nghiêm túc và có trách nhiệm; Các cuộc họp giao ban hàng tháng với các phòng, ban, đơn vị do UBND huyện tổ chức đều mời Thường trực HĐND huyện tham dự; Tham gia và tạo mọi điều kiện thuận lợi để HĐND huyện tổ chức các cuộc giám sát theo chương trình giám sát năm 2017([19]); Phối hợp, chuẩn bị cơ sở vật chất để tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND các xã, thị trấn với tổng số 335 đại biểu.

Công tác cải cách hành chínhđược triển khai tích cực. Căn cứ mục tiêu, nội dung Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020, UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp cải cách hành chính trong đó trọng tâm là cải cách các thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, minh bạch; thực hiện có hiệu quả cơ chế “một cửa” cấp xã và “một cửa liên thông” cấp huyện; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành công việc, đến nay 100% các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND huyện đã sử dụng phần mềm quản lý văn bản để quản lý và điều hành công việc; tổ chức đánh giá, chấm điểm và công bố xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2016 đối với các xã, thị trấn.

Trong năm, Hội đồng sáng kiến huyện tổ chức xét duyệt 290 sáng kiến thuộc lĩnh vực giáo dục, kết quả có 234 sáng kiến được công nhận đạt cấp cơ sở, trong đó đề nghị Hội đồng sáng kiến tỉnh công nhận 23 sáng kiến cấp tỉnh, đến nay tỉnh đã có quyết định công nhận 07 sáng kiến cấp tỉnh đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Xét công nhận sáng kiến thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội cho 01 sáng kiến tập thể, 26 sáng kiến cá nhân.

Công tác thi đua, khen thưởng được chú trọng. Ngay từ đầu năm huyện đã phát động và tổ chức ký giao ước thi đua năm 2017 giữa các khối. Tiếp tục duy trì Quy định chấm điểm hàng tháng đối với tập thể, cá nhân các phòng, ban, đơn vị. Công tác tôn giáo, văn thư lưu trữ được quan tâm, chú trọng. Tổ chức các đoàn của huyện thăm hỏi, chúc mừng các tổ chức tôn giáo trên địa bàn nhân dịp Đại lễ Phật đản, Lễ Vu Lan, Lễ Giáng sinh năm 2017.

Trung tâm Hành chính công được thành lập theo Quyết định số 2496/QĐ-UBND ngày 01/9/2017 của UBND huyện trên cơ sở nâng cấp hoạt động từ bộ phận Một cửa. Từ khi thành lập, Trung tâm hoạt động tích cực, sát sao và bước đầu có những chuyển biến tích cực, kết quả: Hiện có 21 thủ tục thuộc 3 lĩnh vực được thực hiện tại Trung tâm; tính đến 15/11/2017 Trung tâm đã tiếp nhận 1.172 hồ sơ (tiếp nhận mới 1.081 hồ sơ, 91 hồ sơ kỳ trước chuyển qua), đã giải quyết được 1.152/1.172 hồ sơ, đạt 98%.

Công tác hoạt động của các Hội được quan tâm: Hàng quý UBND huyện tổ chức giao ban họp qúy giữa các Hội để nghe kết quả hoạt động trong quý đồng thời triển khai nhiệm vụ quý tiếp theo. Trong năm 2017, các Hội thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động hội viên tham gia các phong trào thi đua góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

4. Công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư và phòng chống tham nhũng được quan tâm:

Công tác thanh tra, kiểm tra được triển khai tích cực. Thực hiện triển khai 07 cuộc thanh tra theo kế hoạch (06 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội; 01 cuộc thanh tra trách nhiệm), đến hết tháng 10 huyện đã tổ chức 05 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội([20]).

Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo được quan tâm giải quyết. Trong năm, toàn huyện tiếp 819 lượt công dân (cấp huyện tiếp 241, cấp xã tiếp 578), tổng số 932 người (tăng 141 lượt người so với năm 2016), trong đó có 19 lượt đông người, tập trung ở một số hộ thị trấn Thanh Lãng, xã Thiện Kế, Hương Sơn. Toàn huyện tiếp nhận 274 đơn thư (giảm 37 đơn so với cùng kỳ), trong đó 63 đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết, 211 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện và cấp xã (trong đó: 01 đơn tố cáo, 210 đơn đề nghị, kiến nghị, phản ánh). Toàn huyện đã giải quyết xong 174/211 đơn thuộc thẩm quyền, đạt 82,46% (giảm 8,34% so cùng kỳ, đạt 92% kế hoạch); đang xem xét giải quyết 37 đơn, chiếm 17,54%. Công tác phòng chống tham nhũng, thực hiện tiết kiệm chống lãng phí được quan tâm, triển khai tốt ở tất cả các lĩnh vực.    

5. Công tác Tư pháp được triển khai toàn diện và đạt kết quả tốt:

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật có nhiều đổi mới cả về nội dung, hình thức và đối tượng tuyên truyền. Triển khai tốt Nghị quyết của HĐND tỉnh về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2016 - 2020, huyện đã tổ chức được 01 lớp tập huấn chuyên sâu cho lãnh đạo và chuyên viên các phòng, ban của huyện, cán bộ tư pháp các xã, thị trấn với hơn 130 lượt người tham dự và 13 lớp tuyên truyền tại 13 xã, thị trấn với tổng số 1.460 lượt người tham gia. Tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu bộ Luật Dân sự năm 2015” đạt kết quả cao về số lượng và chất lượng, kết quả có 63 đơn vị dự thi được 34.500 bài. Bên cạnh đó, công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; Kiểm soát thủ tục hành chính; Bồi thường nhà nước; Trợ giúp pháp lý được huyện chú trọng và duy trì có hiệu quả, huyện phối hợp với trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh trợ giúp lưu động tại xã Quất Lưu, Phú Xuân và thị trấn Gia Khánh cho trên 250 đối tượng được trợ giúp miễn phí theo quy định.  

Công tác chứng thực, quản lý và đăng ký hộ tịch được thực hiện theo đúng quy định. Trong năm cấp huyện và xã đã chứng thực 37.244 việc; đăng ký và quản lý hộ tịch 5.082 trường hợp (trong đó đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 12 đôi). Công tác hòa giải cơ sở được duy trì, các tổ hoà giải đã tiếp nhận 144 vụ việc, trong đó hoà giải thành 124/144 vụ việc (đạt 86%), 20 vụ việc đang giải quyết (chiếm 14%).

C. ĐÁNH GIÁ CHUNG:
1. Kết quả đạt được:

Với sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và nhân dân trên địa bàn, toàn huyện đã vượt qua những khó khăn, thách thức và đạt được những kết quả đáng khích lệ trên tất cả các lĩnh vực. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra: Công nghiệp được duy trì và phát triển; Sản xuất nông nghiệp ổn định; Thu ngân sách đạt cao so với dự toán được giao; Công tác giải phòng mặt bằng được tập trung triển khai và đạt kết quả tốt; Chương trình xây dựng nông thôn mới được tăng cường chỉ đạo và đạt kết quả quan trọng; Các hoạt động văn hoá - thông tin, thể thao, phát thanh phong phú và đa dạng; Giáo dục - đào tạo có bước phát triển; Chất lượng khám chữa bệnh từng bước được cải thiện; Các chính sách về an sinh xã hội tiếp tục được duy trì và đảm bảo; Công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện tốt;Lĩnh vực tư pháp được triển khai toàn diện; Công tác quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân:

2.1. Những tồn tại, hạn chế: 

- Việc cấp GCN QSD lần đầu (đất cũ) cho nhân dân còn chậm.

- Công tác giải quyết tồn tại về dự án Cụm công nghiệp làng nghề thị trấn Thanh Lãng và khu đất dịch vụ, giãn dân, tái định cư và đấu giá QSD đất thôn Tam Lộng - xã Hương Sơn chưa đạt so với kế hoạch đề ra.

- Tình trạng lấn chiếm đất đai vẫn còn xảy ra, chưa được xử lý dứt điểm như: Đạo Đức, Hương Sơn, Hương Canh...

- Tình trạng ô nhiễm môi trường, nhất là ở khu vực nông thôn, làng nghề chưa có biện pháp giải quyết triệt để.

- Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên còn ở mức cao (chiếm 8,59%).

- Tỷ lệ Gia đình văn hóa, Làng văn hóa, Đơn vị văn hóa chưa đạt so với kế hoạch đề ra.

- Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo có lúc, có nơi chưa chặt chẽ, vẫn có tình trạng xây dựng công trình tôn giáo và sử dụng đất trái quy định.

- Tội phạm về trật tự xã hội, cờ bạc, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn diễn biến phức tạp khó lường.

2.2. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế:

* Nguyên nhân khách quan:

- Đối với diện tích đất còn lại chưa cấp GCN chủ yếu do đất có nguồn gốc phức tạp, đất giao trái thẩm quyền, đất tranh chấp, lấn chiếm... nên khó khăn trong công tác cấp GCN lần đầu (đất cũ) cho nhân dân.

- Do để đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nên UBND huyện chưa tổ chức thực hiện được các trình tự, thủ tục theo quy định để giải quyết dứt điểm dự án Cụm công nghiệp làng nghề thị trấn Thanh Lãng và dự án khu đất dịch vụ, giãn dân, tái định cư và đấu giá QSD đất thôn Tam Lộng - xã Hương Sơn.

- Sự hình thành và đi vào hoạt động của các Khu công nghiệp nên số lượng công nhân đến làm việc trên địa bàn ngày càng tăng, do vậy tình hình trật tự xã hội ngày càng tiềm ẩn yếu tố phức tạp.

* Nguyên nhân chủ quan:

- Việc hoàn thiện hồ sơ, thủ tục của một số xã, thị trấn trong công tác cấp GCN lần đầu còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ thẩm định và cấp GCN. Bên cạnh đó, tinh thần trách nhiệm của một số cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực thi nhiệm vụ chưa cao.

- Ý thức chấp hành pháp luật của một số hộ dân còn hạn chế, có nhiều đòi hỏi, yêu cầu vượt quá cơ chế chính sách, do vậy ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết tồn tại dự án khu đất dịch vụ, giãn dân, tái định cư và đấu giá QSD đất thôn Tam Lộng.

- Nhận thức của một số người dân và một số cán bộ công chức, viên chức còn hạn chế, tâm lý muốn sinh nhiều con và phải có con trai còn khá phổ biến, do vậy tỷ lệ sinh con thứ 3 còn ở mức cao, đã ảnh hưởng đến kết quả bình xét Gia đình văn hóa, Làng văn hóa, Đơn vị văn hóa.

- Công tác quản lý nhà nước về đất đai ở một số cơ sở chưa chặt chẽ, việc phát hiện và nắm bắt tình hình lấn chiếm đất đai ngay từ cơ sở chưa kịp thời, khi phát sinh phức tạp thì chưa có giải pháp giải quyết dứt điểm.

- Công tác chỉ đạo ở một số xã, thị trấn chưa tích cực, việc quy hoạch bãi rác chưa kịp thời. Bên cạnh đó ý thức bảo vệ môi trường của một số hộ dân còn kém nên khó khăn trong công tác giữ gìn vệ sinh môi trường.

- Do công tác quản lý nhà nước về tôn giáo ở một số xã, thị trấn chưa chặt chẽ, việc nắm tình hình chưa kịp thời, khi phát sinh phức tạp chưa có giải pháp để giải quyết triệt để ngay từ cơ sở.

 
 
Phần thứ hai
            NHIỆM VỤ VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP
PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2018

A. DỰ BÁO TÌNH HÌNH:

I. Thuận lợi:

Tăng trưởng kinh tế trong năm 2018 dự báo tiếp tục xu hướng cải thiện tích cực nhờ sự gia tăng hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử, xây dựng, thương mại bán buôn và bán lẻ, ngân hàng và du lịch. Ngoài ra, môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng cải thiện, hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng sẽ thúc đẩy đầu tư trực tiếp nước ngoài và đầu tư tư nhân. Những cơ chế, chính sách của Nhà nước, của tỉnh được ban hành và cụ thể hoá sẽ phát huy hiệu quả; Các hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại tiếp tục được đổi mới cả về nội dung lẫn hình thức; Cải cách hành chính nhất là cải cách các thủ tục hành chính tiếp tục được triển khai đồng bộ ở các cấp, các ngành; Các công trình kết cấu hạ tầng quan trọng tiếp tục được đầu tư phát triển. Các Khu công nghiệp tiếp tục được đầu tư xây dựng hoàn thành sẽ tạo điều kiện cho các nhà đầu tư lựa chọn, là kênh thu hút hiệu quả dòng vốn đầu tư vào Vĩnh Phúc trong thời gian tới…

Đối với huyện, việc Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc đi vào hoạt động sẽ là điều kiện rất thuận lợi để thu hút hiệu quả dòng vốn đầu tư của Nhật Bản trong thời gian tới. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật, kết cấu hạ tầng xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư phát triển. Dự kiến một số dự án đầu tư đã đăng ký sẽ đi vào sản xuất, góp phần thúc đẩy kinh tế trên địa bàn phát triển. Sự điều hành linh hoạt của chính quyền địa phương và sự nỗ lực của các thành phần kinh tế, của toàn dân sẽ là điều kiện thuận lợi và động lực huy động mọi nguồn lực cho sự phát triển kinh tế của huyện.

II. Khó khăn, thách thức:

Thiên tai, bão lũ, dịch bệnh có thể xảy ra, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống nhân dân. Tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, hiện tượng biến đổi khí hậu sẽ tác động không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

Giá các mặt hàng chủ yếu vẫn còn biến động thất thường, thị trường tiêu thụ một số sản phẩm chủ yếu như xe máy, sắt thép, dệt may… sẽ phải cạnh tranh với các sản phẩm trong nước và nhập khẩu. Thu ngân sách dự báo gặp nhiều khó khăn. Các nguồn lực từ đất đai, từ xã hội hóa còn hạn chế. Bồi thường GPMB còn gặp nhiều khó khăn. Chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu. Nhiều nhu cầu xã hội bức xúc cần phải giải quyết sẽ là những yếu tố tác động tới tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong năm 2018.

B. MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI CHỦ YẾU NĂM 2018

I. Mục tiêu tổng quát:

Tiếp tục tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh nhằm đảm bảo tổng giá trị sản xuất trên địa bàn tăng hợp lý. Đẩy mạnh công tác GPMB nhằm thu hút đầu tư. Triển khai kế hoạch nâng cao chất lượng các tiêu chí Nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020. Tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực bộ máy chính quyền, phấn đấu, hoàn thiện hồ sơ trình cấp thẩm quyền công nhận nâng cấp 3 xã lên thị trấn. Nỗ lực phấn đấu thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2018, lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập huyện.

II. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2018:

1- Giá trị sản xuất: Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn (theo giá hiện hành) phấn đấu đạt 53.860 tỷ đồng (tăng 13% so với năm 2017), trong đó:

Giá trị sản xuất Công nghiệp - Xây dựng đạt 49.355 tỷ đồng (tăng 13,7%).

Giá trị sản xuất Nông - Lâm nghiệp - Thuỷ sản đạt 1.515 tỷ đồng (tăng 1%).

          Giá trị sản xuất Dịch vụ đạt 2.990 tỷ đồng (tăng 11%).

          2- Cơ cấu kinh tế: Công nghiệp - Xây dựng: 91,3%; Nông - Lâm nghiệp - Thuỷ sản: 2,95%, Dịch vụ: 5,75%.

          3- Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 41.101 tấn.

          4- Thu, chi ngân sách:

          Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 920.550 triệu đồng.

          Tổng chi ngân sách 642.431 triệu đồng.

5- Lao động việc làm: Giải quyết việc làm cho 2.500 - 2.700 lao động.

          6- Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,04%.

          7- Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên 1,12-1,15%, mức giảm sinh 0,1%0.

          8- Tỷ lệ hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh đạt 98%.

9- Tỷ lệ Gia đình văn hoá phấn đấu đạt 88%; Làng văn hoá: 94%; Đơn vị văn hoá: 70%.

          10- Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 05 tuổi giảm còn 8%.

          11- Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân.

          12- Chính quyền vững mạnh đạt 12 xã, thị trấn.

C. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

            I. VỀ KINH TẾ:

1. Công nghiệp - Xây dựng phấn đấu đạt mức tăng trưởng khá:

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của UBND tỉnh về phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa đến năm 2020, phối hợp với Ban Quản lý Khu công nghiệp và các sở, ban, ngành tham mưu kịp thời giúp UBND tỉnh thu hút đầu tư vào Khu, Cụm công nghiệp, nhất là Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc, Khu công nghiệp Bá Thiện II tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp mở rộng quy mô hoạt động, sản xuất kinh doanh. Chú trọng phát triển tiểu thủ công nghiệp và làng nghề, giải quyết dứt điểm những vướng mắc để đưa cụm công nghiệp làng nghề Thanh Lãng vào hoạt động. Phối hợp với Viện Quy hoạch xây dựng Vĩnh Phúc và Sở Công thương hoàn thiện hồ sơ thành lập cụm công nghiệp và quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Hương Canh, trình UBND tỉnh phê duyệt. Phối hợp với Sở Công thương, đề nghị UBND tỉnh bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp xã Đạo Đức vào quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030.

2. Sản xuất ngành Nông nghiệp - Lâm nghiệp - Thủy sản đảm bảo duy trì ổn định:

Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Mùa, vụ Đông. Diện tích gieo trồng các loại cây đạt 9.300 ha, năng suất lúa đạt 52,8 tạ/ha; tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt 41.101 tấn. Triển khai các vùng trồng trọt hàng hóa, xây dựng mô hình sản xuất mỗi xã một sản phẩm, dồn thửa, đổi ruộng áp dụng cơ giới hóa với diện tích 145ha nhằm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/HU của BCH Đảng bộ huyện về phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa giai đoạn 2016-2020. Tuyên truyền, hướng dẫn nông dân tìm hiểu thông tin giá cả thị trường để có kế hoạch đầu tư cho chăn nuôi đúng mức, tránh thua lỗ.

Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi tập trung theo mô hình trang trại, gia trại, duy trì chăn nuôi nông hộ theo hình thức công nghiệp và ứng dụng công nghệ chăn nuôi, an toàn dịch bệnh. Diện tích nuôi trồng thủy sản ổn định 932 ha, sản lượng phấn đấu đạt 1.500 tấn. Làm tốt công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, công tác bảo vệ và phát triển rừng.

3. Đẩy mạnh phát triển dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của đời sống xã hội:

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển dịch vụ trên địa bàn, triển khai có hiệu quả Đề án phát triển thương mại - dịch vụ trên địa bàn huyện Bình Xuyên giai đoạn 2016-2020. Đẩy mạnh xã hội hoá để phát triển các dịch vụ văn hoá, giáo dục, y tế, thể dục thể thao, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân. Tăng cường công tác huy động và cho vay vốn nhằm phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, tập trung vốn cho lĩnh vực sản xuất. Tăng cường kiểm tra hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng lưu thông trên địa bàn.

4. Thu ngân sách phấn đấu hoàn thành kế hoạch, chi ngân sách đáp ứng kịp thời nhiệm vụ chi của huyện:

Hoàn thành dự toán thu ngân sách tỉnh giao. Thu ngân sách đảm bảo nguồn bù đắp cho các khoản chi phát sinh và tăng chi đầu tư xây dựng cơ bản, ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất trường học và hoàn thiện hạ tầng tiêu chí tiêu chí đô thị loại IV. Tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, kiểm tra các doanh nghiệp có rủi ro cao, thực hiện đồng bộ các giải pháp chống thất thu thuế. Tích cực đấu giá quyền sử dụng đất và khai thác các nguồn thu từ đất, rà soát các khoản thu nhằm huy động tối đa nguồn lực tài chính vào ngân sách nhà nước. Phấn đấu thu ngân sách đạt 920.550 triệu đồng.

Chi ngân sách đáp ứng kịp thời và đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của huyện. Quản lý chặt chẽ các khoản chi, trong đó triệt để tiết kiệm trong chi thường xuyên và tăng nguồn chi trong lĩnh vực đầu tư xây dựng. Chi ngân sách phấn đấu đạt 640.850 triệu đồng.

5. Chú trọng công tác đầu tư xây dựng cơ bản, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, tập trung xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản:

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản. Tập trung công tác thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành, giải quyết dứt điểm các công trình còn tồn đọng, chậm lập quyết toán theo quy định. Tập trung giải pháp để giải quyết nợ xây dựng cơ bản. Phấn đấu hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng 06 dự án([21]). Khởi công xây dựng 07 dự án([22]); Thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư 04 dự án([23]) do UBND huyện làm chủ đầu tư.

6.Tăng cường công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng; nâng cao chất lượng các tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới:

6.1. Công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng: Phối hợp với Viện Quy hoạch xây dựng Vĩnh Phúc xây dựng chương trình phát triển đô thị Bình Xuyên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Hoàn thiện Đề án thành lập 03 xã (Bá Hiến, Đạo Đức, Quất Lưu) lên thị trấn. Triển khai cải tạo, nâng cấp vỉa hè đoạn từ ĐT.305B đến QL2 (BOT). Duy trì hệ thống điện chiếu sáng tại 03 thị trấn Hương Canh, Gia Khánh, Thanh Lãng.Xây dựng kế hoạch duy trì bảo dưỡng đường bộ, hệ thống điện chiếu sáng thường trên địa bàn huyện năm 2018 và các công trình về chỉnh trang phát triển đô thị. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 69/KH-UBND về giải tỏa các vi phạm hành lang an toàn giao thông, thiết lập kỷ cương trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện. Tăng cường công tác cấp phép xây dựng và kiểm tra, xử lý các trường hợp xây dựng không phép trên địa bàn.

6.2. Chương trình xây dựng nông thôn mới: Tiếp tục chỉ đạo các xã xây dựng kế hoạch duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới theo Quyết định 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Đồng thời chỉ đạo các xã hoàn thiện các công trình nông thôn mới còn dở dang và tập trung huy động các nguồn vốn để trả  hết nợ trong xây dựng cơ bản. Triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng huyện Nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa.

7. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường:

          Tập trung triển khai kế hoạch cấp GCN lần đầu trên địa bàn. Trong năm phấn đấu cấp được tổng số 3.500 GCN (trong đó cấp lần đầu được 500 GCN). Đôn đốc công tác giao đất giãn dân cho các hộ gia đình. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản. Thường xuyên kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn. Khuyến khích hình thức xã hội hóa trong bảo vệ môi trường. Thường xuyên đôn đốc các xã, thị trấn duy trì vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm đảm bảo giữ vững tiêu chí của huyện nông thôn mới. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng lò đốt rác tập trung tại các xã, thị trấn trên địa bàn.

 

8. Tập trung giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm; giải quyết xong chính sách đất dịch vụ cho nhân dân:

Triển khai thực hiện tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng để thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp. Tập trung triển khai các dự án: Xây dựng Nghĩa trang nhân dân xã Tân Phong; Xây dựng Khu tái định cư dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai thôn Chân Sơn - xã Hương Sơn; Đường GTNT trục chính xã Quất Lưu tuyến QL2A đi thôn Vải, từ thôn Vải đi UBND xã; Thép Việt Đức; Xây dựng khu đất đấu giá, đất giãn dân xã Sơn Lôi; xây dựng khu đất đấu giá QSD đất, đất tái định cư thôn Lý Hải - xã Phú Xuân. Tiếp tục giải quyết dứt điểm tồn tại các dự án, trong đó tập trung hoàn thiện các trình tự, thủ tục để bảo vệ thi công dự án Khu đất dịch vụ, giãn dân đấu giá QSD đất thôn Tam Lộng, xã Hương Sơn.

Hoàn thành các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất dịch vụ, giãn dân, tái định cư và đấu giá quyền sử dụng đất. Đôn đốc UBND các xã, thị trấn xen ghép, tổ chức giao đất cho nhân dân; đảm bảo toàn huyện giải quyết xong chính sách đất dịch vụ cho nhân dân.

            II. VỀ VĂN HÓA, XÃ HỘI:

1. Đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, thông tin, thể thao, phát thanh:  

Tăng cường quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa và thông tin. Đẩy mạnh xã hội hoá văn hoá, thể dục thể thao. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hoá”, nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa. Quan tâm đến công tác bảo tồn và phát huy giá trị của di tích lịch sử văn hóa. Tuyên truyền, giới thiệu cuốn sách “Di sản văn hóa Bình Xuyên”. Tổ chức tốt Hội thi văn hóa công sở khối xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bình Xuyên lần thứ nhất năm 2018 và các hoạt động chào mừng 20 năm ngày tái lập huyện (01/9/1998 - 01/9/2018).

Th­ường xuyên tổ chức và nâng cao chất l­ượng hoạt động văn hóa, văn nghệ, các cuộc thi đấu thể dục thể thao từ huyện đến cơ sở. Triển khai các lớp tập huấn, bồi dưỡng hạt nhân văn nghệ nhằm bảo tồn và phát triển các loại hình nghệ thuật, dân gian. Thực hiện tốt xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao; khai thác tối đa mọi tiềm năng, nguồn lực cho phát triển sự nghiệp văn hóa.

Tập trung tuyên truyền chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước, tỉnh, đặc biệt là tập trung tuyên truyền kỷ niệm 20 năm tái lập huyện. Hoàn thiện, bổ sung các chuyên trang, chuyên mục phục vụ nhu cầu cung cấp thông tin của người dân và doanh nghiệp. Tích cực cộng tác tuyên truyền trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Vĩnh Phúc và các tạp chí, bản tin khác. Nâng cao chất lượng các tin, bài, phóng sự. Cập nhập kịp thời, đầy đủ thông tin và các văn bản pháp luật trên Cổng thông tin giao tiếp điện tử huyện nhằm đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin cho người dân.

­­2. Nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm học 2017 - 2018:

Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất cho năm học mới. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục. Đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ giáo viên các cấp theo chuẩn quy định, xây dựng lộ trình tinh giản biên chế những giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục không có khả năng đạt chuẩn. Tăng cường kiểm tra, khảo thí, quản lý chất lượng giáo dục theo hướng đánh giá năng lực người học; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong khảo thí, dạy, học và quản lý giáo dục. Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các bậc học. Bố trí số lượng phòng học và giáo viên Mầm non, Tiểu học cơ bản đảm bảo nhu cầu thực tế. Tiếp tục làm tốt công tác phân luồng học sinh sau THCS. Nâng cao chất lượng chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT. Hoàn thành xuất sắc kế hoạch học kỳ I năm học 2017 - 2018. Phấn đấu hết năm 2018 có thêm 01 trường đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số 55/55 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 100%. Tiếp tục củng cố và phát triển mô hình hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, chú trọng phát triển dạy văn hóa và dạy nghề, đồng thời tiếp tục liên kết đào tạo nghề trình độ Trung cấp, đáp ứng nhu cầu lao động trên địa bàn.

3. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân; tăng cường các giải pháp nhằm duy trì mức sinh thấp hợp lý:

Tăng cường công tác phòng, chống dịch; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, đặc biệt là ở tuyến xã. Tăng cường công tác tuyên truyền về Luật BHXH, vận động nhân dân tham gia BHXH và BHYT, từng bước thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc; thường xuyên kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố. Chú trọng công tác quản lý đối với các hoạt động hành nghề y, dược tư nhân. Phấn đấu năm 2018, thị trấn Thanh Lãng đạt bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011 - 2020.

Tăng cường phổ biến các chính sách về dân số, tuyên truyền vận động nhằm giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên. Triển khai các giải pháp nhằm duy trì mức sinh thấp hợp lý. Tổ chức các lớp truyền thông tư vấn cho công nhân trong các nhà máy xí nghiệp; triển khai truyền thông Đề án tư vấn sức khỏe tiền hôn nhân tại 4 trường THPT trên địa bàn. Tăng cường các giải pháp can thiệp giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh và nâng cao chất lượng dân số.

4. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội:

Giải quyết chế độ chính sách cho các đối tượng đảm bảo đúng, đủ, kịp thời. Xây dựng kế hoạch giải quyết việc làm năm 2018. Thực hiện tốt công tác giảm nghèo, triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm tạo được sự đồng thuận cao trong việc thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo. Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, quan tâm bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới. Tăng cường kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp thực hiện các quy định về tiền lương, bảo hiểm xã hội, chế độ làm việc cho người lao động gắn với tuyên truyền pháp luật lao động. Triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động. Tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn chọn nghề, phấn đấu giải quyết việc làm cho 2.500 - 2.700 lao động.

5. Tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ vào phát triển kinh tế - xã hội:

Phối hợp với Trung tâm Ứng dụng khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc triển khai mô hình cấp EM-Pro1 xử lý môi trường chăn nuôi, bãi rác thải tập trung trên địa bàn các xã, thị trấn. Triển khai ứng dụng mô hình nhân rộng chế phẩm sinh học chăn nuôi gia cầm. Xét và công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2018 thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội. Triển khai các lớp tập huấn Pháp luật, tiêu chuẩn đo lường chất lượng sở hữu trí tuệ ghi nhãn hàng hóa cho các hộ kinh doanh, người tiêu dùng trên địa bàn.

III. CÔNG TÁC NỘI CHÍNH:

1. Tăng cường công tác quân sự, quốc phòng; giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn:

Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân được giao (dự kiến 286 tân binh). Thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng. Tổ chức tốt lễ ra quân huấn luyện năm 2018, tổ chức huấn luyện rộng rãi cho các lực lượng đạt kết quả cao. Chỉ đạo diễn tập, luyện tập chiến đấu phòng thủ các xã, thị trấn đạt kết quả xuất sắc. Duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

Chủ động nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tình hình hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn. Tăng cường chỉ đạo công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là các loại tội phạm cướp giật và trộm cắp tài sản, động vật nuôi. Thực hiện tốt công tác nắm tình hình an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo và an ninh doanh nghiệp để xử lý kịp thời những phức tạp phát sinh. Tăng cường công tác nắm bắt, ngăn chặn và xử lý các trường hợp đình công, lãn công, biểu tình tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào quần chúng tham gia phòng chống tội phạm, đồng thời thực hiện có hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông và tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch giải tỏa hành lang an toàn giao thông.

2. Xây dựng hệ thống chính quyền vững mạnh, đẩy mạnh cải cách hành chính:

          Tổ chức thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU ngày 30/1/2016 và Đề án số 02-ĐA/TU ngày 23/12/2016 của Tỉnh ủy. Thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện và xã. Triển khai Đề án sáp nhập Ban Quản lý dự án XDHT ĐDV theo quy định. Giữ vững 12 xã, thị trấn đạt chính quyền trong sạch vững mạnh. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và thực thi công vụ các xã, thị trấn. Tập trung rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính; mỗi phòng, ban, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính của đơn vị mình đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Làm tốt công tác thi đua khen thưởng, phát động phong trào thi đua nhân kỷ niệm 20 năm tái lập huyện. Tăng cường quản lý Nhà nước về hoạt động tôn giáo, công tác văn thư - lưu trữ. Thực hiện tốt công tác quản lý hồ sơ địa giới, bản đồ địa giới hành chính của huyện.

3. Tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh:

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhất là trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, khai thác tài nguyên khoáng sản, quản lý đất đai, giáo dục… Tập trung giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh của công dân; phối hợp với các sở, ban, ngành phấn đấu giải quyết cơ bản xong những tồn tại của dự án Cụm công nghiệp làng nghề Thanh Lãng. Nâng cao hiệu quả công tác, trách nhiệm và sự phối hợp của các đơn vị trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài, không để xảy ra điểm nóng. Phấn đấu giải quyết đạt từ 90% trở lên số đơn khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền.

4. Tiếp tục nâng cao vai trò quản lý nhà nước của ngành Tư pháp:

Tiếp tục nâng cao vai trò quản lý nhà nước của ngành Tư pháp về công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 209/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2016-2020. Tăng cường công tác tự kiểm tra, kiểm tra và theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật. Tập trung chỉ đạo, củng cố, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng hoạt động của thành viên ban tư pháp, công chức tư pháp - hộ tịch, tổ hoà giải. Duy trì thực hiện nghiêm túc công tác đăng ký và quản lý hộ tịch; Đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải cách tư pháp và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hộ tịch nhằm phục vụ nhân dân nhanh chóng, kịp thời.

Trên đây là kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Các đơn vị cần cụ thể hoá nội dung công việc và các biện pháp để tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra./.

 
Nơi nhận:

- TT. HĐND - UBND tỉnh (B/c);

- TT. Huyện uỷ; TT. HĐND;

- CPCT, CPVP;

- Các phòng, ban, ngành đoàn thể huyện;

- UBND các xã, thị trấn trong huyện;

- Lưu: VT.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
 
 
 
 
 
Nguyễn Tuấn Anh
 


([1]) Trong đó: 613 doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh, 20 doanh nghiệp tạm nghỉ,  409 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh.

([2]) Nguyên nhân diện tích gieo trồng giảm do một số xã có diện tích đất nông nghiệp phải thu hồi phục vụ cho công tác GPMB, đồng thời một số hộ dân bỏ ruộng không canh tác nên diện tích gieo trồng giảm.

([3]) Một số cây trồng chính: Diện tích gieo trồng cây lúa đạt 7.446,03 ha, giảm 1,68% so cùng kỳ; năng suất lúa đạt 53,22 tạ/ha, tăng 5,53% cùng kỳ, đạt 101% kế hoạch; sản lượng đạt 39.627,2 tấn, tăng 3,76% so cùng kỳ. Cây ngô gieo trồng được 980,62 ha, giảm 22,09% so cùng kỳ; năng suất ngô đạt 39,27 tạ/ha, tăng 1,79% so cùng kỳ, đạt 99% kế hoạch; sản lượng đạt 3.850,9 tấn, giảm 20,7% so cùng kỳ.

([4]) Số con hiện có tính đến 01/10/2017: Tổng đàn trâu 1.931 con, giảm 13,41%; Đàn bò 9.405 con, tăng 1,94%; Tổng đàn lợn có 51.720 con, giảm 11,81%; Đàn gia cầm có 1.022.600 con, tăng 13,12%.

 

([5]) Bao gồm: 10 địa điểm quy hoạch đất đấu giá, giãn dân, tổng diên tích 26,75ha; 18 địa điểm đất doanh nghiệp, tổng diện tích 5,47ha; 01 địa điểm nhà văn hóa công nhân phục vụ khu công nghiệp Khai Quang ở xã Quất Lưu, diện tích 15,27ha; 01 khu đất Thương mại tại thị trấn Thanh Lãng, diện tích 12,56ha; 01 Bến xe khách tại Quất Lưu, diện tích 1,57ha; Nhà văn hóa Công đoàn diện tích 4,369ha; Chợ tạm Khu TĐC Trại Cúp xã Bá Hiến diện tích 0,22ha; Nhà văn hóa công nhân thị trấn Hương Canh, diện tích 1,0ha; Nhà văn hóa công nhân thôn Rùng Cuông - xã Thiện Kế, diện tích 11,06ha.

([6]) Đường Trung tâm thị trấn Hương Canh, đoạn từ cầu Sổ đến đường BOT QL2 và KCN Bình Xuyên (gói 1 và gói 2); Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ chiến dịch Trần Hưng Đạo - xã Tam Hợp; Trường THPT Nguyễn Duy Thì - xã Bá Hiến, gói 1 và gói 2; Cải tạo, nâng cấp hệ thống điện trang trí đèn Led đường nội thị thị trấn Hương Canh; Khu TĐC phục vụ GPMB KCN Thăng Long tại xã Tam Hợp, giai đoạn 1; Nhà làm việc tiếp dân và các hạng mục phụ trợ; Rà phá bom, mìn, vật liệu nổ phục vụ GPMB KCN Thăng Long; Đường Tôn Đức Thắng kéo dài, đoạn từ KCN Khai Quang đến cầu Quảng Khai, giai đoạn 2

([7]) Đường Tôn Đức Thắng kéo dài, đoạn từ cầu Quảng Khai đến đường Nguyễn Tất Thành kéo dài (giai đoạn 2), hạng mục: ½ mặt đường bên phải tuyến, hệ thống thoát nước dọc và nút giao cuối tuyến; Xây dựng Vườn hoa Sơn Lôi; Xây dựng cầu Trắng xã Phú Xuân; Xử lý cấp bách xây mới cầu Lò Cang - thị trấn Hương Canh; Cải tạo, nâng cấp đường từ ĐT.302-:-ĐT.302B xã Tam Hợp; Xử lý khẩn cấp sạt lở bờ hữu Sông Phan, khu vực Miếu Thượng - thị trấn Hương Canh; Trường THCS Nguyễn Duy Thì - thị trấn Thanh Lãng, gói 1 ; Đường Tôn Đức Thắng kéo dài, đoạn từ cầu Quảng Khai đến đường Nguyễn Tất Thành kéo dài, hạng mục: ½ mặt đường còn lại (bên trái tuyến), hệ thống thoát nước, chiếu sáng, tổ chức giao thông; Khu TĐC phục vụ GPMB KCN Thăng Long tại xã Thiện Kế (gói số 1, số 2 và số 3); Khu TĐC phục vụ KCN Bá Thiện II - xã Thiện Kế; Trường THCS Lý Tự Trọng, hạng mục: Nhà điều hành, nhà lớp học bộ môn và các hạng mục phụ trợ; Tuyến đường từ đường Tôn Đức Thắng kéo dài qua thôn Hiệp Hải và kết thúc tại thôn Gò Dẫu - xã Thiện Kế; Nghĩa trang nhân dân xã Thiện Kế phục vụ GPMB KCN Thăng Long Vĩnh Phúc; Cải tạo, nâng cấp đường Thanh Lãng - Phú Xuân - Đạo Đức.

([8])  Trường THCS Nguyễn Duy Thì - thị trấn Thanh Lãng, gói 2, gói 3 và gói 4; Hạ tầng kỹ thuật khu vực chợ Hương Canh và vùng phụ cận (khu 1); Đường Nguyễn Tất Thành kéo dài, đoạn từ ĐT.302B đến đường Tôn Đức Thắng kéo dài (giai đoạn 1); Cải tạo sửa chữa đường ĐH.33 Thiện Kế - Trung Mỹ; Cải tạo, nâng cấp đường Hương Canh - Sơn Lôi, đoạn từ ĐT.310B đến đường sắt thôn Ngọc Bảo - xã Sơn Lôi; Nhà văn hóa Thanh thiếu nhi huyện; Đường Trung tâm thị trấn Hương Canh, đoạn từ Cầu Sổ đến đường BOT QL2 và KCN Bình Xuyên (giai đoạn 2).

([9]) Đường từ thôn Vĩnh Phượng - xã Thiện Kế đến đường Nguyễn Tất Thành kéo dài; Xây dựng mới đường dây trung thế, trạm biến áp phục vụ công tác GPMB KCN Thăng Long Vĩnh Phúc; Hệ thống điện chiếu sáng các tuyến đường thuộc địa bàn huyện; Cầu Đồng Lý - thị trấn Thanh Lãng.

([10]) Mở rộng Cầu Quảng Khai; Cải tạo, nâng cấp tuyến đường ĐT.302, đoạn từ km0+00 đến km3+00; Đường từ khu TĐC dịch vụ xã Bá Hiến đến ĐT.302B; Xây dựng cầu Tam Canh, trên tuyến đường nội thị thị trấn Hương Canh (QL2A cũ); Đường phân khu C1 huyện Bình Xuyên, đoạn: Km 26+200 QL2(BOT) - ĐT 305B; Trung tâm văn hóa huyện; Nhà điều hành trường Mầm non Phú Xuân A; Trường THCS Lý Tự Trọng; Cải tạo, nâng cấp đường ĐH.31 - Đoạn từ QL2 (BOT) đến UBND xã Đạo Đức; Xử lý cấp bách ngập lụt tại vị trí cầu chui xã Sơn Lôi và thoát nước cho khu dân cư Chín Chuôm, Rộc Mang - xã Sơn Lôi; Cải tạo, mở rộng hội trường lớn UBND huyện; Sửa chữa nhà thi đấu thể thao huyện.

([11]) Tổ chức giải tỏa các hàng quán, sắp xếp lại trật tự hành lang giao thông trên địa bàn, kết quả: Tổ chức 15 buổi tuyên truyền Luật giao thông đường bộ tại 15 đơn vị, trường học với 5.157 lượt người tham dự; ký cam kết chấp hành nghiêm luật giao thông đối với 2.175 hộ dân trên địa bàn; đã có 305 hộ tự giác tháo dỡ mái vẩy, lều quán bán hàng trả lại, trả lại hành lang đường.

([12]) Về cơ sở hạ tầng: Đã quy hoạch xong diện tích chợ mới hạng 3 của xã Thiện Kế, xứ Đồng huyện và Đồng lương, diện tích 3.000m2; Tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng nhà lớp học, cải tạo sửa chữa các trường học. Công tác vệ sinh môi trường: Đã xây dựng 01 lò đốt rác tại xã Thiện Kế; Vận động nhân dân trồng được 33.800 cây xanh phân tán trên trục đường giao thông; Xử lý môi trường nông thôn về đệm lót sinh học cho 121 hộ chăn nuôi gà; Củng cố, nâng cao hoạt động của 151 tổ thu gom rác thải tại các xã. Chương trình giảm nghèo, giair quyết việc làm được quan tâm, tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 2,09%. Về giáo dục: Trong năm có trường Tiểu học Hương Canh A đạt chuẩn mức độ 2. Về phát triển sản xuất: Thực hiện chuyển dịch giống lúa mới năng suất và chất lượng với diện tích 1.790ha; Quy hoạch vùng xây dựng thương hiệu gạo Phú Xuân với diện tích 130ha; Triển khai các vùng trồng trọt sản xuất hàng hóa như: Bí đỏ 20ha tại thị trấn Gia Khánh, dưa chuột 30ha tại xã Bá Hiến và Sơn Lôi, hoa cúc 20ha tại xã Đạo Đức; Áp dụng cơ giới hóa trong trồng trọt; Quy hoạch và phát triển các vùng chăn nuôi sản xuất, góp phần xây dựng thương hiệu từng xã trên địa bàn.

([13]) Trong đó: KCN Thăng Long tổng diện tích 7ha, số tiền 107.583,9 triệu đồng; KCN Bá Thiện II (diện tích GPMB xong 10,3ha, số tiền 5.550,5 triệu đồng; phần tài sản cây cối của 60 hộ thôn Đồng Nhạn diện tích 10,73ha, số tiền 63.874,9 triệu đồng); 04 dự án đường giao thông, diện tích 41,86ha, số tiền 45.558,6 triệu đồng; 03 dự án xây dựng Nhà văn hóa thôn, mở rộng trường học, diện tích 1,53ha, số tiền 3.025,4 triệu đồng; 10 dự án khác, diện tích 4,104ha, số tiền 5.356,3 triệu đồng.

([14]) 03 dự án đang làm thủ tục trình thẩm định, diện tích 5,62ha, số tiền 5.174,9 triệu đồng; 02 dự án đã kiểm kê chờ nguồn để trình thẩm định phương án bồi thường, diện tích 5,09ha; Kiểm kê 05 dự án, diện tích 33,688ha; 05 dự án tiếp nhận hồ sơ nhưng chưa xác định được nguồn vốn và kế hoạch sử dụng đất nên chưa triển khai, diện tích 19,19ha.

 

([15])  Chất lượng giáo dục đại trà duy trì ổn định: Bậc Tiểu học, tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%; Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học đạt 100%. Bậc THCS: Xếp loại hạnh kiểm khá, tốt đạt 99,9%; Xếp loại học lực khá, giỏi đạt 94,74%.

Chất lượng giáo dục mũi nhọn ổn định về số lượng giải, tuy nhiên chất lượng giải giảm so với năm học trước: Bậc Tiểu học tham gia các cuộc thi cấp tỉnh đạt 128 giải (tăng 76 giải), thi cấp quốc gia đạt 18 giải (trong đó có 03 huy chương Vàng). Bậc THCS: Thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh đạt 54 giải (trong đó có 03 giải nhất); Thi học sinh giỏi Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội cấp tỉnh đạt 112 giải (trong đó đạt 03 giải nhất); Thi các sân chơi trí tuệ khác tổng số đạt 104 giải cấp tỉnh và 10 giải cấp quốc gia.

 

(16) Thẩm định hồ sơ và đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết chế độ cho 368 trường hợp; cấp đổi 165 bằng Tổ quốc ghi công; truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng 02 mẹ; gia hạn và tăng mới 9.532 thẻ BHYT cho người có công và cấp 2.885 thẻ BHYT cho người cao tuổi và các đối tượng bảo trợ xã hội khác.

 
 

([17]) Tổ chức tuần tra kiểm soát giao thông 3.760 ca, phát hiện và bắt giữ 05 vụ vận chuyển pháo trái phép, 09 vụ vi phạm pháp luật về tài nguyên môi trường; lập biên bản vi phạm và xử phạt 3.281 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, xử phạt hành chính 2.286,8 triệu đồng. Trong năm trên địa bàn xảy ra 09 vụ va chạm giao thông và tai nạn giao thông làm 07 người chết, 09 người bị thương.

([18]) Triển khai Kế hoạch bổ nhiệm lại cán bộ năm 2017; Ra thông báo và quyết định nghỉ chế độ theo quy định cho 02 công chức, 01 lãnh đạo cấp phòng; Quyết định nghỉ việc đối với 01 công chức. Tổ chức thi tuyển giáo viên Mầm non và Tiểu học huyện Bình Xuyên năm 2017; Thực hiện xét tuyển Trưởng Công an, Quân sự xã đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định. Thực hiện thôi việc theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP cho 16 cán bộ, CCVC. Chỉ đạo các xã, thị trấn thống kế số lượng người hoạt động không chuyên trách để xét duyệt mức trợ cấp theo Nghị quyết của HĐND tỉnh

([19]) Thường trực HĐND huyện tổ chức 03 cuộc giám sát: Việc thực hiện duy trì kết quả tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 và thực hiện kế hoạch nâng cấp các tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 đối với UBND huyện và UBND 08 xã (Hương Sơn, Đạo Đức, Sơn Lôi, Tân Phong, Tam Hợp, Thiện Kế, Phú Xuân, Trung Mỹ); Giám sát việc thực hiện cơ chế, chính sách trong hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn thông thường tập trung trong công tác bảo vệ môi trường năm 2016-2017 tại UBND huyện và UBND các xã, thị trấn (Thanh Lãng, Quất Lưu, Sơn Lôi, Đạo Đức, Trung Mỹ); Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 3 HĐND huyện. Hai Ban của HĐND huyện đã tổ chức 02 cuộc giám sát về quản lý sử dụng nguồn thu từ quỹ đất công ích (quỹ đất II) từ năm 2014-2016 đối với UBND thị trấn Thanh Lãng và UBND xã Bá Hiến; Kết quả chỉ đạo, tổ chức thực hiện của UBND huyện trong việc kê khai tài sản thu nhập và công khai bản kê khai đối với người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND huyện năm 2015-2016.

 

([20]Thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư xây dựng tại xã Trung Mỹ, kết quả: yêu cầu chủ đầu tư giảm trừ giá trị thanh toán khi quyết toán với số tiền 53,4 triệu đồng ; Thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư xây dựng đối với công trình Đường GTNT các tuyến thôn Can Bi 4 và thôn Kim Thái - xã Phú Xuân, hạng mục : Nền, mặt đường, kết quả: yêu cầu UBND xã thu hồi nộp ngân sách nhà nước giá trị quyết toán không đúng quy định với số tiền 1,9 triệu đồng, xử phạt vi phạm hành chính đơn vị thi công số tiền 25 triệu đồng; Thanh tra công tác phòng chống thiên tai và TKCN 2017 tại 04 xã, thị trấn (Sơn Lôi, Tân Phong, Hương Canh, Thanh Lãng); kết quả: yêu cầu các xã, thị trấn kịp thời xử lý những vi phạm gây nguy hiểm, mất an toàn đê ảnh hưởng đến công tác phòng chống thiên tai và TKCN; Thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư xây dựng đối với công trình Cải tạo, sửa chữa trường Mầm non Đồng Xuân - thị trấn Thanh Lãng, kết quả: Yêu cầu chủ đầu tư giảm trừ giá trị thanh toán khi quyết toán với số tiền 44,8 triệu đồng, xử phạt vi phạm hành chính đơn vị thi công số tiền 25 triệu đồng; Thanh tra trường Tiều học Bá Hiến B trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về thu, chi tài chính ngân sách cấp trong năm 2016 và các khoản chi phí khác của năm học 2016-2017, kết quả: yêu cầu phòng Giáo dục và Đào tạo tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn nhà trường trong công tác quản lý, quyết toán ngân sách và các khoản thu, chi từ nguồn vận động xã hội hóa, yêu cầu Hiệu trưởng trường Tiều học Bá Hiến B tổ chức kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân liên quan; Thanh tra việc thực hiện pháp luật về đầu tư xây dựng đối với một số công trình do UBND xã Quất Lưu làm chủ đầu tư, kết quả: hiện đang tiến hành thanh tra; Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND thị trấn Gia Khánh, Chủ tịch UBND xã Hương Sơn trong việc thực hiện Luật tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và công tác chống tham nhũng.

 

([21]) Đường Nguyễn Tất Thành kéo dài, đoạn từ ĐT.302B đến đường Tôn Đức Thắng kéo dài (giai đoạn 1); Hệ thống điện chiếu sáng các tuyến đường thuộc địa bàn huyện; Trường THCS Nguyễn Duy Thì - thị trấn Thanh Lãng (gói 2, gói 3 và gói 4); Đường Trung tâm thị trấn Hương Canh, đoạn từ Cầu Sổ đến đường BOT QL2 và KCN Bình Xuyên; Cải tạo, sửa chữa đường ĐH.33 Thiện Kế - Trung Mỹ; Cải tạo nâng cấp đường Hương Canh - Sơn Lôi, đoạn từ ĐT.310B đến đường sắt thôn Bảo Ngọc - xã Sơn Lôi.

([22]) Mở rộng cầu Quảng Khai; Trường THCS Lý Tự Trọng, hạng mục Nhà điều hành, nhà lớp học bộ môn và các hạng mục phụ trợ; Cải tạo nâng cấp đường ĐT.302, đoạn từ KM0+00 đến KM3+00; Đường từ khu tái định cư dịch vụ xã Bá Hiến đến ĐT.302B; Cải tạo, nâng cấp đường ĐH.31, đoạn từ QL2 đến UBND xã Đạo Đức; Cải tạo, mở rộng Hội trường UBND huyện; Sửa chữa nhà thi đấu thể thao huyện.

([23]) Đường phân khu C1 huyện Bình Xuyên, đoạn KM26+200 QL2 (BOT) - ĐT. 305B; Trung tâm văn hóa huyện; Nhà điều hành trường Mầm non Phú Xuân A; Xử lý cấp bách ngập lụt tại vị trí cầu Chui - xã Sơn Lôi và thoát nước cho nhân dân khu Chín Chuôm, Rộc Mang - xã Sơn Lôi.

 
 
05/12/2016
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục
  • Video
  • Photo
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)
images (5)
images